At bedrage


Så kommer da troen af det, som høres . . . .

Rom. 10.17


Taget ud af sin sammen­hæng. Men du kan selv læse sammen­hængen her. Det ændrer ikke ved, at troen kommer af det, som høres. Derfor er det så vigtigt, hvad vi lytter til. Hvis vi hører løgn fortalt igen og igen, så er risi­koen stor, for at men­nesker kommer til at tro, at det er sandt. Hvis men­nesker ikke er rod­fæstede og grund­fæstede i sand­heden.

Bevidst at vildlede

Hvad vil det sige at bedrage? Utroligt, men Den Store Danske ordbog har ikke ordet be­drage i deres ordbog. Be­drage betyder: bevidst lade nogen få falske fore­stil­linger om noget; bevidst at vild­lede. Syno­nymer er snyde og føre bag lyset.

Verdens største bedrager

Satan er uden tvivl verdens største be­drager. Han er også løg­nenes far. Der er altid løgn invol­veret i be­dra­geri. Man kan ikke bedrage nogen uden at lyve. Vores kendte verdens største be­dra­geri er slangen i Edens have som be­drog Eva og Adam, så de mistede Guds her­lighed og sam­været med ham. De døde ånde­ligt. De døde først fysisk mange år senere. Gud er den samme til evig tid. Tror du Djæ­velen har for­an­dret sig?

Hvis han har for­andret sig er det kun til det værre. Endnu mere lovløs end han nogen­sinde har været.

Gud har advaret os

Disciplene spurgte Jesus om, hvornår templet skulle rives ned, og hvad der er tegnet på hans komme og verdens ende (i Matt. 24.4). Det første Jesus svarede var, at de skulle passe på at ikke nogen skulle føre dem vild. Med andre ord skal vi passe på, at vi ikke bliver be­draget. Det er selv­føl­gelig fordi, der er stor fare for det. I vers 24 siger Jesus, at der skal komme falske mes­siaser falske kris­tuser.

Jesu advarsel

Matt. 24.4-5: Da svarede Jesus og sagde til dem: »Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild. Thi mange skal komme i mit navn og sige: ›Jeg er Kristus;‹ og de skal føre mange vild. – Matt. 24.24-25: Thi falske Mes­sias’er og falske profeter skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt, at føre endog de ud­valgte vild. Se, jeg har sagt jer det forud. – Jesus har advaret, og han siger endda, at han har sagt det forud. Altså har vi ingen und­skyld­ninger for ikke at være ad­varet. Lad os se på, hvad nogle af ordene egentlig betyder.

Falsk salvet frelser

I Matt. 24.24 er det græske ord, der er brugt, er 5580 – ψευδό­χριστος ≈ pseudo­christos: en falsk Kristus eller Messias. Det er sat sammen af: til­lægs­ordet 5571 ψευδής ≈ pseudēs: løgn, falsk; bruges om: falsk, bedra­gerisk, løgn­agtig, usandt & 5547 – Χριστός ≈ Christos: en salvet, Messias, Kristus; bruges om: Den Salvede; Messias, Kristus. Pseudo- betyder: som i virke­lig­heden er noget andet end det, som det synes eller giver sig ud for at være; som har falsk lighed med.

Kristus betyder jo den salvede. Her er det så bare noget falskt. Altså noget salvet, som giver sig ud for at være noget andet end det er. Hvad er Messias? Det er jødernes ventede konge og frelser. Over­ført betyder det: en person der ind­varsler en ny og lyk­kelig tid; leder­skik­kelse der vil frelse verden. Så en falsk messias er altså også anti­krist og kan dermed også være Dyret.

Hvad er blevet kaldt en frelser?

Ja, i tilfælde af at du ikke ved det, så kaldte nogen faktisk COVID-19 vac­cinen en frelser, da den kom. Den skulle frelse verden fra COVID-19. Sagen er bare den, at det faktisk ER COVID-19, de får sprøjtet ind i sig. Denne ind­sprøjt­ning frelser INGEN fra NOGET. Tvært­imod kan den føre til det mod­satte. Hvis du ellers vil tro på de men­nesker, som for­tæller sand­heden, så er disse sprøjter fyldt med for­fær­delige ting. Det kan du se mere om ud fra COVID-19.

Der blev sagt, at COVID-19 vac­cinerne var en frelser. De udgav det for at være en frelser, en som skulle be­skytte mod farlig sygdom og død. ALT det er løgn og bedrag. Det er en falsk frelser. Salvet fra Hel­vede. Jeg tror helt sikkert, at det er Dyret, som står bag.

Falske profeter

Det græske ord der er brugt er 5578 – ψευδο­προφήτης ≈ pseudo­prophétés: en falsk profet; bruges om: en falsk profet; en, der i Guds navn lærer noget falsk. Det er sat sammen af til­lægs­ordet 5571 ψευδής ≈ pseudēs: løgn, falsk; bruges om: falsk, bedra­gerisk, løgn­agtig, usandt & 4396 προφήτης ≈ prophétés: en profet (en for­tolker eller for­midler af den gud­dom­melige vilje); bruges om: en profet, poet; en person, der er begavet til at ud­lægge gud­dom­melig sandhed.

Der har virkelig været mange falske profeter i verden i de sidste år. Selv mange kristne for­kyn­dere har an­befalet eller be­falet deres til­hængere at tage disse COVID-19 vac­ciner. Vild­ledere. Stakkels for­førte men­nesker. Stakkels dem der har forført men­nesker til sådan en alvorlig beslut­ning.

