Alvorlige advarsler

Der er mennesker, der kommer med alvorlige advarsler. Her vil jeg bringe nogle af dem videre, som jeg har truffet på. – Her er – Lange oversatte artikler


Advarsler til dig!

Jeg skiver også ad­varsler, men hvem vil læse det? Her kommer min side med – Advarsler til dig! (Den er ikke færdig endnu) – Men hvem kan se det og forstå det? Jeg kender ikke ret mange, der kan. 


Vågn op!

Vågn op! – 1½ min. video fra ”Den usynlige fjende” budskab fra Julius fra d. 26. marts 2020.

COVID-19 vaccineskader – eng­elske videoer – billed­erne taler for sig selv. 

Nano-barberblade

Dr. Ariyana Love har skrevet denne artikel fra d. 10. december 2021 – Grafen­hy­droxid nano-bar­ber­blade – Dr. Andreas Noack op­dagede, at der er nano-razor­blade i Pfizers COVID-19 vac­cine. Det kostede ham livet. Disse nano-bar­ber­blade skærer den indre foring af blod­­kar­rene op hos de de “vac­ci­nerede”. Det øde­­lægger hjertethjernen og det kar­dio­­vas­­ku­­lære system (hjerte-kar-systemet). 

Ikke menneske længere

Operation FreedomNot even HUMANS anymore – Mark of the beast – Ikke engang MEN­NESKER længere – Dyrets mærke – Engelsk video med noget engelsk tekst på fra d. 20. december 2021 – 3 ½ min. 

Vaccinerede er ikke mennesker

Master­Cylender – Video fra d. 21. september 2021 –  Mand siger, at vaccinerede men­nesker nu er i en kategori, der ikke findes i menneskerettighedern. – Den ameri­kanske høje­steret har afgjort, at de vacci­nerede faktisk ikke længere har nogen rettig­heder som mennesker efter at have taget vacci­na­ti­onen. – ”Vacci­nerede er ikke men­nesker”. – De vacci­nerede griner, mens Google forsøger at afvise dette som FALSK, selv om det faktisk er SAND­HEDEN og er sket i USA’s højesteret. (Citatslut.)

Mit spørgsmål er så, hvad er de så? Ja, så er de blevet om­skabt til hy­brider. Hvad dr. Carrie Madaj har ad­varet om for mange måneder siden. Og ved du, hvad det også kan betyde? De per­soner, som har lavet disse hybrid-men­nesker kan tage patent på det produkt, de har lavet, om de ikke alle­rede har det, og dermed komme til at eje alle de om­skabte hybrid-men­nesker. Så de vacci­nerede men­nesker ikke længere kan eje og bestemme over sig selv. Det er fuldt lovligt ifølge loven på nu­værende tids­punkt. Se mere her – Ingen men­nes­ke­ret­tig­heder

Hvad så med den åndelige side?

Jesus døde og betalte prisen for men­nesker? Hvad så, når de ikke længere er men­nesker med YHWH signatur i deres celler? Kan disse hybrid-men­nesker ikke ind­løses og for­løses med Jesu fuld­bragte værk på Golgata? – Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at disse men­nesker har gjort noget meget dumt, og de bør om­vende sig og bede Gud om til­givelse hurtigst muligt, om de stadig har mu­lighed for det. For det ved jeg heller ikke, om de kan. Nogle siger, at de kan stadig omvende sig, andre siger, at det kan de ikke. – Profetisk drømIkke længere et menneske – 

VægterenJerry Toney

Vægteren pastor Jerry Toney kommer med mange alvorlige ad­varsler. Du kan finde det på hans kanal på YouTube – Watchman – pastor Jerry Toney – Du kan også finde nogle link på min side – Vægteren – pastor Jerry Toney – Jerry taler på engelsk, men det er muligt at få danske under­tekster på.


Række­følgen af begiv­en­heder

Lynne Johnson har lagt denne side ud på 444 Pro­phecy News d. 23. sep­tember 2021: The Order of EventsRække­følgen af begiv­en­heder – Som ender med – Tre dages mørke – Darkness: The Three Days – fra d. 25. januar 2022. – MEGET vigtig in­for­mation. 

5G aktiveres fra d. 5. januar 2022

5. januar 2022 er dagen hvor AT&T og Verizon har plan­lagt at de vil akti­vere deres 5G-mobil­tje­nester ved hjælp af fre­kvenser god­kendt af ”the federal com­mu­ni­ca­tions com­mis­sion” i 2020. Dette kan give pro­blemer i luft­havnene med fly­tra­fikken. – Med den op­lysning indledes videoen af Steve Flechter (∗). – Men det kan så sandelig også give mange andre problemer. – Grafenoxid + 5G = COVID-19 – Der er grafenoxid i alle COVID-19 vacciner. – COVID-19 forårsages af grafenoxid – 

Fortsætter næste side med ting, der ikke skete, som det kunne have gjort.