Adskillelsens tid

Vi lever nu i adskil­lelsens tid. For­stået på den måde, at vi lever i en tid, hvor vi bliver skilt ad. Men vi bliver skilt på den måde, at vi må selv vælge. Nogle vil sige, at vi skal vælge mellem Gud, JEG ER, og Djævelen, Satan, som er denne verdens gud. Og det er også rigtigt. Men . . . , men . . . , men . . . .

Der er en anden ad­skil­lelse også, som ikke er nogen mod­sætning. Da det selv­følgelig også er at vælge mellem Gud, him­melens og jordens skaber, eller denne verdens gud, Satan. – Det er måske bare sagt på en anden måde, end mange umid­del­bart  tænker.

Hvad vælger du?

Vi må vælge, hvem vi vil tjene og adlyde. Vi må vælge, hvem vil vil under­ordne os. Vi må vælge mellem sand­heden og løgnen. Vi må vælge mellem det gode og det onde. Vi må vælge mellem lyset og mørket. Vi må vælge, hvem vil vil tro på. Vi må vælge, hvad vi vil gøre. Der er ingen vej udenom.

Vi kan ikke vælge at være neu­trale og stå med et ben i hver lejr. Vi bliver nu tvungne til at vælge side. Og i sidste ende kan det jo komme til at betyde, hvor vi skal til­bringe evig­heden. Jeg tør ikke sige om vores him­melske Far i sin store kær­lighed har en nød­løs­ning, for de men­nesker, som er blevet bedraget til at tro og vælge løgnene frem for sand­heden.

Respekt for vores frie vilje 

Gud har skabt os med en fri vilje, for at vi skal bruge den og vælge. Gud res­pek­terer os som selv­stæn­dige men­nesker. Gud TVINGER ingen. – Men Gud har mange mod­stan­dere. Satan og alle de andre faldne him­melske væsner, om det så er engle eller de 4 faldne gudesønner. De res­pek­terer ikke vores frie vilje. De vil for­søge at tvinge andre til det, de vil. Der er grænser for dem, hvad de kan få lov til, men de vil for­søge at bedrage men­nesker til det, som de onde vil gøre imod Gud og Guds skab­ninger.

NEJ til TVANG

Derfor ALT, hvad der indeholder TVANG, om det så er direkte eller indi­rekte, det kommer ikke fra Gud. Det kommer fra denne verdens gud – Djævelen og Satan og hans med­sam­men­svorne. ALT som inde­holder TVANG kommer fra de onde, der er Guds mod­standere og dem SKAL vi IKKE ADLYDE. Men du vælger, hvem du vil ad­lyde. Vores kærlige him­melske Far, som aldrig tvinger nogen til noget – eller – de onde him­melske væsner og men­nesker, som vil TVINGE andre til det de vil. Valget er dit!

Hvilken side har du valgt?

Du må vælge hvilken lejr, du vil være i. Du må vælge mellem sand­heden og løgnen, ret­fær­dighed eller uret­fær­dighed. Mange kristne siger så her: “Jamen, jeg har valgt Jesus, så jeg er ret­færdig, så jeg har valg sand­heden.” – Mit spørgsmål er så: Lever du også efter sand­heden?

Har du set og forstået, hvad der er sandt, og hvad der er løgn,  af alt det, der foregår i verden for tiden? Tror du på de ondes løgne og retter dig efter deres krav og indi­rekte tvang? Eller tror du på sand­heden og retter dig efter Guds sandhed? Gud tvinger ingen. De onde tvinger. Har du kær­lighed til sand­heden?

Kærlighed til sandheden

Ja, vi, der tror på Jesus, skal have kær­lighed til sand­heden. Men Gud tvinger ingen. Hvem ad­lyder du? Det er med vore hand­linger, vi viser vores tro. Tror du på, at Gud nok skal be­skytte dig mod sygdom? En sygdom, som der kun dør én tiendedel så mange af som af influ­enza. Der dør 10 gange så mange af influ­enza som af corona-virus. Hvis du ikke ved det. Vi er selv­følgelig først nødt til at se og forstå, hvad der er sandt, og hvad der er løgn, før vi kan leve efter det. – Kærlighed til sandheden

Hør også gerne Jon Knudsens tale om Ende­tiden ifølge Paulus (fra 30. maj 2021).

