Åbenbaringen 12 tegnets betydning

Åbenbaringen er efter­­hånden ved at være den mest aktuelle bog i Bibelen. Da vi nu lever i den tid, som er beskrevet som ende­tiden.

Åbenbaringen 12 tegnet

Det første tegn i Åb. 12.1-2: 1. Og et stort tegn viste sig på him­melen: en kvinde med solen som klædebon og månen under sine fødder og en krans af tolv stjerner på sit hoved. 2. Og hun var frugt­sommelig og skreg i barnsnød og fødsels­veer.Jaco Prinsloo har sikkert billeder af det på nogle videoer, men jeg har ikke tid til at finde det. Stjerne­tegnet med kvinden i barns­nød, klædt i solen og månen under sine fødder kommer hvert år til Rosh Ha­Shanah, trom­pet­festen, det er tegnet på, at nu er det Rosh Ha­Shanah.

Tilføjelsen med en krans af tolv stjerner på sit hoved skete d. 23. september 2017. Det kan du se lidt mere op på min side med “Åben­baringen 12 tegnet“. Jeg tror ikke på, at det IKKE har nogen betyd­ning. Sådan et stort tegn vil ikke vise sig på him­melen uden at det har en betyd­ning. Så er spørgs­målet hvilken?

Kan det betyde . . . ?

Jon Knudsen har fået åben­baret at Åben­baringen 6-19 inde­holder 7 beret­ninger om den samme tids­periode. 7 for­tæl­linger der alle for­tæller om tiden før bort­ryk­kelsen, bort­ryk­kelsen, tiden efter bort­ryk­kelsen og Jesus gen­komst. Jeg tror faktisk, at han kan have ret, men måske ikke helt ret. Men når jeg læser Åben­baringen i det lys, så ser jeg rigtig mange ting.

Den 3. beretning

Her læser vi i Åb. 9.13-15 om de 4 him­melske væsner, der bliver løsladt, som stod bundne ved den store flod Eufrat: 13. Og den sjette engel blæste i sin basun; da hørte jeg en røst fra de fire horn på guld­alteret, som stod for Guds åsyn, 14. sige til den sjette engel med basunen: »Løs de fire engle, som holdes bundne ved den store flod Eufrat.« 15. Og de fire engle blev løst, de, som holdtes rede til den time og dag og måned og år for at dræbe en tred­jedel af men­nes­kene.

Det er starten på den 3. beret­ning. Der står i vers 15 at de 4 him­melske væsner blev løst. De holdtes rede til den time, dag, måned og år for at dræbe en tred­jedel af men­nes­kene. Her angives et bestemt tids­punkt. Gud for­tæller os, at det sker på et bestemt tids­punkt. Hvilket tidspunkt? Altså er det nok klogt, at se i hans ord, se i hans kalender og se på hans ur for at finde tids­punktet.

Den 4. beretning

Her læser vi i Åb. 12.1-2 om et stort tegn, der viser sig på him­melen. Solen, månen og stjer­nerne er Guds ur. Dette tegn kom på et bestemt tids­punkt. Det var d. 23. sep­tember 2017. Det er i starten af den 4. beret­ning. Jeg tror, at det an­giver tids­punktet, hvor disse 4 him­melske væsner blev løsladt. Så står der noget uhyg­ge­ligt. De holdtses rede til at dræbe en tredjedel af jordens befolk­ning. Hvordan det?

Ja, det kan du så selv læse videre om i den 3. beret­ning i Åb. 9.13-21. Det fik Jon Knudsen også åben­baret for nogle må­neder siden. Han har for­talt op det i “Løkken Frikirke“, du kan se mere om det på min side der. Han har også skrevet en bog om det “De to stik“. Hør gerne Jons tale “De to stik“. Her får du fak­tisk at vide, hvad der bliver brugt til at dræbe en tredjedel af jordens befolk­ning med.

Hvad betyder det først store tegn i Åb. 12?

Selvfølgelig har det første store tegn i Åb. 12 en betyd­ning. Spørgs­målet er jo så hvilken? Jeg tror faktisk, at det har den betyd­ning at de 7 beret­ninger i Åb. 6 – 19 er be­gyndt. Se min side med “Seglene åbnes“. – Hvad handler disse be­ret­ninger om? De handler om ende­tiden altså “Endens tid“, som også er “Ende­tidens fast­satte tid“.

Pastor Jon Knudsen, har fået åben­baret en “nøgle” til at forstå Åben­baringen. At Åben­baringen inde­holder 7 beret­ninger, der alle be­skriver: tiden før bort­ryk­kelsen, bort­ryk­kelsen, tiden efter bort­ryk­kelsen og Jesu gen­komst. Du kan finde over­sigten fra min side “Om Løkken Fri­kirke“, hvis du er inte­res­seret. Jon mener så, at det 5. segl i Åb. 6 er bort­ryk­kelsen.

