Corona-vacciner


Corona-vaccinen er russisk roulette

Russisk roulette er et hasardspil,
hvor deltagerne sætter livet som indsats.

Sesilje Bondo Petersen

Nedenstående artikel er skrevet af Sesilje Bondo Petersen, Cand.scient, PhD – Arbejds- & Miljø­medi­cinsk afd. Bispe­bjerg og Frederiks­berg hospital. Sesilje er epide­mio­logist med primære forsk­nings­om­råder: Epide­mi­ology; Registry research; Fetal pro­gram­ming; Public health, Maternal nutrition; Vitamin D; Occu­pa­tional and environ­mental medicine.

 

Corona-vaccinerne

Dette er yderst vigtig viden, hvis du er ved at gøre dig klar til vacci­nation efter jul. Når du har læst denne forklaring på, hvorfor corona-vaccinen er russisk roulette med dit liv, så skal du stille dig selv spørgs­målet: Hvorfor har jeg ikke hørt om dette i medierne eller fra myn­dig­hederne?  “Der er flere grunde til, at man skal være på vagt overfor de nye vacciner. For det første, så er det ikke vacciner i teoretisk for­stand, men gen­terapi.

Ikke antigen, men genetisk kode 

En vaccine er karak­teri­seret ved, at man ind­sprøjter et antigen, som kroppen danner anti­stoffer overfor. Men ved disse nye vacciner, så er det ikke et antigen, der ind­sprøjtes, men en gene­tisk kode, som koder for anti­genet. Dvs. at cellerne selv danner anti­genet, når koden er blevet aflæst i cellen.

Gensplejsning

Det er potentielt flere ting, som kan gå galt i processen. For det første, så kan man ikke være sikker på, at den genetiske kode er 100 % korrekt sammensat efter gen­splejs­ning. Fra gen­tek­no­logien ved man, at man ved gen­splejs­ning aldrig rammer 100 % korrekt. Er man en af de uheldige, som får en vaccine med en genetisk kode, som ikke er 100 % identisk med spike­proteinet, så kan der opstå autoimmun sygdom, da den genetiske kode kan tilsvare andre proteiner i vores krop. Jeg tvivler på, at industrien tjekker hver enkelt vaccine for, om alle RNA-koderne er 100 % korrekt sammensat. Det er der hverken tid eller økonomi til.

Forhindrer vaccinen smitte af corona-virus?

Vi ved fra SARS-CoV-1 vacciner, som blev trukket tilbage pga. vold­somme bi­virk­ninger, at der kan dannes såkaldte ikke-neu­tra­li­serende anti­stoffer, som kan føre til en over­dreven immun­reaktion, når de vacci­nerede ud­sættes for virus. De vacci­nerede dør simpelthen, fordi kroppens immun­forsvar går amok. Det er para­doksalt, når vi ved fra test­for­søgene, at man ikke har under­søgt for, om test­per­sonerne er immune overfor smitte, men kun tester for nedgangen i antallet af symptomer. Man ved faktisk ikke, om vaccinen forhindrer smitte med SARS-CoV-2.

Nedsat frugtbarhed?

Et andet problem er, at det spike­protein (anti­genet), der dannes ved aflæsning af den genes­tiske kode i cellerne, ligner de syncytin-1 pro­teiner, der dannes i moder­kagen, og som er helt essentielle for gennem­førelse af en gra­viditet. Det er derfor af­gørende, at de nye vacciner under­søges for, om de kan udløse et immun­respons mod syncytin-1, og dermed føre til infer­tilitet.

Genteknologi

Vaccinelovgivning er desværre ikke fulgt med tiden, da den bygger på de tra­di­tio­nelle vacciner, hvor man ind­­sprøjter et antigen. I lov­giv­ningen tages der ikke taget højde for, at vaccinerne nu er gen­tek­nologi. Dvs. vaccinerne skal ikke testes for om de øger risikoen for cancer, ødelægger ferti­liteten eller giver skader på DNAet. Det er para­dok­salt, når vi har med gen­tek­nologi at gøre, som vi ved poten­tielt kan skade ferti­liteten, øge risikoen for cancer og skade DNAet.

Ikke undersøgt for bivirkninger

At Thomas Senderovitz (direktør i Læge­mid­del­styrelsen) kan påstå, at vaccinen er sikker og testet for bi­virk­ninger er mig en gåde. Han kan påstå, at indu­strien har fulgt lov­giv­ningen, men når lov­giv­ningen er forældet og ikke dækker RNA-vacciner, så svarer det til, at vaccinerne ikke er under­søgt for bi­virk­ninger.

Biologisk våben

Den vaccinelovgivning vi har nu er en åben lade­port. Vil man lave et bio­lo­gisk våben ved hjælp af gen­tek­nologi, så er alle muligheder til stede. Vi bør som be­folk­ning kræve, at vaccine­lov­giv­ningen op­dateres, så den til­svarer de nye tekno­logier.”

Skrevet af Cand.scient, Sesilje Bondo Petersen.