Blæsning i shofaren – opfordring til omvendelse

CBN News har en kort men meget op­lys­ende lille video: Soun­ding the Shofar, a Call to Re­pen­tance before Israel’s Fall Feasts – Blæs i sho­faren, en op­for­dring til om­ven­delse før Israels efter­års­fester (3:48) – Du kan også læse be­ret­ningen her. De skriver at dette om Rosh Ha­Shanah op­rin­deligt blev lavet i 2016.

Desværre må jeg måske ikke lægge artiklen ud, som den er. Der er copy­right på. Så du må selv læse artiklen på engelsk eller se videoen og sætte “Under­tekster på videoen“, om du har behov for det, for det er muligt at få den oversat.

Jeg fortæller, hvad der står

Jødisk nytår

Bogstaveligt talt betyder Rosh Ha­Shanah årets be­gyn­delse og det nye år. Det er det jødiske nytår. Men set ud fra et bibelsk syns­punkt, er der meget mere i det end bare nytår. – Rosh Ha­Shanah står om­talt i 3. Mosebog 23.23-25. Dagen kaldes Yom Terua (se: Yom Teruah – “Day of Blowing Trum­pets” – Yom Teruah – “Trom­pet­blæs­ningens dag“). Det er dagen med trom­pet­blæs­ning eller væd­der­horn. – De skriver også dom­me­dag. (Det er dog specielt, synes jeg. Er det mon fordi, Guds dom også vil be­gynde den dag?) – Det er altså dagen for blæs­ning med shofar, trom­pet­festen.

Det eneste bud den dag

Det eneste bud jøderne har til den dag er, at de skal høre lyden af sho­faren. Derfor samles de i syna­gogerne. At høre lyden af shofaren minder dem om deres sjæl. – Det er en på­min­delse om at angre sine synder. Og at for­sone sig med sine brødre og søstre. Rabinere siger, at for­soning med Gud og men­nesker virker for­vir­rende på fjenden. – De jødisk-orto­dokse har forpligtet sig til at høre lyden af sho­faren ved deres nytår, som også er deres dom­me­dag.”

Shofaren

Shofaren er et horn fra et dyr som er lavet om til et musik­in­stru­ment. Normalt bruger de et horn af en vædder, fordi det var en vædder, som Abraham fik til at ofre i stedet for sin søn Isak. Se 1. Mos. 22. De må bruge alle slags horn, bare ikke fra en ko. Årsagen til det er, fordi de ønsker ikke at minde Gud om, at de dan­sede om guld­kalven i ør­kenen. Se 2. Mos. 32. – Sho­faren har 3 for­skellige slags blæs­ende lyde, med for­skel­lige funk­tioner. – Det er ikke kun jøderne, der blæser i shofar.

Tid til omvendelse

Den sidste måned før det nye år be­gynder er Elul måned. Der blæses der i sho­faren hver morgen i syna­gog­erne og ved Vest­muren. Det er en på­min­delse om om­ven­delse. Boaz Michael, grund­lægger af First Fruits of Zion, fortæller til CBN News, at vi ved, at vi har brug for mange på­mind­elser om at om­vende os og tænke på de ting, der har med Gud at gøre. Blæs­ning i sho­faren er som et vækkeur for sjælen.

Min kommentar: Det er altså for­målet med at blæse i shofaren i den sidste måned før Yom Teruah. At vække folk. (Matt. 25 – Så blev alle jom­fruerne vågne.) Minde om at det er tid at om­vende. Hvorfor spørger jeg?

Kun i denne tid

Michael fortæller at jø­derne kun blæser i shofar et be­grænset tidsrum i løbet af et år. Og det er i Elul måned og når det er Rosh Ha­Shanah. Altså i den 6. måned, som er Elul måned, som er deres sidste måned i året. For trom­pet­festen, Rosh Ha­Shanah, er den 1. dag i den 7. måned. Der hvor jøderne fejrer deres nytår.

Michael ved jo godt, at de kristne tit blæser i sho­faren på andre tids­punkter af året. Men det gør jø­derne altså ikke.

Kongen krones

Michael for­tæller, at når Israels konge blev kronet så blev der blæst i sho­fa­rerne. Dermed ville de an­non­cere den nye konge eller at kongen kommer. Og sådan er det også ved Rosh Ha­Shanah. – Det er da meget inte­res­sant. – Michael siger, at det er et for­varsel for dem, der tror på Yeshua (Jesus). – Jeg spørger, hvordan det? Lyden af sho­faren (trom­peten) skal an­non­cere at Kongen (Jesus) kommer! Et godt billede ikke sandt? Men jeg tror også, at det er sandt – at det er for­målet.

Michael siger:  “Og de [blæs­ningen af sho­faren] for­tæller os noget; de taler til os; de minder os om noget, og en af de ting, de minder os om, er ska­belsen af verden, kon­gens komme, Kong Mes­sias en dag på dette tids­punkt, kro­ningen af hans rige her på jorden. Det er det, sho­faren skal minde os om, og den taler til os hver dag, når vi hører den lyd.

Fantastisk!

Her er endnu et vid­nes­byrd om, at hvornår er det mest “logisk”, at Jesus vil komme til­bage? Det som Guds ord for­tæller os. Trom­peten skal lyde. Trom­peten lyder hele Elul måned, og på den føl­gende fest­dag, den første dag i det nye år som er trompetfesten. Der lyder den sidste shofar – den sidste trompet – når dagen er slut – ved sol­ned­gang, som er det som om­tales med ud­trykket “i et nu i et øjeblik”. Se: “Trom­pet­festen“. Trom­pet­festen om­tales som dagen, hvor “Ingen kender dagen eller timen“.

Se også link til artikel om den sidste trompet på siden: “De vise skal forstå (webside)“.