Corona-vacciner


Carl Henrik Rorbeck fortalte

DK Dox Tv skriver, at mRNA vaccinerne ikke er blevet testet på den måde, man normalt gør. Nogle hævder: “At Pfizer-vaccinen er testet på 60.000 men­nesker uden nævne­værdige bi­virk­ninger. CDC i USA rap­por­terer der­imod, at blandt de første 155.000 vacci­nerede har der været 2,8 % med alvorlige bi­virk­ninger (∗)“. 

Herunder har jeg skrevet nogle af de oplysninger, jour­nalist Carl Henrik Rorbeck for­talte. Han har haft flere sam­taler med Sesilje Bondo Petersen, som er vaccine­forsker og har en ph.d. Hun har været ansat på Statens Serum Institut i flere år. Sesilje advarer kraftigt imod de mRNA-vacciner. Det, der står i de fir­kan­tede paren­teser [. . .], er noget, jeg har tilføjet. 

Carl Henrik har siden oplyst, at han også har brugt andre kilder end Sesilje Bondo Petersen. Men også at der des­værre er nogle fejl i op­lys­ningerne. De fejl har jeg nu forsøgt at rette, da mange af oplysningerne også kommer fra andre steder. 


Et eksperiment

Vaccinerne er et eksperiment på levende men­nesker. De er ikke blevet testet på dyr. Den del har de sprunget over. [Jeg har også set andre skrive, at de ikke er afprøvet på dyr. De fik lov at springe den proces over. – Men nogle skriver, at de er afprøvet på dyr. – Du vælger selv, hvem du vil tro på. – Men jeg har hørt andre fortælle at i dyre forsøg med mRNA-vacciner, der døde enten det halve af dyrene eller alle dyrene, når de mødte den virus, de var blevet “vaccineret” imod. Så min konklusion er, at mRNA-vacciner er testet på dyr, men de specielle såkaldte corona-mRNA-vacciner er ikke testet på normal vis på dyr.]

HPV-vaccinerne

HPV-vaccinen har forvoldt mange skader. Nogle er døde og mange har fået neu­ro­lo­giske skader af dem. [Det er sandt, at disse vacciner har for­voldt mange skader.]

Adjuvans i vaccinerne

MRNA-vaccinerne har adjuvans i lighed med HPV-vaccinen.

[Ad­ju­vanter er stoffer der hjælper vacciner med at få en bedre im­mun­respons, så be­skyt­telsen er bedre. De mest anvendte ad­ju­vanter i vacciner i dag er alu­mi­nium-ad­ju­vanter, dvs. stoffer der består af blandt andet aluminium (∗).]

Disse mRNA vacciner inde­holder alu­mi­nium, nano­alu­minium og med stor sand­syn­lighed også for­mal­dehyd. Der er formaldehyd i influenza-vacciner. For­mal­dehyd bliver mennesker blinde af.  Der skulle så ikke være alumi­nium i Pfizers vaccinen. 

[Det står der bare ikke noget om i ind­lægs­sed­lerne. Under “Firma” kan du se, at det er Pfizer (∗). Der står at COVID-19 mRNA-vaccinen er ind­kapslet i lipid-nano­partikler.] – [Siden har jeg hørt andet sted, at de ved­lægger ikke den fulde in­gre­di­ens­liste i de vacciner, der bruges i Danmark (∗), men den ligger på en hjem­me­side i USA.]

Vaccinens virkemåde

Normale vacciner virker på den måde, at man sprøjter ikke aktiv virus eller andet materiale ind i kroppen (∗). Det rea­gerer immun­systemet så på. [Du kan læse, hvordan Sesilje Bondo Petersen forklarer det her. Og du kan læse mere om levende og døde vacciner her.]

MRNA-vaccinerne er gen­tek­nologi og gen­mani­pu­lation.  Disse vac­ciner indeholder et antal dele, som ikke er 100 % kendte; fordi man ikke har isoleret, ana­ly­seret og regi­streret op­byg­ningen af DNA i arve­massen af corona­virus, som for­volder COVID-19. 

Coronavirus muterer hurtigt

Coronavirus muterer altså meget hurtigt. I Island målte man i løbet af 14 dage 40 mu­ta­tioner. [Det kan Mette Frederiksen ikke for­hindre, selv ikke ved at få alle mink i Dan­mark slået ihjel.]

Bred spektret RNA-vaccine

Fordi virus muterer så hurtigt, er de nødt til at lave RNA-et varieret og bredt sat sammen i laboratoriet. Et problem er så også, at når de laver et gen i et laboratorium, så rammer de aldrig 100 %. Det, de har puttet i vacci­nerne, har derfor et bredt sammensat og varieret indhold af RNA.

Det er ind­kapslet i lipid­mole­kyler, altså i fedt­mole­kyler, der bringer det ind i celle­kernen i de celler, som er i nær­heden af det sted, hvor vaccinen stikkes ind. Formålet med vaccinen er, at den skal blande sig med vores eget arve­mate­riale og pro­ducere det protein og den protein­kappe, som im­mun­systemet skal reagere på. Vores egne celler skal så begynde at lave det protein som im­mun­systemet skal rea­gere på. – Im­mun­systemet kan kun reagere på protein. Sådan er det pro­gram­meret. [Lavet til fra skaberens hånd.]

[På Videnskab.dk skriver de at RNA-et ikke kan komme helt ind i cellernes kerne, men kun i væsken uden om. De skriver at vacci­nerne er sikre (∗). Du be­stemmer selv, hvem du vil tro på.]

Det de ikke ved

Det store problem er, at det vides ikke, hvordan kroppen skal holde op med at pro­du­cere de prote­in­celler igen. Så langt er de ikke nået. 

Et andet stort problem er, at mange af de vari­anter, som de for­moder at mRNA-vaccinen vil få kroppen til at producere, minder meget om stoffer, der produceres af moder­kagen, når en kvinde er gravid. Derfor frygtes det, at immun­reak­tionen kan frem­kalde sterilitet hos kvinder.

Desuden vides det jo ikke, hvordan cellerne skal holde om med at lave den prote­in­kappe igen. Det medfører en overhængende fare for overreaktion i immunsystemet. Det kan blive til en cytokin­stormen eller måske endda anafylaksi. 

[Se hvad anafylaksi er her. Og hvad cytokinstorm er og gør her.]

Den spanske syge

Under den spanske syge for 100 år siden døde men­nesker af cyto­kin­storm. Den var 100 gange mere dødelig end COVID-19. Det var ikke selve virussen, mennesker døde af. Det var en over­reaktion eller cytokin­storm fra im­mun­systemet.

Uagtsomt manddrab

Frigivelsen af de corona-vacciner er så uansvarlig, så Carl Henrik Rorbeck mener, at ethvert dødsfald efter en vaccination bør anses som uagtsomt manddrab.

[Forskel på manddrab og uagtsomt manddrab se her.]

Sig NEJ til vaccine!

Så Carl Henrik Rorbeck opfordrer kraftigt men­nesker til at afvise de corona­vacciner mod en sygdom, som har en af de laveste døde­lig­heder, som man har set i epidemier i nyere tid.