COVID-19 vaccinen forårsager ekstrem sygdom

Jeg har oversat artiklen fra USA Watchdog med deepl.

CV19 Vax Causing Extreme Disease – Dr. Betsy Eads

Video

Se om – AIDS


COVID-19 vaccinen forårsager ekstrem sygdom

med dr. Betsy Eads

Artikel af Greg Hunter
d. 21. maj 2022

COVID-19 vaccine-fremkaldt AIDS

Dr. Elizabeth (Betsy) Eads er til­bage for at op­datere os fra medi­cinens front­linje og de vok­sende pro­blemer med COVID-19 vac­cine-frem­kaldt AIDS (acquired immuno­defi­ciency syn­drome – er­hvervet immun­defekt syndrom). Dr. Eads behandler pati­enter, der er blevet vac­ci­neret med de eks­peri­mentelle COVID-19 så­kaldte “vacciner”, og nye data viser, at injek­tionerne [ind­sprøjt­ningerne] for­årsager en eks­plosion af mange typer eks­treme syg­domme.

Eksempel – fik kræft

Vi starter med en ny patient, som dr. Eads har, der for nylig fik sin COVID-19 booster, og som ikke længe efter fik kræft. Dr. Eads siger: “Jeg fortalte hende dybest set, at dette højst sand­synligt er vaccine-frem­kaldt kræft. Vi ved, at an­tallet af kræft­til­fælde er steget, ifølge dr. Ryan Cole og flere andre pato­loger. – De er steget med næsten 2.000 %. Jeg sagde til hende, at hun skulle finde en onkolog, som er op­mærksom på disse typer aggres­sive kræft­former. Jeg ser mange usæd­vanlige kræft­former, og det samme gør dr. Ryan Cole.”

AIDS ikke kun fra HIV

Dr. Eads siger, at COVID-19 vacci­nerne for­årsager en form for AIDS (er­hvervet immun­defekt-syndrom). Dr. Eads for­klarer: “Det er en ud­bredt mis­for­ståelse, at erhvervet immun­defekt kun skyldes HIV.  Det er sim­pelthen ikke sandt. Der er andre sekun­dære år­sager til AIDS. Jeg vil læse et par stykker op for dig: Strå­ling og kemo­terapi, natur­ligvis HIV, leu­kæmi, under­er­næring, læge­midler, medicin og nu er vac­ciner inklu­deret.”

Tal fra militæret i USA

Forsvarsministeriet op­lever også eks­plosiv stig­ning i an­tallet af syg­domme i militær­be­folk­ningen, som startede, efter at vores tjenst­gørende mænd og kvinder blev tvunget til at blive inji­ceret. Dr. Eads siger: “Lad mig læse dig de seneste tal fra For­svars­mini­steriet, og de er lige kommet frem:

Myokarditis er steget med 2.800 %, kræft er steget med 900 %, infer­tilitet hos begge køn er steget med 500 %, aborter er steget med 300 %, neuro­lo­giske syg­domme er steget med over 1.000 %, demye­lini­serende syg­domme er steget med over 1.000 %, multipel skle­rose er steget med 600 %, Guil­lain-Barré, som er en pro­gressiv lam­melse, er steget med 500 %, HIV er steget med 500 %, lunge­emboli, som er blod­propper i lun­gerne, er steget med over 400 %. Det svarer til VAERS (Vaccine Adverse Event Repor­ting System) for for­svars­mini­steriet.”

Kan ikke stoppes

Dr. Eads siger, at der findes behand­linger for vaccine-skader, men dr. Eads siger, at man ikke ved, hvordan man helt kan stoppe de dårlige virk­ninger af COVID-19 injek­tio­nerne.  Dr. Eads siger: “Vi ved ikke, hvad meka­nismen er, for at slå det fra.  Lige nu er der ingen doku­men­teret måde at slukke for det på.

Så hvis man får Pfizer- eller Moderna-præ­parater, vil mRNA’et fort­sætte med at danne spike-protein. Vi kender ikke slut­punktet. Vi er nødt til at under­søge dette, og det er vi i gang med at gøre. Men vi kender spike-proteinets virkning på immun­systemet og det faktum, at det fejl­re­gu­lerer og for­år­sager kræft.  Vi er to år ude, og min for­nem­melse er, at vi vil for­tsætte med at få frem­stillet spike­pro­teiner i løbet af de næste x-antal år, indtil vi finder en måde at slukke for lipid nano mRNA-hyl­steret på.”

Se video for mere information

Der er meget mere avan­ceret medi­cinsk in­for­mation i det næsten 58 minutter lange inter­view. – Engelsk – Video – fra d. 21. maj 2022. – Følg med Greg Hunter, når han taler med den 25-årige veteran dr. Elizabeth Eads, DO, mens hun fort­sætter med at frem­hæve de virkelige, ikke rap­por­terede virk­ninger af COVID-19 bio­våbnene.