Corona-vaccine dødsfald


Mette Frederiksen har sagt: “Et corona døds­fald er et for meget”.

Jeg siger: “Et corona-vaccine døds­fald er et for meget“.


Corona-vaccine dødsfald kan undgås

Ingen kan for­hindre, at et menneske dør med in­flu­enza. Jo, hvis de ville sørge for at men­nesker fik den rette medicin i til­fælde af, at de blev syge, og hvis de fik den op­timale fore­byg­gelse med de vig­tigste vita­miner og mine­raler til at styrke im­mun­for­svaret med. Men det vil sund­heds­myn­dig­hederne jo ikke. – Men alle corona-vaccine døds­fald kan und­gås. – Og det koster intet. – De skal bare lade være med at lade sig vaccinere. Så enkelt er det.

Men myndighederne har sørget for via medierne at skræmme mange mennesker til at deltage i verdens største medi­cinske eks­peri­ment. Hvad vil de egentlig gøre, hvis det viser sig, at men­nesker kommer til at reagere på samme måde som for­søgs­dyrene i de forsøg, der er lavet gennem de sidste mange år med mRNA-vacciner? Ved du, hvad der skete? Enten døde det halve af eller alle dyrene. Det kan du læse/høre om på min side om corona-vacciner.

Fra et tysk aldershjem i Berlin

I mine øjne er det folke­drab, når men­nesker, der ikke vil lade sig vac­cinere med de farlige mRNA-vacciner, tvinges til det mod deres vilje og med magt. Det groveste eksempel, jeg har læst om, er i Tyskland i Berlin. Jeg læste et opslag på face­book fra d. 21. feb. 2021. Det fik mig næsten til at græde. I Tysk­land tvinger de nogle men­nesker til at blive vac­cineret. De ville have gjort det samme her i Danmark. I bunden af op­slaget på facebook står der: “Der­ud­over vidner et inter­view med en whistle­blower fra et alders­hjem i Berlin om, at ud af 31 men­nesker, hvor deres test var negativ, før de blev vac­cineret, nogle med magt, i nær­værelse af Bundes­wehr-soldater, er 8 nu døde og 11 har alvorlige bivirkninger.”

Det samme står i rap­porten her (på engelsk): “Whistle­blower: 25 % af be­boerne i det tyske pleje­hjem døde efter Pfizer-vaccine”. Den er fra d. 1. marts 2021. Reiner Fuell­mich og Viviane Fischer, advo­kater og stiftende med­lemmer af den tyske Corona Inves­ti­gative Com­mittee, inter­viewede en pleje­person på et pleje­hjem i Berlin, der beskrev, hvad der skete under og efter udrul­ningen af ​​Pfizers COVID-vaccine. Der er også en video i bunden af artiklen. Videoen er på tysk med engelske under­tekster.

DFF – har også denne rapport d. 3. april 2021 – fra d. 14. feb. 2021: Whistleblower fra plejehjem i Berlin. Med link til artiklen på hjemme­siden 2020 NEWS i bunden af ar­tiklen (∗).

Tal fra Danmark

Der er delt et opslag på facebook d. 12. maj 2021. Resultat efter en an­mod­ning om akt­indsigt: Statens Serum Institut skal gøre op­mærksom på at døds­fald relateret til vac­cination de­fi­neres som en person, der er død op mod 30 dage efter vac­ci­nationen. COVID-19 er ikke nød­vendigvis den til­grund­lig­gende årsag til døds­faldet.

Antal der er døde i Danmark efter COVID-19 vaccine siden vacci­na­tions­pro­gram­mets start d. 27. december 2020 til dags dato (som er d. 11. maj 2021): 2.423 personer er døde op til 30 dage efter de er blevet første­gangs­vac­cineret. + 1.992 personer er døde op til 30 dage efter de er blevet færdig­vac­cineret. = I alt 4.415 personer er døde efter vac­cination mod COVID-19.

Det står også her på Danmarks Frie Fjernsyn d. 15. maj 2021 – Ny akt­ind­sigt – Cho­ker­ende antal om­komne efter vac­ci­nationer. Og desuden: I Danmark er der indtil videre regi­streret 2.499 om­komne ”med corona” siden pande­miens indtog i ver­dens­pressen. Og der er også yngre men­nesker, der er om­kommet af vaccinerne.

