COVID-19 forårsages af grafenoxid

Forstod du den over­skrift, du lige har læste? Den på­ståede sygdom COVID-19 frem­kaldes af  grafen­oxid. Men­nesker bliver udsat for grafen­oxid og bliver dermed syge af COVID-19, når deres immun­system ikke er godt nok til at bekæmpe giften. Der er grafen­oxid i ansigts­maskerne, i vat­pindene, der bruges til test­ning, og i de såkaldte COVID-19 vac­ciner.

Forstår du, hvad du læser? Grafen­oxid er også med til at gøre men­nesker mag­netiske. Og det må slet ikke bruges til men­nesker, fordi det er gift og gør dem syge.

Se den viden­ska­belige rapport fra det spanske for­sker­hold – her.


­Jeg fandt denne engelske artikel lagt ud d. 7. juli 2021
Global Research

Grafenoxid indføres på flere måder i kroppen

Grafenoxid er et toksin, der skaber blod­propper i orga­nismen, og grafen­oxid er et toksin, der skaber blod­koagu­lation. Grafen­oxid for­år­sager ændring af immun­systemet. Ved at ned­bryde den ilt­nings­mæssige balance i for­hold til styrings­reser­verne. Hvis dosis af grafen­oxid øges ad en hvilken som helst ind­gifts­vej, med­fører det sammen­brud af immun­systemet og efter­følgende cytokin­storm.

Der er tale om en kon­tro­versiel rap­port, der er baseret på spanske for­skeres resul­tater. Den skal stadig under­søges til fulde. Det er nød­vendigt at have præcise op­lys­ninger om sam­men­sæt­ningen af mRNA-vac­cinen fra en eller flere prøver af læge­midlet, her­under også iden­tifi­kation af den så­kaldte digitale mikro­chip.

Uafhængige labora­torie­under­søgelser baseret på flere prøver af alle fire store mRNA-“vac­ciner”, nemlig Astra­Zeneka, Bio­Ntech-Pfizer, Moderna Inc, Johnson and Johnson. Udsagn om frem­tidige virk­ninger af “vac­cinen” skal under­bygges og bekræftes. – (Dette afsnit er fra Global Research.)


COVID-19 er forårsaget af grafenoxid

Artiklen kommer fra Orwell City fra d. 25. juni 2021.

COVID-19 Caused by Graphene Oxide

Jeg tror oplys­ningerne kommer fra neden­stående video. Den er på spansk, men med engelske under­tekster. Jeg har oversat den engelske tekst, som står på siden via deepl.


Nanopartikler af grafenoxid i vaccinationsflasker

I dag har La Quinta Columna ud­sendt en pres­serende med­delelse, som de håber vil nå ud til så mange men­nesker som muligt, især dem, der beskæf­tiger sig med sund­hed og juri­diske tjenester, da bio­sta­tis­tiker Ricardo Delgado, dr. José Luis Sevillano og det hold af for­skere og pro­fes­sorer, som de har forsket sammen med, har bekræftet til­stede­vær­elsen af nano­par­tikler af grafen­oxid i vac­ci­nations­flasker.

I program nr. 63 viste holdet nogle bil­leder af de gen­nem­førte ana­lyser, især de resul­tater, der er op­nået ved obser­vation med optisk mikro­skopi og trans­mis­sions­elek­tron­mikro­skopi, idet de reser­verede resul­taterne af andre an­vendte tek­nikker til frem­tidige pro­grammer. De meddelte også, at rap­porten baseret på alle de ud­førte tek­nikker, som gjorde det muligt at be­stemme til­stede­vær­elsen af grafen­oxid, meget snart vil blive gjort officiel af de for­skere, der har udført ana­lyserne.


Videoen

Orwell City har som altid oversat bud­skabet fra La Quinta Columna og under­tekstet denne video, som de delte for et par timer siden på deres offi­cielle Tele­gram-kanal.

https://rumble.com/embed/vgfzu7/?pub=4

Videoen er oversat og undertekstet af Orwell City (www.orwell.city)


Herefter skal La Quinta Columna give dig oplys­ninger, der er vigtige for din sund­hed, din fysiske selv­stæn­dighed og dine om­givelser.

