Bortrykkelsen – Paulus

Paulus har faktisk en del at for­tælle om bort­ryk­kelsen. Han op­levede jo selv at være i Him­melen. Om han var i legemet eller udenfor legemet vidste han ikke, men han fik ting at se, da han var der. Lad os læse nogle skrift­steder. Men lad os læse dem i dette lys: “Guds ord er skrevet af jøder til jøder“. Og vi er­kender styk­kevis. “Lidt her og lidt der“, sættes sammen til for­ståelse.

Til korinterne

1. Kor. 15.51-52: 51. Se, jeg siger jer en hem­me­lighed: vi skal ikke alle hen­sove, men vi skal alle for­vandles, 52. i et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder; thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå ufor­kræn­kelige, og da skal vi for­vandles. – Her står klart og tydeligt, at det er, når den sidste basun lyder, at de døde skal opstå. Er det så alle døde. Nej, det vender jeg tilbage til. Men når denne sidste basun eller shofar eller trompet lyder, så skal de døde opstå, og da skal vi for­vandles.

Til tessalonikerne

1. Tess. 4.15-17: 15. Dette siger vi jer nemlig med et ord af Herren, at vi, som lever og bliver tilbage til Herrens komme, skal ingen­lunde gå forud for de hen­sovede. 16. Thi Herren selv skal stige ned fra Him­melen, og der skal lyde en be­faling, en over­engels røst og Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå; 17. der­efter skal vi, som lever og bliver tilbage, bort­rykkes tillige med dem i skyerne for at møde Herren i luften; og så skal vi altid være sammen med Herren.

Her står klart og tydeligt, at det er når, der lyder en be­faling, en over­engels røst og Guds basun, så skal de døde i Kristus opstå, og så skal vi, som lever og stadig er på jorden, bort­rykkes sammen med dem i skyerne og møde Herren i luften.

De 2 skrifter sat sammen

Når vi så sætter disse to stykker af skriften sammen, hvilke op­lys­ninger har vi så? Når der lyder en be­faling, og en over­engels røst og den sidste basun, så skal de døde i Kristus først opstå, og så skal vi for­vandles og sammen bort­rykkes op og møde Herren i luften. Så er spørgs­målet, hvilken basun eller trompet?

Den sidste basun

Set i lyset af jødernes viden, så er beteg­nelsen “den sidste trompet”, det sidste og meget lange basun­stød, som lyder på trom­pe­ternes fest. Det er den sidste af 100 trom­peter. Det er nok deres væd­der­horn, de bruger. Du kan læse mere om det på min side: “Den sidste basuns betyd­ning“. Hvornår er det så trom­pet­fest? Det er det hvert år til Rosh Ha­Shanah, trom­pet­festen, som er dagen, der omtales som dagen hvor: “Ingen kender dagen eller timen“; fordi ingen kender dagen, før den er der.

Halleluja

Hvad betyder disse op­lys­ninger? Det be­tyder, at de dødes op­stan­delse VIL finde sted, når den sidste trompet/­basun lyder til Rosh Ha­Shanah ved trom­pe­ternes fest. Og det er også på det tids­punkt, at vi alle skal for­vandles og bort­rykkes op og møde Herren i skyerne. Det står der altså i Guds ord, om du så vil er­kende det eller ej.

Nogen vil nok sige, at der står i Guds ord: “Jesus kommer som en tyv om natten”. Fint nok, der står også samme sted for hvem, det vil blive som en tyv om natten. Det er absolut ikke for dem, der lever i lyset, for de ved god besked. Det er dem, der lever i mørket, der vil blive over­raskede over Jesu gen­komst. Se selv “Som en tyv om natten“.

Modbeviser

Er der nogen uover­ens­stem­melser nogen steder i Guds ord, om at Jesus kommer og bort­rykker os, når den sidste basun lyder på trom­pe­ternes fest? Nej, jeg har ikke kunnet finde nogen, jeg har til gengæld fundet mange flere bekræf­telser på det.

Udelukkelses-metoden

Ud fra oven­stående skrifter, lidt her og lidt der, så ser vi klart og tydeligt, at de dødes op­stan­delse og bort­ryk­kelsen vil finde sted til Rosh Ha­Shanah, når den sidste basun lyder. Det betyder også, at vi kan se bort fra alle andre dage. Du kan se mere om det på siderne: “Trom­pet­fest – bort­ryk­kelse” og “Jesu brud skal hentes hjem” med alle deres under­sider og hen­vis­ninger. Læs også gerne Jaco Prinsloos 11. kapitel fra hans bog: “Den sidste trompet“.

Ved hjælp af ude­luk­kelses-metoden kan vi derfor sige, at de aktuelle datoer i 2022 var d. 26. og 27. og 28. sep­tember 2022 om aftenen ved solnedgang lokaltid i Israel, om­kring kl. 18.30 for­tæller Jerry Toney. Fordi det er tids­punktet for “i et nu i et øjeblik”, og det er der, det sidste basun­stød vil lyde til Rosh Ha­Shanah, som tegn på at nu kan den første flig af ny­månen ses af to vidner. Dermed slutter trom­pet­festen, og det nye år be­gynder. Det er des­uden sab­batår i år, she­mitah-året, som er hvert 7. år.

Hvis det er 2 år senere

Det betyder, at det næste år er det først år i en ny 7-års cyklus. Det har ab­solut også stor betyd­ning. Se: “Daniels 70. år-uge” og “Hvornår begynder Daniels 70. år-uge“. Men hvad nu, hvis mennesker har taget fejl? Hvis de nu er kørt forkert i deres tællen år? Hvad betyder Åben­bar­ingen 12 tegnet? Jeg tror faktisk, at det også viser os, hvor Guds 7-års cy­klusser er. Og hvis det er rigtigt, så be­­gynder den næste 7-års cyklus d. 2.-3. oktober 2024. Og det er tilmed 7 år efter Åben­bar­ingen 12 tegnet, som var d. 23. sep­tember 2017. Og vil dermed komme til at være et midter­punkt set i forhold til de kom­mende 7 år, som kan være Daniels 70-ende år-uge.

Så det – så klart

Jeg havde allerede for­stået det, det jeg har skrevet på siden her. Men alligevel op­le­vede jeg i går d. 16. sep­tember 2022, da jeg læst disse vers igen, at jeg så det endnu mere klart, som jeg nogen­sinde før har set det: At bortrykkelsen KAN ikke finde sted på andre tids­punkter end til trom­pe­tenes fest, når den sidste trompet lyder. Du må selv­føl­gelig selv bestemme, hvad du vil tro på. Holder du stædig fast i, at Jesus kommer som en tyv om natten, så skal du nok få love at op­leve det.

Jerry Toney fortæller

Jerry fortæller det igen i denne ud­sen­delse fra d. 26. sep­tember 2022: Rapture 2022 revealed – Sep­tember 28th – Bort­ryk­kelse 2022 åben­baret – 28. sep­tember: Paulus gav os det nøj­agtige tids­punkt for bort­ryk­kelsen (7:54). (Des­værre er Jerry To­neys ud­sen­delser på You­Tube blevet fjernet. Jeg for­moder, at han er død, for det tror jeg ikke, han selv ville have gjort.)