Coronavirus

Coronavirus i sin oprindelige form findes i alle dyr. – Og den er ikke farlig.


Navn og sygdom

Den nye coronavirus, er nu blevet officielt navn­givet SARS-CoV-2. Samtidig har WHO har meddelt, at man kalder syg­dommen for COVID19. WHO har ledt efter et navn til den nye syg­dom, som for­årsages af in­fektion med ny corona­virus. Navnet, COVID19, er en forkortelse af COronaVIrus Disease 2019 – (∗).


Fakta om bluffvirussen COVID-19

Artiklen her er fra d. 20. aug. 2020. Den er skrevet af Símun A. Klein. Jeg anbefaler dig at læse den. 

Fakta om bluffvirussen COVID-19


Er corona farlig?

Retten skal afgøre om Corona over­hovedet er farligt. – Sådan skriver de i en artikel i Dan­marks Frie Fjern­syn her.


Manipuleret

Coronavirus – hvor kommer den fra? At den kommer fra Wuhan i Kina, er der vist ingen tvivl om. Så er der oplys­ninger om, at den kommer fra et dyre­marked. Men den corona­virus, som har spredt sig i verden, findes ikke naturlig i naturen. Den er menneske­skabt. Det er der flere, der kan bevise: Dr. Judy Mikovits – USA; dr. Li-Meng Yan – Kina; prof. Luc Montagnier – Frankrig; for bare at nævne dem, jeg har læst om. 

Coronavirus med HIV

Den coronavirus, som kom fra Wuhan i Kina, indeholder, hvad fagfolkene kalder, fragmenter af HIV. De HIV dele, som er tilføjet coronavirus, er ikke kommet der af sig selv. Det har mennesker gjort i et laboratorie. Det fortæller både dr. Judy Mikovits  og prof. Luc Montagnier.  

Effektiv vaccine mod corona-virus er ikke realistisk

Sådan skriver Helsekonsulenten i deres nyhedsmail fra d. 31. maj 2020 (∗); citat:

Dr. Judy Mikovits beretter om corona-virus i den nye doku­mentar Plandemic. Hun er en erfaren virus-forsker, og blev kendt i 90-erne for hendes arbejde med HIV-virus, der bidrog til udvikling af en effektiv behandling af denne virus-infektion.

Videoen blev bandlyst af Youtube, Facebook og Vimeo. Hun afslører medi­cinal­indu­strien så meget, at hun blev tvunget ud af sit hus uden dommer­kendelse og fængslet uden dom. Hun fik mund­kurv på i 5 år. Hun fortæller sin historie. Interview med Mikki Willis, maj 2020. Om masker 18:25

På siden her er der link til videoen og indholdet af –

Plandemic

Der findes ingen effektiv vaccine mod RNA-virus. Corona er en RNA-virus. Man skal ikke forvente, at de vacciner, som forsøges udviklet mod corona-virus bliver effek­tive.


Se mere om – Corona-vacciner


Helse­kon­su­lenten har udsendt flere mail med mange gode op­lys­ninger i, og vi må gerne dele dem, skriver de. 


Oplysninger fra Plandemic

I Italien ramte Covid-19 corona-virus særlig hårdt. Judi Mikovits for­klarer det med, at man her anvendte en utestet influ­enza-vaccine primo 2019, der var dyrket på hunde­væv. Hunde har generelt meget corona-virus, der kan forurene en vaccine. (Et forsøg har desuden vist, at influ­enza-vaccine giver 4,4 gange højere forekomst af andre virus­in­fek­tioner i luft­vejene og er ineffektiv mod influenza. Ref: B. J. Cowling et. al.)

Malaria-medicinen hydroxychloroquine kan afhjælpe infektion med corona-virus, og er måske den mest effektive medicin mod denne virus. Men hydroxy­chlo­ro­quine er opfundet for mange år siden og patentet er udløbet, så medicinal­in­dustrien tjener ikke meget på det. I stedet satses på udvikling af en in-effektiv vaccine, der kan patenteres og blive en ind­bringende for­retning, hvis ellers man kan få nogen til at lade sig vaccinere. I USA er sund­heds­væsenet så kor­rumperet, at læger kan miste deres auto­risation, hvis de behandler corona-patienter med hydroxy­chlo­ro­quine.

Immunsystemet

Immunsystemet svækkes ved overdreven desin­fektion og brug af værne­midler. Det skyldes, at nyttige bakterier og vira dræbes ved desin­fektion, og holdes væk af ansigts­masker og andre værne­midler. Hvis man så bliver smittet med skadelige bakterier eller vira, så er de gavnlige mikro­orga­nismer i undertal, og der er større risiko for, at de skadelige kommer til at dominere og frem­kalde sygdom.

Citat fra Helsekonsulenten i deres nyhedsmail fra d. 31. maj 2020 (∗).


Coronavirus – skandalen afsløres

I denne nyhedsmail fra Helse­konsulenten d. 4. okt. 2020 afsløres corona­virus skan­dalen. Det kan du se på siden her, der er også link til videoen Plandemi 2:

Coronavirus – skandalen afsløres


Manglende bevis

Statens Serum Institut (SSI) kan ikke finde beviset for, at man har se­pa­reret og op­renset SARS-CoV-2. De har ikke nogen doku­men­tation, som har over­bevist dem om den reelle eksistens af SARS-CoV-2, den på­ståede årsag til COVID-19. SSI skriver (citat herfra):  “Det må antages, at der må fore­ligge uom­tvisteligt bevis til grund for de tiltag, der er blevet påført det danske sam­fund”. (Citatslut.) – Du kan læse, hvad Per Brænd­gaard skriver om det, i artiklen her fra d. 13. sep. 2020: 

Statens Serum Institut kan ikke finde det nye corona­virus 

Mit spørgsmål til efter­tanke er: Bygger det bare på an­tag­elser? – P.g.a. de vold­somme tiltag, der blev på­ført sam­fundet her i Danmark, så må der findes bevis for at SARS-CoV-2 findes. Men dokumentet, som ligger til grund for regeringens nedlukning af Danmark er Corman Drosten doku­mentet. Og dets ind­hold har mange forskere i et peer-review for­kastet som ubrugeligt. Det er altså et ugyldigt bevis, der ligger til grund for nedlukningen af Danmark med alt, hvad det indebærer. 

Men WHO anbefaler PCR-testen. – Til gavn for medicinalindustrien. – Og regeringen følger WHO’ anbefalinger. Regeringen vil ikke høre på forskerne. – Jeg siger – HJÆLP.


Fortsættelse følger . . .