Afvige fra den rette vej


Og mange falske profeter skal fremstå og føre mange vild.

Matt. 24.11


Virker linkene ikke, så er det fordi, siderne ikke er lagt ud endnu.


Det græske ord

Det græske ord, der er brugt og oversat vild­lede, er: 4105 – πλανάω ≈ planáō – egentlig: gå på af­veje, komme ud af kurs; at af­vige fra den rette vej (kredsløb, kurs), at strejfe ind i vild­farelse, vandre; (pas­sivt) blive vild­ledt. – Her i Matt. 24.11 står det i aktiv.

Føre på afveje

Matt. 24.11Og mange falske pro­feter vil rejses og vild­lede mange. Ja her står der, at det er de falske pro­feter, som rejses, som vil føre mange på afveje. De mange falske profeter vil rejses og vil få mange til at afvige fra den rette vej. Det lyder absolut ikke godt. Afvige betyder: at fjerne sig fra noget, at ændre retning. Hvad er den rette vej?

Vildledes fra vejen

Jesus er vejen, sand­heden og livet. Det er altså Jesus og Guds ord, mennesker via de falske profeter vil kunne komme væk fra. Guds ord er sandhed, og Jesus er Ordet. Så de vil lede troende væk fra det sande evan­ge­lium til at tro et falskt evan­ge­lium. Hvilket også ind­be­fatter at ikke tro på “Guds sande nåde“, men på en falsk nåde. Den falske nåde kan være: at du kan eller skal intet gøre for at blive frelst, bare du tror på Jesus, så kommer du i Him­melen.

Men “Troen er død uden gerninger“. Så vi kan ikke komme udenom, at vi er nødt til at om­vende os fra al synd. Vi er nødt til at vende os væk fra det liv, som hører denne verden til. Vi kan ikke både være ven med verden og ven med Gud. Denne verdens gud er Djævelen. Og ham og hans måde at tillade synd på er vi nødt til at tage afstand fra og vende os væk fra.

Troende ledes vild

Ordet står i aktiv her, men om de falske profeter faktisk selv ved, hvad de gør, eller de selv er bedragede også, det ved jeg ikke. Men det får altså men­nesker, som er på den rette vej til at komme ud af kurs. De bliver ført vild af disse falske pro­feter. Man kan ikke komme på af­veje, om man ikke er på rette vej. Altså må det være Jesus troende men­nesker, der her bliver ført bag lyset og ind i mørket.

For at bedrage

Matt. 24.24For falske mes­sias’er og falske pro­feter vil op­rejses, og de vil give om­fat­tende tegn/­mærker, og over­ras­kelser, for at vildlede, om muligt, også de udvalgte. – Ja, sådan kan det fak­tisk godt over­sættes fra græsk. Det er i hvert fald den over­sættelse, som passer meget godt til det, der sker i verden i denne endetid. Her er det også 4105, der er brugt for vild­lede. Og det står også i aktiv.

Se også: “Falske salvede frel­sere” & “Falske pro­feter“.

Om det er muligt

Om “muligt” – 1415: be­skriver det, der er gjort muligt på grund af den magt (evne), der ud­øves af sub­jektet. – Som her er de falske mes­sias’er og falske pro­feter. Disse falske mes­sias’er og falske pro­feter vil altså “Bedrage med store tegn og undere“. For om det er muligt at vild­lede end­også de ud­valgte. Så er spørgs­målet jo så også, hvad de vil vild­lede med? og hvad vi skal vild­ledes fra og til?

Selvfølgelig vil vild­lede så men­nesker kommer til at gå for­tabt. For det er jo det ende­lige mål, hvor vi skal til­bringe evig­heden. “Ingen kan tjene to herrer“.

Vildledes til og med . . .

Her kommer nok et chok for de fleste. For jeg tror faktisk at det, som men­nesker skal vild­ledes til, er disse såkaldte “COVID-19 vac­ciner”. Har der nogen­sinde før i histo­rien været noget, som har bedraget men­nesker så meget over hele jorden på samme tid? Jeg ved ikke om det. Når jeg siger be­drage, så er det fordi myn­dig­he­dernes og mediernes skræm­me­kam­pagner, ned­luk­ninger og alt, hvad det indebar alt sammen blev gjort med et formål.

Det var fordi, de ville have folk til at tage den såkaldte “COVID-19“-“vaccine“, som de lige skulle have lavet færdig. ALT byggede på løgn og bedrag. Se også: “Planen om at mærke os“. De vil have men­nesker mærkede til deres slave­system. Mær­kede til at til­høre dem. Mær­kede til at til­høre Dyret. For “Dyret er her!“.

Formål var IKKE at be­skytte men­nesker mod en død­sens­farlig virus. Nej, for det første var den gen­mani­pulede virus, der slap ud (måske før tid, det ved vi ikke, men de arbejdede på en langt mere dødelig virus). Men den virus, der slap ud, var ikke død­sens farlig. For det andet døde der ikke flere det år, vi levede med corona-virus. Først da de kom med deres “COVID-19 vaccine”, så dør der mange flere. Den er nemlig død­sens farlig, et bio­logisk våben.

Mange er ført vild

Mange er blevet ført vild, fordi de har valgt at tro på deres ledere, både dem i verden og dem i kir­kerne og menig­he­derne. Guds ord advare os imod at blive ført vild. “Hvem leder vild?” De falske pro­feter. Se, hvad de “Falske pro­feter for­tæller“. Men­nesker “Vild­ledes til og med . . .“. Det er så for­fær­deligt, som noget kan være. Men men­nesker nægter at tro på det.