Borgerforslag

Alle borgerforslag var forældede. Og de fleste fik ikke støtter nok. Skulle der komme et for­lag, man gerne vil støtte, og man ikke har mulighed for at støtte digi­talt så er her en “Vejledning til ikke­digitale støttere“.


Forslaget kom i folketinget, men fik ikke flertal:

Mette Frederiksen for en rigsretssag Nu

Mette Frederiksen skal rede­gøre for den mang­lende hjemmel til aflive sunde og raske mink inkl. avls­dyr. Pga. der er mange mis­visende forhold der er foregået, mht. til for­svaret, politi og bered­skabs­styrelsen, samt vogn­mænd og mink­avlere.

Mette Frederiksen for en rigsretssag Nu

Forslaget har nu været i folke­tinget. Hele blå blok stemte for, men de røde har jo fler­tal og vil ikke. – TV2 har en artikel om det d. 22. april 2021: Venstre støtter rigsret mod stats­minis­teren. – Indblik har en dagens afstemning om: Skal Mette Frede­riksen for en rigs­ret? – Flertallet sagde JA. – Må Gud snart gribe ind! –

Her er en opdatering fra Den Frie Presse d. 22. april 2021: Seneste op­datering fra Christians­borg hvor hele blå blok stemte JA til borger­for­slaget om at stille Mette Frede­riksen for Rigs­retten – og hvor borgerne på til­skuer­rækken blev smidt ud af politi og rets­be­tjente pga. sang fra Flem­ming Blicher og co.


De forældede forslag, der ikke fik støtter nok:

Ophæv beslutning om coronapas

Regeringen pålægges straks at ophæve be­slut­ning om etab­lering af et corona­pas og dermed krav om frem­visning af corona­pas ved besøg hos fri­sører, på restau­ranter m.m. – Startdato: 2. maj 2021Slutdato: 29. oktober 2021 – Se mere om forslaget og støt det gerne her:

Ophæv beslutning om coronapas


Forslag til lov der forbyder krav om
vaccinepas/vaccinestatus indenfor Danmarks grænser

Lige nu er der flere danske virk­som­heder som ønsker at ind­føre vac­cine­pas. Det er dybt pro­ble­matisk da det kan komme til at virke som indi­rekte tvang. Det er be­kym­rende at arran­gører, spille­steder, skoler, insti­tu­tioner, for­eninger, arbejds­givere med flere ønsker at kræve et god­kendt vaccine­pas. Det vil uden tvivl have den effekt at de som ikke ønsker at mod­tage vacciner bliver dår­ligere stillet i sam­fundet.

Vaccinering bør være et per­son­ligt valg og bør ikke give ekstra for­dele i sam­fundet. Derfor skal det for­bydes ved lov at stille krav om vac­cine­status, for alle danske virk­som­heder, private og offent­lige, så­ledes at man ikke er ringere stillet, hvis man ikke ønsker at lade sig vaccinere. Vi har i for­vejen en lov imod for­skels­be­handling, vac­cine­status bør derfor kunne høre ind under denne lov.

Dette lovforslag udløber snart, har du støttet det? – Startdato: 14. december 2020 – Slutdato: 12. juni 2021 – Se mere om for­slaget og støt det gerne her:

Forbyd krav om vaccinepas


Afskaf epidemiloven

Den kommende epidemilov giver mulighed for at myn­dig­hederne kan til­tvinge sig ad­gang til dan­skernes hjem med magt, tvangs­ind­lægge og isolere dan­skerne med magt, tvangs­medi­cinere og teste danskerne med magt. Danskerne skal ikke fra­tages sine borger­ret­tig­heder. Det gælder rettig­heder over privat ejen­dom, egne børn, egen krop. Restrik­tioner uden til­stræk­kelig doku­men­tation, bør aldrig ind­føres og bør op­høre.

Jeg synes, det er dybt for­kas­teligt at folke­tinget vil indføre ny epide­mi­lov, som giver myn­dig­hederne lov til at bryde privat­livets fred. Denne lov vil gi myn­dig­hederne ret til at tvang af enhver form. De vil med tvang vaccinere, kunne fratage folk retten til deres hjem. Eller på anden måde bryde grænsen for privat­livet, som er en men­nes­keret. Jeg synes vi skal stå imod AL form for tvang fra myn­dig­hederne i denne tid. Hvis du er enig i dette så støt dette forslag. Vi skal stå sammen i at værne om vores Danmark.

Startdato: 17. februar 2021 – Slutdato: 16. august 2021 – Se mere om for­slaget og støt det gerne her:

Afskaf epidemiloven


­Magnus Heuniche for en rigsret NU!

Magnus Heunicke skal stilles for en rigs­ret, for at fra­tage ham alle ret­tig­heder til, at kunne an­vende sin minis­ter­stilling, som magt­haver over­for befolk­ningen. Her­under bl.a. at kunne lave bekendt­gørelser og love, som fra­tager borgerne deres frihed og rettig­heder, i form af tvang med magt­an­vendelse. Dette er imod Grund­loven og Den europæiske men­neske­ret­tig­heds­kon­vention. – Fremover skal ingen minister have de beføj­elser.

Regeringen har fået for meget magt, og lytter ikke til borgerne. I et demo­kratisk land, høre det ikke til, at en minister kan få magt­beføj­elser til at kunne ind­føre bekendt­gørelser og love, som strider imod Grund­loven og men­nes­ke­ret­tig­heder. Heller ikke at kunne få beføj­elser til, at ind­føre dikta­torisk magt­an­vendelse i form af tvang og fri­villig tvang. At misbruge politiet og militæret til magt­an­vendelse, og derved sætte disse mennesker i en situation, hvor de skal anvende magt imod deres lands­mænd unød­vendigt. 

Hvis vi som land står i en epidimi/­pandemi som kan have fatale konse­kvenser for befolk­ningen er tvang ikke nød­vendigt at ind­føre. Vi er ansvarlige og selv­stændige indi­vider, som formår at stå sammen i svære tider. Det er derfor ikke nød­vendigt at skulle have love, der inde­holder tvang og magt­an­vendelse imod befolk­ningen. Så er det ikke længere demo­krati men diktatur og facisme – det skal stoppes om­gående. -Danmark = Demokrati – Startdato: 24. februar 2021 – Slutdato: 23. august 2021 – Giv din støtte til for­slaget her: 

Magnus Heuniche for en rigsret NU!


Ophæv alle corona-restriktioner og luk Danmark op

Regeringen pålægges straks at åbne landet og af­skaffe alle restrik­tioner be­grundet i covid-19/corona. – Startdato: 9. marts 2021 – Slutdato: 5. september 2021 – Læs mere og giv din støtte her :

Ophæv alle corona-restiktioner . . .