Corona bedrageri

Corona er verdens største bedrageri! – Ja, mange vil nok fare op over den op­lysning og kalde det kon­spi­ration. Men det er faktisk corona og PCR-testen, som er verdens største kon­spi­ration. – Enhver form for løgn er et bedrageri. 

Søren Brostrøm fortalte sandheden

I starten da COVID-19 kom, sagde Søren Brostrøm: “COVID er corona, det er for­køl­else, hold op!” Men det måtte han ikke sige. Han blev truet med fyring, om han ikke ville gøre det, reger­ingen ville have. Det er da kor­rupt! Det er da magt­mis­brug af reger­ingen, at men­nesker, der har for­stand på det, ikke må sige sandheden. (14:48) Og der er da mange andre, regeringen har lukket munden på også. Så er der andre de forsøger at latterliggøre og gøre utroværdige. Men des­værre er reger­ingen yderst utro­værdig efter­hånden.

Status over det verdenshistoriske COVID bedrag

I update udsendelsen her med Carl Henrik Ror­beck for­tæller han om nogen af de  ting, der har med det bedrag at gøre. PCR-testen kan ikke skelne mellem dødt og levende mate­riale (10:42). Corona-virus kan ikke over­leve på uor­ganisk mate­riale. Smitte kan ikke spredes ved kon­takt med infi­cerede over­flader (11:33). COVID smitter kun ved dråbe infektion og ved per­sonlig kontakt. Det påstås, at de har fuld­stændig styr på, hvad det er for en meka­nisme de har med at gøre (12:12).

Udsendelsen hos dkdox.tv er fra d. 17. feb. 2021 og varer 18½ min.

Status over det verdenshistoriske COVID bedrag

Det manglende bevis

Statens Serum Institut har oplyst, at de ikke er i be­siddelse af do­ku­men­tation for, at SARS-CoV-2 findes. SARS-CoV-2 er den på­ståede år­sag til COVID19. De har også ledt andre steder, men kan ikke finde be­viset. (∗) – De har altså ikke noget bevis for at corona-virus findes. Du kan også se, hvad SSI skriver i en akt­ind­sigt på facebook fra d. 22. okt. 2020 om PCR-testen. [Sek­ven­sere i biologi betyder: ana­lysere og regi­strere op­byg­ningen af DNA i arvemassen (∗).]

Corona er en farlig sygdom

Michael Schultz fortæller på facebook d. 13. april 2021 om Jacob Ellemann Jensen, der på TV2 har sagt: “Corona er en farlig sygdom”. Men med en COVID dødelighed på 1 : 213.000 for <80-årige (når innat im­munitet med­regnes), ift. 1 : 600 for kræft, er ud­talelsen en virke­lig­heds­for­vansk­ning. 

Statsministeren siger . . . 

Her i denne lille ud­sendelse på facebook d. 13. april 2021 viser Lars Boje Mat­hiesen hvad Mette Frede­riksen siger i folke­tinget: “Det er jo ikke sådan, at vi i dag i Dan­mark har restrik­tioner, hvad angår COVID-19, som er taget ud af det blå eller er båret af et ideo­logisk ønske, det handler . . . ” – Lars for­tæller videre at landets stats­minister siger, at der er ikke nogen af de restrik­tioner, hun har pålagt dan­skerne, som er bas­seret ud fra ideologi altså politik. – Det passer ikke! – (Med andre ord er det løgn!) – Corona-passet er ude­luk­kende en politisk be­slutning. Det skriver Sund­heds­styrelsen. Se og hør selv udsendelsen. 

DF lyver overfor sine vælgere

Kravet om Corona-pas stopper ikke auto­­matisk i august, som nogle partier for­søger at bilde vælgerne ind. I denne lille udsendelse på face­book d. 24. marts 2021 for­tæller Lars Boje Mat­hiasen om, hvor­dan Dansk Folke­parti be­drager sine sure væl­gere an­gående corona-passet. 3 ud­tal­elser som alle er løgne:
1) Corona-passet er ikke et vaccine-pas, men et test-pas. 
2) Corona-passet sikrer, at vi kan gen­åbne Danmark. 
3) Corona-passet er kun mid­ler­tidig og har en ud­løbs­dato til august. 
Se og hør selv ud­sen­delsen og få svar på, hvor­for det er løgn.