Store tegn og undere

4592 – σημεῖον, ≈ sémeion: et tegn; bruges om: et tegn, et mirakel, en indi­kation, et mærke, et symbol. Hovsa! Tegn, mirakel, indikation, mærke og symbol. Se, hvad ordene betyder. – & – 5059 – τέρας ≈ teras: et under, et mirakel; bruges om: et under, et tegn, en der frem­kalder over­ras­kelse.

Det er alt sammen noget, som kan henlede min op­mærk­somhed på COVID-19 vac­ci­nerne. De kommer virkelig til at frem­kalde en stor over­ras­kelse for de fleste. Det er et tegn. De laver et mirakel, et ondt mirakel, for de om­skaber men­nesker. De hen­viser til noget. Dyrets mærke. Et symbol på at de ejes af . . . . Ja, hvad tror du?

Ingen kan tjene eller ejes af to herrer!

Fornægter sandheden

Nej, det har selv­føl­gelig ingen betyd­ning. Intet kan skille os fra Gud. Det er utro­ligt, hvor men­nesker kan finde på noget, som skal mod­bevise at disse COVID-19 vac­ciner har noget som helst med Dyrets mærke at gøre. Men­nesker kan også bedrage sig selv. Og nogle bruger endda Guds ord til at bedrage med, men det gjorde Djævelen jo også. Selv­følgelig bliver men­nesker, der for­tæller sand­heden, angrebet for at bedrage andre.


Men sandheden bliver ikke mindre sand af,
at mennesker nægter at tro på den.


Hvorfor?

Hvorfor kommer disse falske mes­sias’er og falske pro­feter? Hvorfor får de lov at gøre store tegn og undere? Gud for­hindrer det ikke. Vi men­nesker har fået vores egen frie vilje. Vi må selv be­stemme, hvem og hvad vi vil tro på. Disse be­dragere kommer for om det er muligt at føre endog de ud­valgte vild. Skal det lykkes for dem? De vil for­søge at be­drage de men­nesker, der lever i troen på Jesus.

Hvorfor kan men­nesker ikke se bedraget? Jeg spurgte Far engang. Hvorfor kan nogen se det og andre ikke? Svaret jeg fik var:  “Kær­­lighed til sand­­heden”. Nu ved jeg jo godt, at det absolut ikke er, fordi men­nesker har kær­lighed til sand­heden, at de ikke kan se det og forstå be­draget. Nej, det er fordi, de ikke har kær­lighed til sand­heden. Jeg har tit undret mig over, hvorfor kan jeg se og forstå disse ting, og der er så mange andre, der ikke kan se dette. Hvorfor?

Har du kærlighed til sandheden?

Jeg må så erkende, at, ja, jeg har kær­lighed til sand­heden. Jeg går ikke på kom­promis med sand­heden. Jeg har nægtet at bøje mig for andres krav om, at jeg skulle give dem ret i noget, som jeg vidste var løgn. Det vil jeg ikke. Heller ikke, selv om de så kommer med den om, at du skal bare underordne dig. Vel vil jeg ej! Jeg under­ordner mig ikke under noget, jeg ved, der er løgn. Hvad med dig? Grad­bøjer du sand­heden efter for­godt­be­find­ende?

Kærlighed til sandheden

Forarg ikke andre

Matt. 18.6 + Mark. 9.42 + Luk. 17.1-2 – Det er umuligt at for­arg­elser ikke kommer, men ve de men­nesker som forager andre. Forarge4624 – :  at få til at snuble; fra skan­dalon; at fange, dvs. snuble (bil­ledligt talt, snuble (tran­sitivt) eller lokke til synd, frafald eller ulykke) – (få til) at for­arge. – Dvs. at lægge en fælde for andre så de synder. Det er bedre for de men­nesker, om de havde fået en møl­le­sten om halsen og var sænket i havets dyb, end at nogen for­ager nogle af de små, som tro på Jesus.

Bibelselskabets ord­for­klaring skriver at for­arge betyder at volde anstød, til­skynde til synd eller fra­fald. Så hvis noget til­skynder andre til at falde fra Jesus som herre og frelser, så er det meget alvorligt også for de men­nesker, der har gjort det. Det er om at om­vende sig i tide og gøre, hvad der er muligt for at hjælpe de men­nesker, som nogen har for­ført til frafald.

Led ikke nogen vild!

Led ikke andre vild! Led ikke dig selv vild! Det er så vigtigt at vi tør tro på sand­heden og rette os efter den. Guds ord er sand­hed. Gud har ad­varet os i sit ord, for at vi ikke skal lade os be­drage. Vi kan ikke be­stemme, at Gud skal advare på en bestemt måde. Gud gør tingene sådan, som han vil. Og han ved også, hvorfor han gør, som han vil. Husk, Gud er retfærdig. Han er også hellig og tåler ikke synd.

Læs en – Alvorlig advarsel i Rom. 1 – her er de uden und­skyld­ninger. Se også – Om­skab­else til Dyrets billede – Vi kan ikke be­stemme, hvordan Guds skal advare os. Vi har fået hans ord og ad­vars­lerne mod at lade os bedrage er der. Og Gud taler gennem mange men­nesker. Men hvem vil tro på sandheden?

Verdens største bedrag

I mine øjne er COVID-19 vacci­nerne verdens største bedrag. De beskytter ikke mod noget som helst, tværtimod. De mærker men­nesker med en digital signatur, de kan skannes og regi­streres via blue­tooth. De æn­drer men­neskers DNA, så de ikke længere er skabt i Guds billede, tvært­imod bliver de om­skabt til Dyrets billede.

Bagmændene

Det er eliten, som står bag. Men når mange af dem om ikke alle, er gået i pagt med Djæ­­velen, så er det jo ikke så sært at det er ond­skabs­fuldt, det de gør. Men de er altså verdens­mestre i at bedrage. Se også:

Ondskaben tager overhånd