COVID-19 vacciner ændrer vores DNA, og det hele var planlagt

Hvis du allerede har taget COVID-19 vac­cinen, så ændrer den dit DNA, og det hele var plan­lagt. Det skriver denne viden­skabs­mand Mark Peterson, ph.d. i dette ny­heds­brev fra Life in the Spirit, fra d. 13. au­gust 2022 – som er 2. del. – If You Have Al­ready Taken the Covid-19 Vac­cine, PART II – Covid-19 Vac­cines Change Our DNA and It Was All Planned Hvis du alle­rede har taget COVID-19-vac­cinen, 2. del – COVID-19-vac­ciner ændrer vores DNA, og det hele var plan­lagt. – Mark Peterson skiver:

Kære venner

De løj for os IGEN. Ikke alene ændrer COVID-19-vac­ci­nerne vores gud­givne DNA, men det hele er plan­lagt på for­hånd. (Det er vir­kelig en sam­men­sværg­else).

Del I

Del I af denne serie doku­men­terede, at “Hvis du alle­rede har taget COVID-19-vac­cinen, er dit hel­bred i fare“, fordi COVID-19-vac­ci­nerne hverken er effek­tive eller sikre. Den inde­holdt cho­ke­rende resul­tater af vacci­nerne, som aldrig når frem til de kor­rupte main­stream-medier, men som på­virker mil­liarder af men­nesker og deres familier verden over. 1. del: Dit helbred er i fare

Del II

Denne del II beskriver, hvordan det ændrer vores DNA, og at dette har været under­vejs i lang tid. Ud over ar­tikler fra auto­ri­tative viden­skab­elige kilder inde­holder den nogle bud­skaber fra vagt­mænd og -kvinder, som Herren har rejst op for at ad­vare sit folk om kom­mende begiv­en­heder, vej­lede os gennem denne vans­kelige tid og for­mane Amerika til at om­vende sig.

Hvis du vil vide mere, kan du læse dette nummer: DEL II – COVID-19 vac­ciner ændrer vores DNA, og det hele var plan­lagt.

If You Have Already Taken the Covid PART II
(PDF-fil)

“Del III – COVID-19 vacciner truer vores evige skæbne” kommer snart, som vil om­handle de ånde­lige dimen­sioner af vores nu­vær­ende situa­tion og vaccine, og som inde­holder et vigtigt skridt til hand­ling. Du bør ikke gå glip af den. Se: 3. del: “COVID-19 truer vores evige fremtid“.

Som altid skal du sætte spørgs­måls­tegn ved alting, lave din egen forsk­ning og tage dette med til Herren for be­kræf­telse.

Vær modig. Vær stærk. Vær modig og gå med Herren.

Mark

Mark Peterson, Ph.D.


Introduktion

Del I af denne serie doku­men­terede, at “Hvis du allerede har taget denne COVID-19 vaccine, er dit hel­bred i fare”, fordi COVID-19 vacciner hverken er effek­tive eller sikre. Den inde­holdt cho­ke­rende resul­tater af vaccinerne, der aldrig når frem til de kor­rupte main­stream-medier, men på­virker milliarder af men­nesker og deres familier over hele verden.

Så hvad sker der med disse “vac­ciner” (som ikke opfylder den juri­diske defi­ni­tion af vac­ciner; de er gen­modi­fi­cerende bio­våben)? Var alle de skader på men­nesker, der er beskrevet i del I, for­år­saget af in­kom­pe­tence, et uheld, eller var det hele plan­lagt?
Ud over ar­tikler fra auto­ri­tative viden­skabelige kilder inde­holder det føl­gende nogle bud­skaber fra vagt­mænd og -kvinder, som Herren har rejst op for at ad­vare sit folk om kom­mende begiv­en­heder, vej­lede os gennem denne van­skelige tid og for­mane Amerika til at om­vende sig. Dette er i over­ens­stemmelse med disse pas­sager fra Guds ord:

Skriftstederne

Amos 3.7: “Sandelig, Herren GUD gør intet, med­mindre han åben­barer sin hem­me­lighed for sine tjenere, pro­feterne.”

Johs. 16.12-13: “Jeg har endnu meget at sige til jer, men I kan ikke bære dem nu. Men når han, sand­hedens ånd, er kommet, skal han lede jer ind i al sandhed; thi han vil ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og Han skal for­tælle jer, hvad der skal ske.”

Luk. 12.56: ” Hyklere! I kan skelne skyernes udse­ende og jordens udse­ende, men hvordan kan det være, at I ikke kan skelne denne tid?”

Matt. 11.15: – “Den, der har ører til at høre, skal høre!”

Johs. 10.27: – “Mine får hører min stemme, og jeg kender dem, og de følger mig.”

2. Tess. 2.10: “… dem, der for­tabes, fordi de ikke har mod­taget kær­lig­heden til sand­heden, for at de kan blive frelst.”

Ap.Gr. 2.17: “Og det skal ske i de sidste dage, lyder det fra Gud, at jeg vil ud­gyde min Ånd over alt kød; jeres sønner og jeres døtre skal pro­fetere, jeres unge mænd skal se syner, jeres gamle mænd skal drømme drømme.

Citatslut.


Min kommentar

Det var ind­led­ningen, der står selv­følgelig meget mere i ny­heds­brevet, og med masser af link. Jeg ved ikke, om jeg kan nå at over­sætte mere. Men nu har du fået linkene til ny­heds­brevet. Og min opfordring til at læse det, især om du har fået en eller flere af disse COVID-19 vac­ciner. Der er ingen tid at spilde. Find flere op­lys­ninger af Mark herfra: “Hvis du har taget COVID-19 vaccine