Masker og vatpinde med grafenoxid

De masker, der anvendes og markeds­føres i øje­blikket, inde­holder grafen­oxid. Ikke kun de masker, der blev trukket tilbage i sin tid, men som medierne har oplyst, inde­holder de vat­pinde, der an­vendes i både PCR- og anti­gentest, også nano­par­tikler af grafen­oxid.

Alle vaccinerne har grafenoxid

COVID-vaccinerne i alle deres varianter, Astra­Zeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen, Johnson & Johnson osv. inde­holder også en betyd­elig dosis grafen­oxid­nano­partikler. Det har været resul­tatet af deres ana­lyse ved hjælp af elek­tron­mikro­skopi og spek­tro­skopi, blandt andre tek­nikker, der an­vendes af for­skellige offent­lige univer­siteter i vores land.

Vaccinen mod influ­enza inde­holdt nano­partikler af grafen­oxid, og de nye vacciner mod influenza og de nye og for­mo­dentlig intra­nasale vac­ciner mod COVID, som de er ved at for­berede, inde­holder også enorme doser af grafen­oxid­nano­partikler.

Grafenoxid der ophobes i lun­gerne skaber dob­belt­sidige lunge­syg­domme ved ens­artet spred­ning i lungernes luft­veje. Grafen­oxid giver en metal­lisk smag. Måske begynder dette nu at give mening for dig. Inha­leret grafen­oxid for­år­sager betæn­delse i slim­hin­derne og dermed tab af smag og delvis eller helt tab af lugt.

Magnetisme

Grafenoxid får stærke mag­ne­tiske egen­skaber inde i orga­nismen. Dette er for­klar­ingen på det mag­ne­tiske fænomen, som mil­li­arder af men­nesker verden over alle­rede har op­levet efter for­skellige ind­gifts­veje af grafen­oxid. Blandt dem vaccinen.

Grafenoxid = SARS-CoV-2

Kort sagt er grafenoxid den for­modede SARS-CoV-2, den for­modede nye corona-virus, der blev frem­kaldt før syg­dommen kaldet COVID-19. Derfor har vi aldrig haft en reel iso­lering og rens­ning af et nyt corona-virus, hvilket de fleste sund­heds­insti­tu­tioner på højeste niveau og i for­skellige lande har erkendt, da de blev spurgt om det. COVID-19-syg­dommen er et resultat af ind­før­elsen af gra­fen­oxid ad for­skellige ind­gifts­veje.

5G øger virkningen af grafenoxid

Grafenoxid er ekstremt virk­nings­fuldt og stærkt i luft­arter, hvilket også gælder for det på­ståede SARS-CoV-2. Som ethvert materiale har gra­fen­oxid det, vi kalder et “elek­tro­nisk absorp­tions­bånd”. Det betyder en vis frekvens, over hvilken mate­rialet op­hidses og iltes meget hurtigt, dermed bryder lige­vægten med spred­ning i orga­nismen af gift­stoffet mod vores naturlige anti­oxi­dant-gluta­thion-reserver. Netop dette fre­kvens­bånd ud­sendes i de nye sende­bånd­bredder i den nye trådløse 5G-tek­no­logi. Det er derfor, at op­stil­lingen af disse an­tenner aldrig stoppede under pan­de­mien.

Faktisk var de blandt de få tjenester, der blev op­ret­holdt, bortset fra en særlig over­vågning fra statens sikker­heds­styrker og korps til disse an­tenner. Vi har mis­tanke om, at grafen­oxid i for­bin­delse med 2019-kam­pagnen mod influ­enza blev ind­ført i disse flasker, da det allerede blev brugt som et hjælpe­stof (ad­ju­vans).

Med efter­følgende forsøg med 5G-tek­nologi i for­skellige dele af verden ud­viklede COVID-19-syg­dommen sig i samspil mellem eks­terne elek­tro­mag­ne­tiske felter og grafen­oxid nu i deres kroppe. Husk, at det hele startede i Wuhan, og dette var den første pilot­prøve­by i verden til at gennem­føre 5G-tek­no­logi­prøven i slut­ningen af november 2019. Det er et sammen­træf i rum og tid.

Kemisk giftstof

Både pangolin- og flager­muse­suppe­ver­sionen var sim­pelthen for­styr­rende ele­menter. For­målet med ind­førelsen af grafen­oxid er endnu mere skumle, end man måske kan fore­stille sig. Derfor er det mere end nok for dig at tilegne dig denne infor­mation og “nul­stille” den viden, du hidtil har haft om syg­dommen fra de højeste reger­ings­insti­tu­tioner, der for­tæller befolk­ningen, at de skal beskytte sig selv og endda tvinger dem med det, der poten­tielt vil gøre dem syge med selve syg­dommen.

