AIDS

AIDS = Acquired Immuno­Deficiency Syn­drome = er­hvervet immun­defekt syn­drom.

Erhvervet: kommet i besiddelse af; fået eller til­egnet sig noget i kraft af den ud­vikling man gen­nem­går; på­draget sig noget ikke ønsk­værdigt, f.eks. en sygdom.
Immundefekt: defekt i en orga­nismes immun­system. Immun: uimod­tagelig for smitsom sygdom. Defekt: (plud­selig op­stået) fejl som be­virker at en bio­logisk orga­nisme ikke fun­gerer nor­malt.
Syndrom: gruppe af symp­tomer som op­træder som et samlet syg­doms­billede, og som for­modes at have år­sags­mæssig sam­men­hæng.

Et samlet syg­doms­billede af symp­tomer, som nogen har fået og til­egnet sig igennem en ud­vikling, hvor immun­sy­stemet ikke længere fun­gerer nor­malt. Det er IKKE “ude­luk­kende” frem­­kaldt af hiv-virus, som ord­bøger og andre skriver.


AIDS ikke kun fra HIV

Dr. Eads siger, at COVID-19 vacci­nerne for­årsager en form for AIDS (er­hvervet immun­defekt-syndrom). Dr. Eads for­klarer: “Det er en ud­bredt mis­for­ståelse, at erhvervet immun­defekt kun skyldes HIV.  Det er sim­pelthen ikke sandt. Der er andre sekun­dære år­sager til AIDS. Jeg vil læse et par stykker op for dig: Strå­ling og kemo­terapi, natur­ligvis HIV, leu­kæmi, under­er­næring, læge­midler, medicin og nu er vac­ciner inklu­deret.” ()


Artikler om COVID-19 vaccine fremkaldt AIDS

COVID-19 vaccinen forårsager ekstrem sygdom