Borgerforslag

Der findes sikkert langt flere borgerforslag der kan støttes, end dem jeg lige er stødt på. Herunder linker jeg til dem, jeg har fundet og anbefaler at støtte.


Ophæv beslutning om coronapas

Regeringen pålægges straks at ophæve be­slut­ning om etab­lering af et corona­pas og dermed krav om frem­visning af corona­pas ved besøg hos fri­sører, på restau­ranter m.m. – Startdato: 2. maj 2021Slutdato: 29. oktober 2021 – Se mere om forslaget og støt det gerne her:

Ophæv beslutning om coronapas


Forslag til lov der forbyder krav om
vaccinepas/vaccinestatus indenfor Danmarks grænser

Lige nu er der flere danske virk­som­heder som ønsker at ind­føre vac­cine­pas. Det er dybt pro­ble­matisk da det kan komme til at virke som indi­rekte tvang. Det er be­kym­rende at arran­gører, spille­steder, skoler, insti­tu­tioner, for­eninger, arbejds­givere med flere ønsker at kræve et god­kendt vaccine­pas. Det vil uden tvivl have den effekt at de som ikke ønsker at mod­tage vacciner bliver dår­ligere stillet i sam­fundet.

Vaccinering bør være et per­son­ligt valg og bør ikke give ekstra for­dele i sam­fundet. Derfor skal det for­bydes ved lov at stille krav om vac­cine­status, for alle danske virk­som­heder, private og offent­lige, så­ledes at man ikke er ringere stillet, hvis man ikke ønsker at lade sig vaccinere. Vi har i for­vejen en lov imod for­skels­be­handling, vac­cine­status bør derfor kunne høre ind under denne lov.

Dette lovforslag udløber snart, har du støttet det? – Startdato: 14. december 2020 – Slutdato: 12. juni 2021 – Se mere om for­slaget og støt det gerne her:

Forbyd krav om vaccinepas


Afskaf epidemiloven

Den kommende epidemilov giver mulighed for at myn­dig­hederne kan til­tvinge sig ad­gang til dan­skernes hjem med magt, tvangs­ind­lægge og isolere dan­skerne med magt, tvangs­medi­cinere og teste danskerne med magt. Danskerne skal ikke fra­tages sine borger­ret­tig­heder. Det gælder rettig­heder over privat ejen­dom, egne børn, egen krop. Restrik­tioner uden til­stræk­kelig doku­men­tation, bør aldrig ind­føres og bør op­høre.

Jeg synes, det er dybt for­kas­teligt at folke­tinget vil indføre ny epide­mi­lov, som giver myn­dig­hederne lov til at bryde privat­livets fred. Denne lov vil gi myn­dig­hederne ret til at tvang af enhver form. De vil med tvang vaccinere, kunne fratage folk retten til deres hjem. Eller på anden måde bryde grænsen for privat­livet, som er en men­nes­keret. Jeg synes vi skal stå imod AL form for tvang fra myn­dig­hederne i denne tid. Hvis du er enig i dette så støt dette forslag. Vi skal stå sammen i at værne om vores Danmark.

Startdato: 17. februar 2021 – Slutdato: 16. august 2021 – Se mere om for­slaget og støt det gerne her:

Afskaf epidemiloven


­Magnus Heuniche for en rigsret NU!

Magnus Heunicke skal stilles for en rigs­ret, for at fra­tage ham alle ret­tig­heder til, at kunne an­vende sin minis­ter­stilling, som magt­haver over­for befolk­ningen. Her­under bl.a. at kunne lave bekendt­gørelser og love, som fra­tager borgerne deres frihed og rettig­heder, i form af tvang med magt­an­vendelse. Dette er imod Grund­loven og Den europæiske men­neske­ret­tig­heds­kon­vention. – Fremover skal ingen minister have de beføj­elser.

Regeringen har fået for meget magt, og lytter ikke til borgerne. I et demo­kratisk land, høre det ikke til, at en minister kan få magt­beføj­elser til at kunne ind­føre bekendt­gørelser og love, som strider imod Grund­loven og men­nes­ke­ret­tig­heder. Heller ikke at kunne få beføj­elser til, at ind­føre dikta­torisk magt­an­vendelse i form af tvang og fri­villig tvang. At misbruge politiet og militæret til magt­an­vendelse, og derved sætte disse mennesker i en situation, hvor de skal anvende magt imod deres lands­mænd unød­vendigt. 

Hvis vi som land står i en epidimi/­pandemi som kan have fatale konse­kvenser for befolk­ningen er tvang ikke nød­vendigt at ind­føre. Vi er ansvarlige og selv­stændige indi­vider, som formår at stå sammen i svære tider. Det er derfor ikke nød­vendigt at skulle have love, der inde­holder tvang og magt­an­vendelse imod befolk­ningen. Så er det ikke længere demo­krati men diktatur og facisme – det skal stoppes om­gående. -Danmark = Demokrati – Startdato: 24. februar 2021 – Slutdato: 23. august 2021 – Giv din støtte til for­slaget her: 

Magnus Heuniche for en rigsret NU!


Ophæv alle corona-restriktioner og luk Danmark op

Regeringen pålægges straks at åbne landet og af­skaffe alle restrik­tioner be­grundet i covid-19/corona. – Startdato: 9. marts 2021 – Slutdato: 5. september 2021 – Læs mere og giv din støtte her :

Ophæv alle corona-restiktioner . . . 


Mette Frederiksen for en rigsretssag Nu

Mette Frederiksen skal rede­gøre for den mang­lende hjemmel til aflive sunde og raske mink inkl. avls­dyr. Pga. der er mange mis­visende forhold der er foregået, mht. til for­svaret, politi og bered­skabs­styrelsen, samt vogn­mænd og mink­avlere.

Mette Frederiksen for en rigsretssag Nu

Forslaget har nu været i folke­tinget. Hele blå blok stemte for, men de røde har jo fler­tal og vil ikke. – TV2 har en artikel om det d. 22. april 2021: Venstre støtter rigsret mod stats­minis­teren. – Indblik har en dagens afstemning om: Skal Mette Frede­riksen for en rigs­ret? – Flertallet sagde JA. – Må Gud snart gribe ind! –

Her er en opdatering fra Den Frie Presse d. 22. april 2021: Seneste op­datering fra Christians­borg hvor hele blå blok stemte JA til borger­for­slaget om at stille Mette Frede­riksen for Rigs­retten – og hvor borgerne på til­skuer­rækken blev smidt ud af politi og rets­be­tjente pga. sang fra Flem­ming Blicher og co.