Logisk set ved vi nu, at årsagen eller det for­år­sag­ende middel til syg­dommen netop er et kemisk gift­stof og ikke et bio­logisk middel, og vi ved derfor, hvordan vi kan dæmpe den: ved at øge gluta­thion-­niveauet. Gluta­thion er en naturlig anti­oxi­dant, som vi har i orga­nismen i form af reserver.

Glutathion

Nogle få detaljer vil hjælpe dig til at forstå alt det, der er blevet rap­por­teret i medierne. Gluta­thion er ekstremt højt hos børn. Derfor har syg­dommen næppe nogen ind­virk­ning på børne­befolk­ningen. Gluta­thion falder meget betydeligt efter 65 års alderen. Derfor er COVID-19 især ud­bredt i den aldrende befolkning. Gluta­thion er på meget høje niveauer i den intensive sportsbefolkning. Derfor havde kun 0,22 % af idræts­ud­øverne syg­dommen.

Du vil nu forstå, hvorfor utallige under­søgelser i praksis har vist, at behandling med N-acetyl­cystein (som er en for­løber for gluta­thion i kroppen) eller gluta­thion, der ind­gives direkte, kurerede COVID-19-syg­dommen meget hurtigt hos patien­terne. Ganske enkelt fordi gluta­thion­niveauet blev hævet for at kunne klare det ind­givne gift­stof kaldet grafen­oxid.

Terrorisme

Den opdagelse, som La Quinta Columna har gjort her, er et fuld­gyldigt angreb af statslig bio­logisk terro­risme, eller i det mindste med reger­ingernes med­skyl­dighed over for hele verdens befolkning, hvilket nu udgør en for­brydelse mod men­nes­ke­heden.

Del med andre!

Det er derfor absolut nød­vendigt og af­gørende, at du gør disse op­lys­ninger til­gæn­gelige for dit læge­samfund. De prak­tise­rende læger, syge­plejen og sund­heds­væsenet generelt, men også de lokale og regionale medier og pressen samt alle jeres om­givelser. La Quinta Columna anslår, at titusindvis af men­nesker vil dø hver dag. Alene i vores land, når de gen­nem­fører den nye og kom­mende 5G tekno­logiske om­stilling.

Alle skal forurenes med grafen!

Man skal huske på, at det nu ikke kun er de ældre på pleje­hjem, der vac­ci­neres med grafen­oxid i denne influ­enza­vaccine, men at en stor del af befolk­ningen som bekendt er blevet vacci­neret eller grafen­iseret med grad­vise doser af grafen­oxid.

Kroppen har en naturlig evne til at fjerne dette gift­stof, og derfor foreslår man, at man tager op til en tredje­del af en dosis om året i de næste år for at holde grafen­oxid i kroppen.

Bevist fakta!

Vi har hver og en beviser på det, der er blevet offent­lig­gjort her. I mellem­tiden for­søger ret­fær­dig­heden at handle, vil folk fortsat blive skubbet ud over en bundløs klippe? Hvis I ser dette video-materiale, vil I forstå, at I i mere end et år er blevet fuld­stændig og naivt bedraget fra de højeste insti­tu­tioner. Først nu vil I forstå alle de uover­ens­stem­melser, som I har set i jeres tv-ny­heder.

Se mere og del!

For at supplere disse værdi­fulde oplys­ninger kan du få adgang til den spanske hjemme­side – La Quinta Columna og deres Tele­gram-kanal: La Quinta Columna TV, hvor mere end 100.000 men­nesker allerede er klar over sand­heden og ikke er med i det mas­sive bedrag, som de blev udsat for.

Vær venlig at gøre denne video til­gæn­gelig omkring dig, og lad os stoppe det blandt os alle sammen. Den skæbne, der er i vente for os, frugten af Agenda 20/30-køre­planen, af­hænger kun af os.

Tak for jeres opmærksomhed

La Quinta Columna.


Gå ikke glip af La Quinta Columnas daglige rap­porter og pro­grammer, og begynd at følge dr. José Luis Sevillano og biostatistiker Ricardo Delgado på Telegram, Twitch, Instagram og YouTube.