Hvorfor skræmmekampagne?

Men hvorfor har de onde skræmt folk fra vid og sans med en sygdom, som de fleste absolut ikke kan dø af. Jo, men­nesker kan dø af den, hvis de bliver nægtet den rette behand­ling og får en dødelig behand­ling i stedet, så dør der selvfølgelig mange flere. Og sådan har mange lande behandlet deres befolk­ninger siden de an­non­cerede corona-virus­sens an­komst.

Hvorfor har myndig­hed­erne via deres medier skræmt folk så vold­somt? Og de fleste lande lukkede fuld­stændig ned til ingen verdens nytte. Jo, mange har lidt for­fær­deligt under det. Hvorfor gjorde de det? Af uvid­enhed? Af dumhed? Af frygt for en ukendt virus? Måske også af disse årsager, det ved vi ikke. Men fakta er, at de skræmte folk med vilje. Og det havde de fået påbud om fra WHO. Med hvilket formål? – Der kommer en frelser! – Vaccinen mod COVID-19 – er verdens frelser! – LØGN – Jesus Kristus er verdens frelser.

Verdens frelser

Jamen, jeg tror på Jesus som verdens frelser. Fint, lever du så også efter det? COVID-19 vac­cinen kan ikke frelse dig fra noget som helst. Og det gælder dem alle. Ved du, hvad det er for en såkaldt vaccine? Det er ingen vaccine. Den beskytter ikke mod nogen som helst sygdom. Nogle er mRNA-vacciner og nogle DNA-vacciner. Her i Danmark har de mest brugt mRNA-vacci­nerne. De kalder dem vacciner, fordi folk ved, at en vaccine er noget godt, den beskytter mod sygdom. Men disse er IKKE vacciner.

Så fortæller myn­dig­hed­erne, at de er god­kendte, og de er sikre. Men begge dele er løgn. De er ikke god­kendt. Myn­dig­hederne har nød­god­kendt dem, og fir­ma­erne, der laver dem, har fralagt sig ethvert ansvar, fordi de ikke kan nå at teste den slags på så kort tid. Fordi de netop ikke er sikre. Det ved ingen før om 10-15 år. – Men de kalder dem vac­ciner for at få folk til at tage dem. Hvorfor skal de have dem?

Et led i de ondes planer

Det skal folk, fordi de onde, det er dem, der vil indføre en ny ver­dens­orden, vil have noget sprøjtet ind i men­nesker. Og hvordan får man noget sprøjtet ind i alle men­nesker? Ved at kalde det en vaccine og skræmme folk med en sygdom der er død­sens­farlig; så de vælger at mod­tage “verdens frelser”. – Ved du, hvad en ny verdens­orden står for? Ved du, hvad deres planer er? Hvis ikke, så find ud af det. Eller lad være og bliv be­draget og pris­givet. – Det kan koste dit liv.

Du kan finde ud af mere om det ud fra min side med – Peru­viansk domstol dømmer. Og om Anthony Fauci. Ved du, hvem han virkelig er? Han skulle have noget med sundhed at gøre i USA, men han tjener fedt på vac­ciner. Ikke folkevalgt. Se mere om ham herfra – Den virkelige Anthony Fauci og Plandemic.

Hvem fortæller sandheden?

Ja, det er et godt spørgs­mål. Når myn­dig­hederne (de onde) og me­dierne siger, at noget er kon­spira­tions-teorier og de andre lyver; og det er dem selv, der for­tæller sand­heden. – Men dem der vil andre men­­nesker det godt, de for­tæller sand­heden. – Og de, der bliver beskyldt for at sprede falsk infor­mation siger, at de onde (medierne og myn­dig­hederne) lyver. – Så kan det være svært at finde ud af for mange. Men det er livs­nød­vendigt, at du kan se og forstå, og du vælger at tro det rigtige.

