Apartheid

Er du “for” eller “imod” apart­heid? De fleste vil vel sige “imod”, men er det nu også sandt? Hvis du er “for”, at skulle vise pas for at få lov til at kunne få lov at gøre nogle ting, så er du for apart­heid. – Der er ingen farlig corona-virus, endnu, men det kommer nok p.g.a: – Der er farlige men­nesker, der har ladet sig ind­sprøjte med COVID-19, så de efter­hånden kan blive til hybrider og blive over­våget og måske dø, om de ikke kan klare pro­cessen.


Lene Bang skriver neden­stående på facebook d. 1. november 2021 til alle folke­tings­med­lemmer.

Kære folketingsmedlem

(sendt til alle medlemmer l. ll. 2021)

Er du fortaler for apartheid?

Der er stadig en stor del af befolk­ningen, som ikke ønsker den fri­villige, eksperi­­men­telle vaccine med mange kendte og ukendte bivirk­ninger, heri­blandt død. Alligevel lufter ”eksper­terne” tanken om, at apartheid, i form af corona­passet, skal gen­ind­føres. Er det noget, du, og dit parti, er fortaler for, og hvordan har tænkt dig, at sam­fundet så skal ind­rettes?

Er der grader af vaccinerede?

Er der grader af vaccinerede, alt efter hvor mange stik de har fået og er de, som kun har fået få stik dårlige sam­funds­borgere, og derfor at betragte som uvacci­nerede?

Hvad må vi?

Må uvaccinerede bo blandt vacci­nerede, eller skal de bo i særlige om­råder? Må uvacci­nerede handle i butik­kerne? Er der specielle tids­punkter, hvor de må handle? Må de drive deres egne for­ret­ninger for andre uvacci­nerede? Eller må de slet ikke købe mad? Skal maden leveres til døren, og må den leveres af en vacci­neret? Skal den stilles udenfor?

Må uvaccinerede deltage i under­visning på skolen? Skal de sidde nederst i klassen, eller må de slet ikke være i klasse­lo­kalet? Bliver der lavet særlige skoler til dem, eller må de over­hovedet ikke mod­tage under­visning? Skal under­vis­ningens kvalitet være ringere for de uvacci­nerede? Må vacci­nerede under­vise uvacci­nerede og om­vendt?Må uvacci­nerede arbejde for vacci­nerede eller om­vendt?

Må uvaccinerede benytte offentlige toi­letter, eller skal de bruge rende­stenen? Taxier, eller skal de gå? Biblio­teker, eller må de kun se på skærm? Kirker, eller skal de blive udenfor, når deres mor skal begraves? Univer­si­teter, eller må de kun få online under­visning? Fod­gænger­over­gange, eller skal de rende rundt ude i trafikken? Hospitaler, eller skal de bare leve med f.eks. et brækket ben?

Skal vi mærkes synligt?

Skal uvacci­nerede bære et særligt kende­tegn? (F.eks. en gul stjerne?)

Må vi?

Må uvaccinerede og vacci­nerede bo sammen i en familie? Må uvacci­nerede og vacci­nerede børn lege sammen? Er der områder, hvor uvacci­nerede ikke må færdes, f.eks. strande, rekreative områder eller bydele? Må uvacci­nerede have en bank­konto? Har uvacci­nerede samme rets­be­skyt­telse som vacci­nerede? Find selv på flere, inspira­tion: Wikipedia

Sære, men nødvendige spørgsmål til folketinget

Sære spørgsmål at skulle stille til folke­valgte i en sær tid. Men des­værre nød­vendige, når vi ser, hvilke uhyr­lig­heder, der i øje­blikket præ­sen­teres som sund fornuft af de ”eksperter”, som ”man” læner sig op af, men som kan vælte, og få dig til at vælte, når som helst, hvis de skulle vise sig, ikke at være helt habile. Efter 2. verdenskrig havde vi Nürnberg pro­cessen, hvor det en gang for alle blev slået fast, at man ikke bare kan påberåbe sig, at man kun handlede efter ordre, når det handlede om eksperi­menter med befolk­ningen.

Du har selv ansvaret. Det ansvar, din sam­vit­tighed pålægger dig. For at bringe dig tilbage på for­nuftens spor, ved­hæfter jeg mit skriv om fascisme, som jeg håber, du vil tage dig tid til at læse.

Tænk på de mange modige danskere, der i tidens løb har kæmpet til døden for vores frihed. Igen i dag skal friheden for­svares, så vi og vore efter­kommere kan have et ordentligt sam­fund at leve i.

Med venlig hilsen

Lene Bang


Se – Er vi godt på vej mod en fascistisk stat? – af Lene Bang

Se mere på JFK21 – Folkepartiet Jorden Frihed Kundskab