Coronavirus – PCR-testen

Der bruges to slags test for corona­virus. Den hurtige test, som kaldes antigen-test tages ved næse­podning og giver hurtigt svar. Så er der PCR-testen, som kaldes den sikre test, den tages fra en svælg­podning. Statens Serum Instiut (∗)

TestCenter Danmark

TestCenter Danmark er en del af  Statens Serum Institut. TestCenter Danmark skriver: PCR står for Poly­merase Chain Reaction, og er en test, der påviser SARS-CoV-2´s arve­materiale (RNA) i prøven. En virustest viser, om du lige nu har en infektion med SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 er navnet på det virus, der fører til syg­dommen covid-19. Virustesten udføres på materiale fra en svælg­podning med en PCR-test. (∗). Citatslut. 


Viden­skabelig rapport om corona

Der er en videnskabelig rapport om corona nr. 1 af 26. jan. 2021. Den er fra OOCs viden­skab­elige komité. Du kan se rap­porten her. Den er på 40 sider. Når jeg citerer fra rap­porten, for­korter jeg den (OOCs VRC).


Underskrift indsamlinger mod . . . 

Testning – tvang

Regeringen vil gerne tvinge os til, at vi skal testes. Med hvilket formål, spørger jeg bare? Er det for at få tømt stats­kassen hurtigst muligt? Her er link til op­lys­ninger om

Testning


Løgn!

Hvordan kan TestCenter Danmark påstå, at testen viser, om de har coronas RNA i sig, når det virus slet ikke er isoleret? – Citat fra OOCs VRS: ”Corona virus er en gruppe af for­køl­elses­virus, som udgør omkring 15 % af alle kendte for­køl­elses­virus. Disse virus kan ikke dyrkes på en sådan måde, at virus kan opfor­meres, op­renses og kry­stal­liseres, hvorfor deres genetiske materiale (mRNA) ikke kan be­stemmes med sikker­hed; vi kender derfor ikke med sikker­hed koden for det virus, som er blevet kaldt ”SARS-Cov-2”. (∗) Citatslut.

TestCenter Danmark skriver, at “testen viser, om du lige nu har en infek­tion med SARS-CoV-2“. Den på­stand er direkte løgn ifølge op­find­eren af PCR-testen.


Hvad måler corona-testen egentlig?

Det spørger Per Brænd­gaard om i denne artikel. Ja, det er faktisk et meget godt spørgs­mål. Det ville jeg også gerne vide. For om nogen har den på­ståede corona­virus kan den nemlig ikke måle. Læs selv artiklen fra d. 12. juli 2020.

Hvad måler corona-testen egentlig?

Per Brændgaard har skrevet flere artikler om corona. De ligger på hans hjemme­side: Per Brændgaard. Nogle af Pers artikler kan du også høre. Der er mange gode af­slør­inger i ar­tik­lerne, så jeg an­befaler at læse/­høre dem. Jeg har også lavet link til flere af hans artikler på min side her:

Per Brændgaard


PCR-testen er ubrugelig!

PCR-testen kan ikke bruges til at bevise syg­dom. – Prøv engang at se og høre denne lille ud­send­else fra Tysk­land. Den er bare så af­slør­ende. PCR-testen er op­fundet af Kary Mullis. Han har selv sagt, at PCR-testen kan kun bruges til viden­skabe­lige formål. Man kan ikke stille nogen diag­nose med den!

PCR-testen – ubrugelig!

Du kan finde ind­holdet som tekst på denne side, samt en ud­dyb­ende for­klaring:

COVID-testen


Opfinderen af PCR-testen

Det var Kary Banks Mullis der i 1985 op­fandt me­toden med poly­merase­kæde­reak­tionenPCR (poly­merase chain reaction). Han var en ameri­kansk bio­kemiker. Han modtog nobel­prisen i kemi i 1993 sammen med Michael Smith for sin op­fin­delse af gen-op­for­mer­ings­teknikken PCR. Kary Banks Mullis blev født d. 28. december 1944. Han døde d. 7. august 2019. 75 år gammel. – Patentet på den PCR blev solgt til medi­cinal­virk­som­heden Hoffmann-La Roche for 300 mio. dollar i 1991. – Kilder: (∗)(∗).


PCR-testen har en lægelig advarsel

Astrid Stuckelberger fortæller i et inter­view: “WHO har den 7. december og den 20. januar udstedt en medical alert (en slags lægelig ad­varsel) på PCR-tests. Det er skrevet med småt, at det er en ‘alert’. Men det er kri­mi­nelt at sige: ‘Pas på, denne PCR-test virker ikke‘; og så ikke stoppe den.” 