Den enkleste måde at finde ud af det på er: Hvem vil tvinge, og hvem holder fast på, at vi har vores egen frie vilje og bestemmer over vores eget legeme og liv. Hvem vil vi tro på? Gud tvinger ingen. Altså kommer AL TVANG, det der vil tvinge men­nesker (direkte eller indirekte) til noget, IKKE fra Gud. – Ser du det? Hvem er det, der vil tvinge men­nesker til noget? – Jamen, der er jo en farlig virus, vi skal beskyttes imod. Løgn, har du allerede glemt, hvad du lige har læst, men du tror måske på me­diernes løgne­historier i stedet for at finde ud af, om det egentlig kan passe.

Kan du tænke selv?

Er du blevet til en pape­gøje? For hvis du ikke læn­gere kan tænke selv, men bare gen­tager det me­dierne siger, så har du et meget stort og alvorligt problem, for så bliver du be­draget. Find selv ud af det! Jamen, det har jeg ikke lyst til. Det har jeg ikke tid til. Jeg vil heller bruge min tid på noget andet. – Det er dit valg og din be­slutning. Men så kommer der nok en dag, hvor du får tid til at tænke over tingene.

Det, de fleste ikke vil indse, er, at dette er så alvorligt, at det kan gå hen og få evig­heds-be­tydning, hvad ud vælger at gøre. Og det er der sikkert mange kristne, der ikke vil tro på. Men det må de jo så selv tage kon­se­kven­serne af.

Evigheds-betydning

Ja, det kan få evig­heds-be­tydning, om du bliver ved med at tro på myn­dig­hederne og ikke vil bruge tid på at finde ud af, hvem der for­tæller sand­heden. Har du ikke fået skærpet dine ånde­lige sanser og be­døm­melses-evne, så er det på høje tid, at du får det. Det er en ad­skil­lelsens tid. Men­nesker, der vælger at tro på løgn og bedrag og som følge af det, vælger at lade de ondes gift sprøjte ind i sig, de kan risi­kere, at det får evig­heds-be­tydning.

Hvis du ikke ved, hvad der er i den dødsens­farlige cocktail, som er blevet brygget sammen, og kaldes en “frelser” og “COVID-19 vacciner“, så er det på høje tid, du finder ud af det. Der er muligvis også tilsat noget i COVID-19 vacci­nerne, som på­virker men­nesker åndeligt. Du kan se mere om Funvax under – Gud-genet – VMAT2 genet – Jeg er godt klar over, at mange ikke vil tro på det, men det bestemmer du selv. Det er for sent at finde ud af det, den dag du er havnet det forkerte sted.

De ondes planer

De onde har planer. Du har måske allerede læst om dem på min side med Peru­viansk domstol dømmer. Og du kan se mere om det ud fra min side med Onde planer. Og reger­ingen her i Danmark har givet sig selv mulighed for at gen­nem­føre meget onde planer mod de men­nesker, der ikke vil gøre det som reger­ingen vil have, via deres ond­skabs­fulde epi­de­milov. Og deres på­stand om at corona-virus er en sam­funds­kritisk sygdom.

Det er regeringen og folke­tinget der lider af en sam­funds­kritisk sygdom, for de er i færd med at øde­lægge vores samfund med deres sygdom – COVID-19, som de nu sprøjter ind i så mange men­nesker som muligt. Og hvad vil der så ske, når de skruer op for 5G-strålingen igen? Det får vi at se, om vi stadig er her.

Hvad vælger du?

Hvad vælger du at tro på og handle efter? Husk på, at det er med vore ger­ninger vi viser vores tro. – Hvem retter du dig efter? Gør du, som regering og folke­ting vil have? Bøjer du dig for deres dik­tatur? Eller gør du oprør? Hvad beder du for og imod? Går du imod ond­skaben i verden med al deres løgn og bedrag og tvang eller bøjer du dig for den og adlyder; for at få lov at gøre de ting, som de vil fratage dig retten til at gøre?

For eller imod ondskab?

Så længe vi er i denne verden, bør vi gå imod ond­skaben. Hvis vi ikke er imod, så er vi for. Hvis vi ikke går imod ond­skaben, så vil den tage mere og mere over­hånd. Nogle siger, at det står jo i Guds ord, at det vil komme, og så bør vi ikke gå imod det, for så mod­ar­bejder vi Gud. Undskyld jeg skriver det, men hvor tåbeligt. At Gud for­tæller, at noget vil ske er ikke ens­be­tydende med, at det er hans vilje, at det sker, at vi skal se passivt på det. Gud tillader det, fordi vi har vores frie vilje. Til­lader vi det også?

