Åbenbaring om Åbenbaringen


1. Jesu Kristi åben­baring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i en hast. Og han sendte bud ved sin engel og gav det til kende i bil­leder for sin tjener Jo­hannes, 2. som her vidner om Guds ord og Jesu Kristi vid­nes­byrd – alt, hvad han selv har set. – Åb. 1.1-2.


Jesu Kristi åbenbaring

Apostellen Johannes fik en åben­baring på øen Patmos. Den kan vi læse i Bibelen som Jo­hannes’ Åben­baring. Men det er nu ifølge Åben­baringen 1.1-2 Jesu Kristi åben­baring, som Gud gav ham. Og det er sikkert efter, at Jesus rejste hjem til sin Far i Him­melen. Jesus fortalte det til eller viste det for en engel, som gav det videre til Jo­hannes i billeder. Jo­hannes så det altså.

Åbenbaringen er efter­hånden ved at være den mest aktuelle bog i Bibelen. Da vi nu lever i Åben­baringen. Vi lever i den tid, som er beskrevet som endetiden.

Nøgler til forståelse

Pastor Jon Knudsen fra Løkken Fri­kirke fik (fra et års tid før denne tale) ny åben­baring om, hvordan Åben­baringen skal forstås. Du kan selv høre ham fortælle om det i talen her → (19:21) fra d. 8. august 2021: Sådan skal Åben­bar­ings­bogen læses!

At forstå Åbenbaringen

Jon har studeret disse ting i 40 år (0:15). I 2020 begyndte Gud at åben­bare ting for ham, om hvordan tingene bør for­stås. Nøglen til at for­stå Åben­baringen (1:37). En gammel jøde sagde til Jon: “Hvis du skal forstå de jødiske skrifter, så er du nødt til at have samme øjne som dem, der har skrevet dem. Og forstå hvordan de har skrevet det. Hvis du kan forstå, hvordan de har skrevet det, så kan du også læse det.”

Øjenåbner

Denne udtalelse blev en øjen­åbner for Jon (20:28). Plud­selig så han, at vi har en græsk vestlig tilgang til tingene. Vi ser Åben­baringen som en bog, som for­tæller, hvad der sker, som et “tids­forløb”. Først sker der det . . . , så sker der dette . . . og så videre, hele bogen igennem. Den gamle jøde for­talte, at en jødes tanke­gang er helt ander­ledes. Den be­skriver “noget” på en helt anden måde, f.eks. skabelses­beretning.

Genfortællinger

Skabelses­beret­ningen for­tælles på to for­skellige måder, men det er den samme “ting” det samme “tids­for­løb”, der be­skrives på to for­skellige måder (3:01). Der hoppes tilbage i tiden og beret­ningen for­tælles igen bare på en anden måde, med yder­ligere ud­dybning af noget, der allerede er for­talt. De fire evan­gelier er 4 beret­ninger om den samme tids­periode. Set med for­skellige øjne og fra for­skellige vinkler. Det blev nøglen for Jon til at se og forstå, hvordan Åben­baringen bør læses.

Samme tidsrum

Jesus fortæller om det samme tidsrum på 7 for­skellige måder i Matt. 24 og 25 (3:48). Hvordan det skal være ved Men­nes­ke­sønnens komme. 7 lignelser: 1. De to mænd på marken. 2. De to kvinder ved kværnen. 3. Våg derfor, med hus­bonden og tyven. 4. Den tro og kloge tjener. 5. De ti brude­jom­fruer. 6. De betroede talenter. 7. Når Men­nes­ke­sønner kommer, skilles fårene fra gederne (på dansk skriver de bukkene, men der står gederne på græsk).

Normalt for jøder

Det er helt normalt for jøder, at man for­tæller den samme ting på flere for­skellige måder (4:53). Jesus var jøde. Bibelen er skrevet af jøder. Og vel for det meste også skrevet til jøder. Så fik vi hed­ninger også lov at få del i frelsen. Den er ikke kun for jøder. Men det er vigtigt for os at forstå den tanke­gang jøderne har, med den måde de for­tæller ting på. Det er det med at se det skrevne på samme måde, som de ser det.

Se med det samme syn

Vi må se noget med det samme syn som dem, der for­tæller noget, hvis vi skal forstå, hvad de siger. Det er ikke sikkert, vi er enige, men det er så noget andet. Vi må bruge den samme slags briller. Hvis noget er skrevet i kode, så må vi kende eller kunne løse koden for at forstå, hvad der bliver skrevet. Hvis du læser noget på et sprog, og du ikke forstår sproget, så er det som vola­pyk. Men kan du forstå sproget, så kan du for­håb­entlig også forstå det, som der bliver skrevet.

Derfor er det så vigtigt at se og forstå, hvordan jøder ser på tingene og beskriver tingene, for at få den rette for­ståelse. Se også: “Guds ord er skrevet af jøder til jøder“.

Hvad med Åbenbaringen?

Så tænkte Jon (4:57): “Kan Åben­baringen være skrevet på samme måde?” – Han under­søgte det og fandt ud af, at det er den. I den midterste del af Åben­baringen er der 7 beret­ninger, hvor ende­tiden bliver fortalt 7 gange7 for­skellige måder. Det er fra Åb. 6 til og med Åb. 19. Alle 7 beret­ninger for­tæller om tiden før bort­rykkelsen, bort­rykkelsen, tiden efter bort­rykkelsen og Jesu gen­komst til jorden.

Lad os så se på

De 7 endetids beretninger i Åbenbaringen

(siden er ikke lavet endnu)

Du kan se Jons oversigt her

Oversigts planche

Du finde Jons taler om endetiden via min side her

Fra Løkken Frikirke

Du kan købe Jon Knudsens bog “De to stik” her.


Mere åbenbaring

Mark Biltz har også en serie om “Afkod­ning af Jo­hannes’ Åben­baring ud fra et jødisk per­spektiv”. Jeg har ikke selv hørt dem, ved ikke, om jeg kan nå det. For det kan ske, at vi har meget kort tid tilbage. Men hvis du er inte­res­seret, så har jeg fundet denne play­liste med 19 ud­sen­delser: Decoding the Book of Revelation from the Jewish Per­spec­tive – De er fra maj 2020.