COVID-19 vacciner er det dyrets mærke?

Er COVID-vac­ci­nerne dyrets mærke? Nogle siger ja, andre siger nej. – Hvis du vælger at tro på dem, der siger, at det er ikke dyrets mærke, så lever du livet meget farligt. For det har absolut noget med dyrets mærke at gøre. Og nogle siger også, at det er dyrets mærke. – Nogle siger, at vi skal selv­føl­gelig altid prøve det på Guds ord. Og så kommer nogle med deres egen ud­lægning af Guds ord og viser dermed, hvad der er sandt. Men det er deres ud­lægning, for der kan være andre, som kommer med andre beviser, der viser det mod­satte.

Du bestemmer selv, hvem du tror på. – Men du er nødt til at finde ud af, hvem og hvad du tror på, for det kan få evige kon­se­kvenser, om du vælger det for­kerte.

Er MAC-mærkningssystemet ‘Dyrets mærke’?

Nogle græske ords betydning

Engelsk video (1:20) – Åben­bar­ingen 6.2 afkodet – Tiden er inde – Den burde være til at forstå for de fleste og meget kort –
Crown (engelsk) = krone = stephanos (græsk) = (latin) corona
Bow (engelske) = bue = toxon (græsk) = toxikon = poison = gift
Mark (engelsk) = mærke = charagma (græsk) = kommer fra (græsk) charasso = sharpen to a point = skærpe til en spids – Mærke er brugt i Åb. 13.16.

Der er en anden lille kort video på YouTube med den samme kvinde. – Der er det muligt at få danske undertekster på. Under videoen står der: “De, der siger, at det ikke er mærket, er i forkert tro og muligvis bedragere.”

Mærkede mennesker

Hvad?Mærkede mennesker!Did Jen Psaki say: “Marked people“? – Sagde Jen Psaki: “Mærkede mennesker”? – Nej, det gjorde hun nok ikke, med mindre de har mani­pu­leret med videoen efter­føl­gende. Se: “Mær­kede men­nesker“. Men uanset hvad, hun sagde, så ændrer det ikke ved, at folk har fået et digi­talt mærke. Se: “Vac­cinen inde­holder din streg­kode“.

At hacke din DNA via vacciner

Engelsk video (14:21): MARK OF THE BEAST [dyrets mærke] er en global dags­orden for styring og over­vågning baseret på de nu­værende COVID vaccine-krav, som om­fatter biome­triske ID-mål (ID2020), der i øjeblikket er ved at blive imple­menteret verden over. Vacci­nerne inde­holder alle­rede gen­for­an­drende mRNA-nytte­data og an­vender alle­rede nano­tek­no­logier, her­under luci­ferase-iden­tifi­katorer og selv­mon­terende grafen­oxid­materialer, der an­vendes til at skabe elektro­mag­ne­tiske bio-com­puter­knuder i for­søgs­personer og for­binde dem med 5G- og blue­tooth-netværk.

Vaccine-agen­daen vil gennemgå en løbende ud­vikling gennem suc­cessive tek­no­logiske op­gra­deringer (obliga­toriske ind­sprøjt­ninger), som i sidste ende vil omfatte lagring af krypto­valuta i kroppen. Dette program over­træder alle pro­to­koller om infor­meret sam­tykke, da det er hem­meligt af natur. Det er en veder­stygge­lighed af uhyrlige propor­tioner og over­træder alle prin­cipperne i Nürn­berg­koden. – DU MÅ IKKE TAGE MÆRKET.

Chip i vacciner

Vaccineret bluetooth aktiveret mikrochip – video – 17 min. – Her vises også, hvordan de skærer en mikro­chip ud af en mands skulder.

Mikroskopisk afbildning af nano­chips i Biontech Pfizer og Johnson & Johnson vaccine af aner­kendte tyske specia­lister og læger. De tyske eks­perter har anslået stør­relsen af disse mikro­chips til 40 nanometer. Med­del­elsen er gengivet fra “Jaybot Media”. – Video – 4½ min.

Se også næste side: Videoer om – dyrets mærke