Reiner Fuellmich: “Det vidste jeg ikke. Så det betyder, at de har en officiel alert om, at man ikke kan benytte PCR-tests til at opdage in­fek­tioner? Alligevel bliver PCR-tests skubbet frem som den eneste eller bedste metode til at påvise in­fektion. Det er inter­essant at vide.” – Fra artiklen hos May Day d. 26. marts 2021 –  her. – (Så d. 7. dec. må være 2020 og d. 20 jan. må være 2021.)


Corman Drosten artiklen

For dem, der ikke allerede ved det, så er Christian Drosten for­fatteren af Corman Drosten artiklen. Han er tysker, virolog og professor. Ja, der er åbenbart problemer med doku­men­ta­tionen.

Corman Drosten artiklen er grundlaget for brugen af PCR-testen. Christian Drosten har tidligere for­ud­sagt en epidemi i 2009, som aldrig kom. Hans løsning dengang var vaccine. Det viste sig at vaccinerne for­år­sagede langt mere alvorlig skade end selve svine­in­flu­enzaen. – Christian Drosten har tæt for­bindelse med Olfert Landt. Olfert Landt ejer det selskab, der producerer PCR-test. En virkelig god forretning.

Christian Drosten anklaget for svindel

I Tyskland er der nu lagt sag an af ad­vokat Reimar Fuellmich mod pro­fessor Chris­tian Drosten, der er hoved­manden bag PCR-testen, med anklager om svindel? Advokat Fuell­mich mener, at Drosten fra starten af har vidst, at PCR-testen ikke kunne stille diag­nosen. Drosten er hoved­an­svarlig for stan­dard­me­toden til på­visning af Corona­virus SARS-CoV-2 over hele verden. Han er desuden direktør for Berlin Charité Institute. – Kilder: (∗)(∗).


Udsendelse om PCR-testen

Her er en udsendelse på Dan­marks Frie Fjern­syn med Søren Vente­godt. Det er jurist Mikkel Kaas­trup, der inter­viewer Søren Vente­godt om PCR-testen m.m. Ud­sen­delsen er lagt ud d. 28. feb. 2021, og den varer 1 time og 28 min.

Ventegodt om PCR-testen


97 % testes falsk positiv for Covid-19

PCR-testen kan ikke bruges som bevis på, at mennesker har COVID-19. Det har en portugisisk domstol slået fast. Søren Ventegodt fortæller om PCR-testen. Søren er formanden for OOC. OOC er Orga­ni­sa­tionen til Oplysning om Corona. Udsendelsen på dkdox.tv er lagt ud d. 30. nov. 2020 og varer 22 min.

97 % testes falsk positiv for Covid-19


Videnskabsfolk dumper PCR-testen

Den COVID-19 test, som Serum­in­sti­tuttet bruger, blev ud­viklet og god­kendt på få dage i januar 2020. Først nu er resultatet af peer-reviewet kommet. De inter­­na­­tionale eks­perter for­tæller, at der er 10 fejl og mangler i testen. Mindst 97 % af dem, der testes positive, har slet ikke noget coronavirus. Forskerne mener, at PCR-testen er fuldstændig ubrugelig og bør trækkes tilbage.

I update udsendelsen medvirker lektor emeritus i kemi Niels Harrit og læge og formand for OCC Søren Ventegodt. Udsendelsen på dkdox.tv  er lagt ud d. 9. dec. 2020 og varer 30 min.

Videnskabsfolk dumper PCR-testen

Og se min side med deres kommen­tarer til –

Corman Drosten artiklen


Dr. Mike Yeadon

PCR test – falsk positiv pseudo-epidemi – Lock­down ceptics – d. 30. november 2020 / op­dateret 25. december 2020 – engelsk artikel.

Dr. Mike Yeadon for­klarer PCR-testning – Video – på You­Tube fra d. 20. november 2020. Den kan få danske under­tekster på, se hvordan her

Artikel af Mette Kenfelt

Mette Kenfelt har skrevet en meget god artikel om PCR-testen. Den er lagt ud på hendes side på facebook d. 10. dec. 2020. – Og hun skriver også: “Sund­heds­styr­elsens direktør Søren Bro­strøm har også mod­taget artiklen. Mange venter spændt på en ud­melding. – Det er medi­ernes op­gave at følge op. – Del af hjertet tak og hjælp andre”.

Jeg vil gerne dele hendes artikel. – Så du kan også se den på siden her:

Mette Kenfelts oplysninger om PCR-testen


Opslag på facebook

Der ligger rigtig mange opslag på facebook. Jeg linker til nogle af de gode, jeg har fundet på denne side:

Opslag på facebook


Bøn: “Kære Himmelske Far, lad Satans forførelse og løgne blive afslørede, og lad sandheden komme frem i lyset. – I Jesu navn – amen!”