Jerry mener, at det 6. segl i Åb. 6 er bort­ryk­kelsen. Da Jerry Toney i en video sagde, at han troede, at det fint kunne ske, at bort­ryk­kelsen kommer 5 år efter Åben­baringen 12 tegnet. Så var der noget, jeg pludselig så. Det vender jeg tilbage til, men først må jeg lige for­tælle føl­gende: “De faldne gude­sønner” og “De 4 onde væsner“.

Kan bortrykkelsen komme i år?

Bortrykkelsen kom ikke i 2021, men det kan ske i 2022/2024. Jon mener, at det 5. segl er bort­ryk­kelsen, set fra himlen. Blev det 5. segl åbnet til trom­pet­festen i 2021, så kan virk­ningen komme senere, som ved alle de andre segl. Eller måske bliver det åbnet i år 2022? Jerry mener det 5. segl er mar­tyrer. Og det 6. segl er bort­ryk­kelsen. Det kan vi jo ikke vide, men Jesus kom ikke i 2022.

Uanset om det kunne have været det 5. eller 6. segl, der blev åbnet til trom­pet­festen i 2022, så kunne det være blevet til bort­ryk­kelsen. I denne video: “As in the Days of Noah“, har Jerry for­talt, at det tog Noah 5 år at bygge arken og ikke 120 år, som der står. Så han tænker om Åben­baringen 12 tegnet er sidste ad­varsel om, at der er 5 år tilbage. (Men det var det så ikke, da der nu er gået mere end 5 år siden.)

Herrens festtider skal opfyldes

Jerry fortæller også, at Herrens fest­­tider skal op­­fyldes. Og det tror jeg, at han har ret i. Den næste festtid, som vi venter, der skal gå i op­­fyl­­delse, er jo bort­ryk­kelsen. Og jeg tror, at det er sandt, at det kommer til at ske til en trom­pet­fest. Den næste festtid derefter er så for­son­ings­dagen. Og Jerry har for­talt, at den kommer 10 dage efter trom­pet­festen. Det vidste jeg ikke. Men det er nu nok 9 dage efter, da trom­pet­festen fejres og mu­ligvis sluttes d. 1. tishrei, så vidt jeg har forstået. Og for­son­ings­dagen er d. 10. tishrei. Se mere på denne side: “Trompetfesten i 2022“.

Det andet tegn i Åbenbaringen 12

Desuden er der jo faktisk to tegn i Åbenbaringen 12. Se om det andet tegn i Åb. 12.3-5: 3. Og et andet tegn viste sig på him­melen; se, der var en stor, ildrød drage med syv hoveder og ti horn og syv kroner på sine hoveder. 4. Og dens hals fejede en tredjedel af him­melens stjerner væk og kastede dem ned på jorden. Og dragen stod foran kvinden, som skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun havde født det. 5. Og hun fødte et dren­ge­barn, som engang skal vogte alle folke­slag med jernspir; og hendes barn blev bort­rykket til Gud og til hans trone.

Dette andet tegn kommer jo også før bort­ryk­kelsen af dren­ge­barnet. Så hvad sker der før trom­pet­festen det år? Og der står også om, at den drages hale vil feje en tred­je­del af stjer­nerne ned på jorden. Jaco Prinslo har fortalt om den ven­tende “be­røring” mellem ni­biru og ju­piter. Det vil jo nok også komme før bort­ryk­kelsen. Vi får se; og måske mærke, om det også får jorden til at ryste. – Se “Den røde drage“!

Ændrer mening

Jeg har den hold­ning, at det er rigtigt, at det jeg tror må passe med alt i Guds ord. “Lidt her og lidt der“. Hvis jeg så ser, at det gør det ikke, så må jeg jo ændre me­ning. Jeg har over­vejet om seg­lenes åbning kunne ske til trom­pet­festerne. Det kan det, men jeg tror ikke, at d. 6. segl kan være bort­ryk­kelsen. Det tror jeg faktisk ikke, at det kan være. Hvis det er det, så kommer bort­ryk­kelsen først efter den store trængsel, se: “Straks efter trængslen“, og det kan jeg heller ikke få til at passe med alt i Guds ord.

Jeg tror at det 6. segl må være Jesu gen­komst til Olie­bjerget. Og så må det 7. segl først åbnes der­efter, må jeg gå ud fra, om de åbnes i tal­lenes ræk­ke­følge.

På næste side kan du se
Min overbevisning
om Åbenbaringen 12 tegnets betydning
(og om inaktive link)