Tal fra Tyskland

Tamara Theresa Rosen­gaard skriver d. 24. marts 2021 på facebook: “Er der mon noget du finder mær­keligt ved denne statistik? Efter vac­cination: an­tallet af døds­fald på pleje­hjem eks­plo­derer – 03.03.2021 – Stati­stik over døds­fald på tyske pleje­hjem. – Blå farve = døde i hele 2020 – Orange farve = døde i januar-marts 2021. – Det er altså efter, de ældre er blevet vac­cineret. (Hint: Nogle steder er der døde 3 gange så mange på 3 måneder i 2021, end der er døde i hele 2020)”. Citatslut.

Under rap­por­terede døds­fald

Skyhøje og under rap­por­terede døds­fald for mRNA-vaccinerne. Sådan skriver F. Wil­liam Engdahl d. 30. maj 2021 i Steigan.no her: Indtil 8. maj 2021 havde de regi­streret 10.570 døds­fald og 405.259 skader etter injek­tioner af fire eks­peri­men­telle COVID-19-vac­ciner: COVID-19 mRNA vaccine fra Moderna, COVID-19 mRNA vaccine fra Pfizer-BioN­Tech, COVID-19 vaccine fra Astra­Zeneca og Johnson & Johnsons Janssen COVID-19 vaccine.

Pfizer-BioNTechs mRNA-vaccine resul­terede i de fleste død­sfald – 5.368 døds­fald og 170.528 skader, eller næsten 50 % af totalen for alle fire. – Modernas mRNA-vaccine blev nummer to med 2.865 døds­fald og 22.985 skader. Det vil sige, at de eneste to gen­mani­pulerende, eks­peri­men­telle mRNA-vacciner, Pfizer-BioNTech og Moderna, ud­gjorde 8.233 døds­fald af de totale regi­strerede døds­fald på 10.570. Det er 78 % af alle døds­fald fra de fire vacciner, som for tiden er i brug i EU.

COVID-19 – Pfizer-vaccine dødsfald

Sådan skriver Michael Schultz d. 15. april 2021 på face­book på siden “Folkets Hør­ings­svar til Ny Epide­mi­lov”: En 41 år gammel kvinde dør 5 dage efter vac­ci­nering. Og det er så her i Danmark. Du kan selv læse, hvad af­dødes på­rørende skriver på siden, og så ville de ikke ob­ducere hende, selvom “Sund­heds­minis­teren har be­sluttet, at der kan fore­tages rets­lægelig ob­duktion af per­soner, der er døde inden for 7 dage efter, at de har mod­taget en COVID-19 vaccine”; – men dette er ikke sket. – Det er vel typisk. Tænk, hvis det viser sig at men­nesker kan dø af vaccinen.


Døde efter COVID-19 vaccine

På min side “Dør efter vaccine” ligger der flere vidnes­byrd om men­nesker, der er døde efter en COVID-19 vac­ci­nation: Texas høring d. 6. maj 2021 – 15 – 17 årige døde efter vac­ci­nation. Noget tekst på dansk og høringen på engelsk.

Dør efter vaccine


Hans V. Bischoff

DR-legende døde pludseligt. Han var frisk til det sidste. Sådan skriver Ekstra Bladet d. 27. marts 2021. Journalist og tv-vært Hans V. Bischoff døde af en stor hjerne­blødning d. 26. marts 2021. Et par timer før hjerne­blødningen, der begyndte et par dage før, var han frisk. Hans kone Hanne Kirke­berg for­talte til Ekstra Bladet, at han ikke døde som følge af corona, da han faktisk tjekket på Rigs­hos­pitalet for corona, men der var ikke noget. Hun fortalte også en anden vigtig ting – Han nåede at blive færdig­vacci­neret. – Mon ikke der er en sammen­hæng mellem plud­selig hjerne­blød­ning og corona-vacci­nation? Men det er selv­føl­gelig til­fældigt.

Ny dødelig sygdom

Der er skabt en ny dødelig sygdom. På TV2 nyheder siger en pro­fessor, at vi har fået en ny, dødelig syg­dom, og vac­cinen er årsagen. Syg­dommen kalder de VITT. Det står for ’vac­cine­in­du­ceret immun trom­botisk trom­bocy­topeni’. [Vi kan jo også kalde den “vaccine in­du­striens terror truer”.] Du kan læse artiklen fra d. 14. april 2021 her.

Fra Norge

Jyske Vestkysten har en artikel d. 14. jan. 2021: 13 syge og ældre nord­mænd er døde efter corona­vaccine. Men som sæd­vanlig er der nok ikke den store lyst til at ind­rømme, at det skyldes vaccina­tionerne.

Engelske rapporter

For dem af jer der kan engelsk, så er der her flere engelsk rapporter, om men­nesker der er blevet syge og eller døde dage eller uger efter, de har ladet sig vac­cinere mod COVID-19. –

Engelske rapporter