Hvorfor sker det? Fordi men­nesker ad­lyder ond­skaben. Gud ved jo, hvad der kommer til at ske, og kan derfor for­tælle, hvad der vil ske. Det er da ikke ens­be­tydende med, at det er hans vilje, det der sker. Men­nesket får lov at gøre, som det vil, fordi vi har fået vores frie vilje. Gud tvinger ingen. Vi må selv vælge, hvem vi vil tjene og adlyde. – Men der er en grænse. På et tidspunkt vil Gud sige: “Nu er det nok”, og så griber han ind.

Lys og salt

Jesus har sagt, at vi er verdens lys og salt. Hvis saltet mister sin kraft, så duer det kun til at blive smidt ud og blive trådt ned. En af de funk­tioner salt har er at modvirke for­råd­nelse. Hvis Jesus troende ikke gør den mission med at modvirke for­råd­nelsen i verden, så siger Jesus jo, at så er det salt kun værd til at blive smidt ud og blive trådt ned. Modvirker du forrådnelsen? Eller adlyder du forrådnelsen? Og er dermed ikke andet værd end at blive smidt ud og blive trådt ned? – Ja, vi vælger selv. – Gud tvinger ingen. Det er de onde, der tvinger.

Og hvad nu, hvis lyset ikke længere lyser? Hvis men­nesker invi­terer mørket ind i deres liv, tror de så virkelig, at lyset vil sejre, når de selv invi­terer mørket ind. Ja, lyset er stærkere end mørket. Men man kan godt slukke lyset. Og så tager mørket overhånd. Se mere længere nede også.

Erfaret

Der er mennesker, der har erfaret, at disse COVID-19 ind­sprøjt­ning slukker lyset i men­nesker. Pastor Jerry Toney har fortalt om det flere gange. Jaco Prinsloo har også fortalt om det i nogle af sine videoer. Og der er en Græsk præsts vidnesbyrd efter COVID-19 vacci­nation, du kan foreløbig se den på engelsk her. – Jeg er godt klar over, at mange men­nesker vil ikke tro på det. Men det er så deres valg.

Vi skal vælge

Vi SKAL vælge, hvem vi vil tro på og tjene og adlyde. INGEN kan stå med et ben i hver lejr eller for­holde sig passive eller neu­trale. Vi bliver TVUNGNE til at vælge. Nej, Gud tvinger ingen mod deres vilje, men vi er nødt til at vælge, hvem vi vil under­ordne os og ad­lyde. Situationen i hele verden bliver og er sådan, at vi bliver nødt til at vælge, hvem vi vil tjene og adlyde.

Vi ER og bliver mærket

Hvis mærke vil du have på dig og i dig? Guds mærke eller Djævelens og de ondes mærke? Jeg ved godt, at Jesus troende vil sige, at de har valgt Guds mærke, når de har valgt Jesus. Det er sådan, at vi men­nesker er skabt i Guds billede. Gud har endda sat sit sig­natur i os men­nesker i vores DNA. Se Guds navn i vores DNA. Det er ret fan­tastisk. Men . . . , hvis ikke du ved det, så er Djævelen og de onde ONDE. De vil øde­lægge Guds skabning. Bibelen om­taler dyrets mærke og kon­se­kven­serne af at tage det.

Nu er det altså sådan, at disse COVID-19 ind­sprøjt­ninger faktisk ændrer men­neskers DNA. Hør og se engang, hvad høje­steret i USA har erklæret for nogle år siden:

Vaccinerede er ikke mennesker

De vaccinerede griner, mens Google forsøger at afvise dette som FALSK, selv om det faktisk er SAND­HEDEN og er sket i USA’s høje­steret. – Den amerikanske høje­steret har afgjort, at de vacci­nerede faktisk ikke længere har nogen rettig­heder som men­nesker efter at have taget vacci­na­tionen. – Se –  Ingen menneskerettigheder – Og her er det altså mRNA-vacciner, der ændrer menneskers DNA, der er tale om.

