At komme ind i Guds rige

Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke bliver født af vand og Ånd. Hvad der er født af kødet, er kød; og hvad der er født af Ånden, er Ånd. . . .« Johs. 3.5-6.

Hvad er vandet?

Det er altså nød­vendigt at blive født af vand og af Ånd for at kunne komme ind i Guds rige. Om vand her er fysiks vand, altså fos­ter­vand, tør jeg ikke udtale mig om. Men det er klart, at et men­nesker først må skabes, før det kan blive til og komme ind i Guds rige. Vand kan også hen­vise til Guds ord.

Født af Ånd

Her står så også, at men­nesker må fødes af Ånd, og det må så være af Guds Ånd. Det er nød­ven­digt at blive født af Guds Ånd for at komme ind i Guds rige. Og det kaldes at blive født på ny. Vi skal fødes af Guds ufor­dær­ve­lige sæd. Og det sker ved hjælp af Guds ord.

Født af Guds ord

I 1. Pet. 1.23 står der: I er blevet avlet/­født igen ikke af for­dær­velig/­for­gæng­elig sæd, men af ufor­dær­velig/­ufor­gæng­elig [sæd], ved hjælp af Guds lev­ende og for­bliv­ende ord til evig tid. – Her står der altså, at vi er blevet født igen af ufor­dær­velig sæd, den er også ufor­gæng­elig. Og det er ved hjælp af Guds ord. Guds ord som er lev­ende og for­bliv­ende til evig tid.

Hvordan fødes vi af Guds ord?

Det er klart, at vi må høre ordet. Så må vi tage imod det og tro på det. Vi må be­kende med vores mund, at vi tror på det. Men vi må da også bede Gud om til­giv­else for al synd. Det er da stolthed, at ikke ville bede om til­giv­else; for det er yd­myg­ende at bede om til­giv­else, især hvis per­sonen har stolt­hed. (Stoltheden skal fjernes)

Af nåde

Gud står de stolte imod; men de yd­­myge giver han nåde. Så lev i “Guds nåde“, som er “Guds sande nåde” vel at mærke, for der er nok også en falsk nåde. Et falskt evan­ge­lium, der siger: “Én gang frelst – altid frelst“.

Omvendelse fra AL synd

Men det er da utænkeligt, at vi skal bare skal fort­sætte med at leve det liv, vi måske levede før i synd og mørkets ger­ninger; som også er “Kødets ger­ninger“.

Vi er da nødt til at om­vende os og bede Gud om til­givelse for al synd.

Tilgiv for at blive tilgivet

Lige så vel, som vi er nødt til at til­give alle for alt, for at kunne få Guds til­givelse. Se “Til­givelse“.

Lev i hellighed og renhed

Når vi er født til at leve et helt nyt liv i hel­lighed og renhed, så må vi da også leve i det.


Hvis du har gjort så . . .

Hvis men­nesker har gjort disse ting: Taget imod Guds nådes gave Jesus, og de har om­vendt sig fra det liv, de levede før i synd, og de har bedt Gud om til­giv­else for al synd, og derfor selv­føl­gelig også har om­vendt sig fra al synd, og dermed er blevet en del af Guds ejendom, så til­hører de/­vi også ham. Men vi må blive i Guds nåde og leve i den. Vi er nødt til at lade Guds nåde op­drage os: “Guds op­drag­ende nåde“. Og det ind­be­fatter altså ly­dighed mod Gud og Guds ord. Vi skal efter­ligne Gud: “Vær Guds efter­lignere“.