COVID-19-vacciner – Hvad du burde have fået at vide

Det, der står i disse fir­kantede klammer [. . .], har jeg til­føjet som for­klaring.


Jonathan Weissman fortæller:

Lørdag den 17. september 2022 holdt jeg en præ­sen­tation med titlen “COVID-19 vac­ciner: Hvad du burde have fået at vide.” – Jonathan Weiss­man on COVID-19 Vaccines: What You Should Have Been Told – En kopi af mine præsen­ta­tions­dias med alle refe­rencer er til­gængelig på mit web­sted: https://www.alltherisks.com sammen med inter­views, pod­casts, taler, detal­jerede rap­porter, artikler, andre kon­fe­rence­præsen­ta­tioner, pla­kater og meget mere.

Indholdet i videoen kan ses herunder:

Introduktion

00:00 – Start

1. del

Oprindelses­historie: De ameri­kanske skatter finan­sierede ulovligt ud­vik­lingen af virussen:
01:23 – Gevinst af funk­tions­forsk­ning i Kina [Gain of Function = GoF]
02:50 – Over­trædelser af bio­sik­ker­heden og læ­kager i labo­ra­toriet
04:45 – Nøgle­personer bag GoF-forsk­ning
06:26 – DARPA-finan­siering af DEFUSE-for­slaget
08:12 – En kort historie om CoV GoF-forsk­ning
10:05 – Tids­linje for SARS-CoV-2’s op­rin­del­ses­historie

2. del

Mangelfuld biotek­nologi: kendte sikker­heds­risici blev skødes­løst igno­reret:
12:40 – Syntetisk mRNA designet på en time
14:25 – Anfinsens dogme: En forkert an­tagelse
15:54 – Codon-opti­mering: En hurtig gen­nem­gang
18:16 – Lektioner fra faktor IX-gen­terapi
20:09 – G4 Qua­dru­plexer: En ny risiko
21:38 – Spike som en amyloid
24:39 – Integration i det men­nes­kelige genom?

3. del

Signaldetektion: Bevis for skade er helt ube­strid­eligt:
26:48 – God­kende, injicere, signal detek­tere?
27:11 – Thai­landsk pro­spektiv ung­doms­under­søgelse
28:34 – Unge mænd og myo­karditis
31:35 – Sygdom og død: Det større billede

4. del

Videnskabsfilosofi: Kristne må skelne mellem det hellige og det som for­agter eller er respekt­løs over for det hellige:
33:41 – Mennesker som hakkede dyr
34:29 – WHO COVID-19 vaccina­tions­strategi
35:53 – Betydelig menneskelig proteinforurening
39:45 – Konta­mi­nanter [forurening] i BNT162b2 [Pfizer-BioNTech’ mRNA COVID-19 Vaccine. BNT162b2 koder for SARS-CoV-2 spike-proteinet.]
41:57 – Folkesundhed og Pharmakeia
43:29 – COVID-19, sygdom X og vacci­nations­dags­ordenen 2030
44:22 – Evolution og trans­hu­ma­nisme

Opsummering

45:32 – Konklusion
45:52 – Korte tanker fra Guds ord
49:19 – Tak fordi du lyttede med


Linkene til flere af de forskellige punkter kan du finde på Jonathans side. Har du brug for at få under­tekster på og få dem oversat, kan du se, hvordan du kan gøre det her. Se mere om “Jonathan Weissman“.