Guds syn på sagen

Hvordan tror du Gud ser på den side af sagen? Ja, det er da et godt spørgs­mål, men jeg har ikke svaret. Men jeg ved, at men­nesker i verden bliver sorteret nu. Vi vælger selv, hvilken side vi vil være på. Hvem vil vi adlyde og tjene? Vil vil adlyde og tjene Gud? Himmelens og jordens skaber. Eller vil vi adlyde og tjene Guds fjender? Guds fjender er Djævelen, de faldne engle og de faldne gude­sønner. Det er dyrets system, som er i færd med at blive indført i verden.

Hvem ejer dig?

De mennesker, der tro på Jesus, vil selv­føl­gelig sige: “Gud ejer mig”. Hvis et men­neske har taget imod Jesus Kristus som frelser og lever med ham som herre, hvilket ind­be­fatter at om­vende sig fra ALT, som Bibelen kalder synd, så er det måske sandt. Hvad? Siger nogle nok nu. Måske sandt? Hvad i alverden mener jeg med det? – Det kan du se mere om på min side – Hvem ejer dig?

Hvis ejerskabsmærke har du?

Mennesker bliver mærkede, der er Luciferase i COVID-19 vacci­nerne. Mennesker får tildelt et mærke, når de har stoppet det i COVID-19 vacci­nerne. Jeg ved ikke, om de gør det overalt i verden på samme tid. Men kan folk regi­streres med blue­­tooth, og der vises et nummer, så er de blevet mærket. Der er nano-teknologi i COVID-19 vaccinerne, der er de ting i, som skal bruges til det, som Bibelen kalder dyrets mærke. Om du så vil tro på det eller ej. Det for­svinder ikke, fordi du nægter at tro på det. – Se – Vaccine & dyrets mærke

Sortering

Jeg tror faktisk, at men­­nesker bliver sorteret efter, hvem der ejer dem. Men­­nesker får lov at vælge, hvem de vil ejes af. Og har du over­givet dit liv til Gud, så tro ikke at “en gang frelst = altid frelst”. Vi må om­vende os fra al synd. Og ikke invitere Guds fjender ind i vore liv. Det vil ikke være klogt. For vi ved, at Djævelen er ond, og han vil stjæle slagte og øde­lægge. Det er muligt at slukke lyset, og hvor stort bliver mørket så ikke.

Sluk ikke lyset

Lyset er stærkere end mørket, ja, det er det. Men hvis men­nesker slukker lyset, så bliver der altså mørkt. Men­neskets ånd er YHWH lampe, se Ordsp. 20:27. Men hvad sker der, om for­bin­delsen til Gud øde­lægges via funvax? Og hvad de ellers har stoppet i de såkaldte COVID-19 vacciner. Hvis men­nesker ikke længere kan komme i for­bin­delse med Gud, så er for­bin­delsen afbrudt, og så bliver der altså mørk. Ingen olie på lampen? Så er der ingen lys i lampen. Og så er der ingen adgang til Jesu bryllup. – Lampens lys og brudens røst

Det er alvor

Hvis mennesker bliver adskilt fra Gud via funvax og de andre ting, de har stoppet i deres COVID-19 vac­ciner, så er det virkelig alvorligt. Derfor er mit klare råd til enhver, der har valgt at bøje sig for dyret og den nye verdens ordens krav m.h.t. ind­sprøjt­ning af deres materiale i men­neskers kroppe, OM­VEN­D DIG. – Vær ikke for stolt til at ind­rømme, om du er blevet bedraget og har invi­teret de onde ind i dit liv. Jo før men­nesker om­vender sig jo bedre. Det er dit valg og din beslutning.

Men vi må vælge, hvem og hvad vi vil bøje os for. Det vi bøjer os for, kan jo faktisk være eller blive det, vi til­beder. Bliv ikke adskilt fra din skaber, som for­håb­entlig også er din him­melske Far. Underordn dig ikke dyrets system og den nye ver­dens­orden, som er ved at blive indført.

Ingen kan tjene to herrer