Bluetooth teknologien – aflæsning af vaccineredes koder

Det er dr. Chinda Bran­do­lino der hen­viser til den tek­nologi, der gør det muligt for blue­tooth at aflæse koder hos vac­ci­nerede per­soner. Det er fra Orwell City fra d. 12. sep­tember 2021: “Dr. Chinda Bran­do­lino refers to the tech­nology that makes it possible for the Blue­tooth to read codes in inocu­lated indi­vi­duals“. – Her­under er over­sæt­telse fra siden. Det der står i disse fir­kan­tede klammer [. . .] har jeg ind­skudt.

Her er det i en lille video:
Dr. Chinda Brandolino refers to the Blue­tooth con­nection
med engelske under­tekster.

I et interview i samtale med Evelyn Berge­lund hen­viste dr. Chinda Bran­do­lino endnu en gang til den nano­pro­cessor, der er fundet i vac­ciner. Denne gang ud­dybede hun yder­ligere emnet om kode­læs­ning med Blue­tooth-tek­nologi.

Nedenfor giver Orwell City det af­gørende øjeblik.

En mand spørger

Hvordan vises Blue­tooth-koden? Den, der kan læses efter at være blevet vac­ci­neret. Hvordan sker det?

Dr. Chinda Brandolino svarer

Dr. Chinda Brandolino: Det er sim­pelthen en metal­­nomen­­klatur, der ind­­føres. Tænk på, at en nano­­meter må være en mil­lion­­tedel af en millimeter [En nanometer er en milliardtedel af en meter. En milliard har 9 nuller.]. Vores hjerne kan ikke op­fatte stør­relsen af noget så lille, kan den vel? Så denne ind­skrift er natur­ligvis regi­streret på vac­cinens vac­ci­na­tions­sted. Ikke i resten af orga­nismen, men på vac­cinens ino­kula­tions­sted [ind­sprøjt­nings­sted]. Du kan selv kon­trol­lere det, ikke sandt?

Den blev ud­viklet af en vis Hughan­mod­ning af Bill Gates. Han under­søgte, hvordan denne kode på det tids­punkt kunne ind­føres med et uud­slet­teligt blæk i DNA’et i det men­neskelige le­geme. Mate­rialet skal natur­ligvis være af metal. Jeg siger det igen, der skal være en sender og mod­tager af mikro­bølger. Så sådan er det. Enhver af jer kan be­kræfte det.

Dette blev varslet for længe siden. Det var, lad mig tænke – Luc Mon­tagnier havde allerede ad­varet om det. Også andre som dr. Hamer. Der var læger, der allerede for tredive år siden ad­varede om, at der ville blive ind­ført en slags chip med et mærke, der ville gøre det muligt at blive iden­ti­fi­ceret. En slags stregkode.

Luc Montagnier

Evelyn Bergelund: Og Luc Montagnier har også opfordret til at stoppe vac­ci­nation.

Dr. Chinda Brandolino: Und­skyld?

Evelyn Bergelund: Luc Mon­tag­nier har bedt om at stoppe vac­ci­na­tionen.

Dr. Chinda Brandolino: Ja, ja, ja, ja, ja. Luc Mon­tag­nier var nødt til at flygte. Jeg tror, han er i Japan. Han var nødt til at flygte fra sin egen orga­ni­sa­tion i Schweiz. For­følg­elsen er intens.

Evelyn Bergelund: Ja, det er den.

Metal­­nomen­­klaturen

Dr. Chinda Brandolino: Jeg ved ikke, om jeg svarede dig. Faktisk skal denne kode mar­keres med metal­blæk eller i metalino­ku­la­tions­stedet [på ind­sprøjt­nings­stedet] i form af ind­sprøjt­ning under huden.

Registreres med bluetooth

Evelyn Bergelund: Jeg har også set videoer, f.eks. når de fører mo­bil­tele­fonen op til folk med blue­tooth aktiv, og den op­fanger en kode. Og ikke kun det, Chinda, men hvis man . . .

Dr. Chinda Brandolino: Den for­bin­delse, hvormed vi får koden, er blue­tooth.

Evelyn Bergelund: Ja.

Dr. Chinda Bran­do­lino: Når du akti­verer den, leder den efter en enhed.

Evelyn Bergelund: Det er rigtigt.

Dr. Chinda Brandolino: Når du akti­verer blue­tooth i en mobil­telefon, søger den efter en­heder. I dette til­fælde søger den efter den enhed, der er blevet vac­ci­neret.

Evelyn Bergelund: Det er rigtigt.

Dr. Chinda Brandolino: Men det er på vac­ci­na­tions­stedet.


Følg Orwell City på Telegram. Tak fordi du læser med!

Orwellito


Mine kommentarer

Så vidt jeg ved, så er G-strålerne netop mikro­bøl­ge­stråler. De ønsker at ud­sætte alle men­nesker for at få de stråler, som der også bruges i mikro­bølge­ovne.

Oplysende artikler

Du kan se nogle op­lys­ende artikler fra denne side: “Mikro­bølger – elek­tro­mag­ne­tiske stråler“.