COVID-19 vacciner undertrykker immunsystemet


Analyse af dr. Joseph Mercola
fra han hjemmeside d. 6. februar 2022
Fakta kontrolleret

Dr. Joseph Mercolas PDF-fil

Dr. Joseph Mercola snakker med Stephanie Seneff, ph.d.
om hvordan COVID-vacciner undertrykker immunsystemet.

Engelsk video på 81 min. fra d. 19. januar 2022.

How COVID Shots Suppress Your Immune System

Afskrift på engelsk af interviewet med Stephanie Seneff.

Dr. Joseph Mercolas PDF-fil

Hvordan COVID-sprøjter under­trykker dit immun­system – Analyse af dr. Joseph Mercola. Det der står i “anførselstegn” er citater af  Stephanie Seneff. – Jeg kan ikke linke til siden, da Mercola sletter dem igen efter 48 timer. – Jeg har herunder oversat artiklen med deepl. – Tallene i parentes an­giver kilden, som kan ses under kilder og refe­rencer på sidste side. 


COVID-19 vacciner undertrykker immunsystemet

Af dr. Joseph Mercola

Indholdsfortegnelse

Med link til de enkelte afsnit i artiklen

Side   1 – Historien i et overblik – er under ind­holds­for­teg­nelsen 
Side   2 – Indledning 
Side   3 – Ekstraordinære stærke sikkerhedssignaler 
Side   4 – Forstyrrelse af type-1-interferon 
Side   5 – Type-1 interferonrespons er afgørende for virusinfektioner
Side   6 – COVID-sprøjter forvirrer dit immunsystem 
Side   7 – Betydningen af cytotoksiske T-celler
Side   8 – Det mikroRNA, der påvirker risikoen for myokarditis
Side   9 – Hvorfor autoimmune problemer kan opstå efter abort
Side 10 – Neurologiske problemer hos kvinder
Side 11 – Vi kan snart se en eksplosion af Parkinsons tilfælde
Side 12 – Sundhedsproblemer, som vi kan forvente at se flere af
Side 13 – Omicron – en velsignelse i forklædning?
Side 14 – Hvad katalyserer skaderne hos sportsfolk?
Side 15 – G-quadruplexer 
Side 16 – Resumé
Side 17 – Kilder og referencer 


Historien i et overblik

I et ikke-peer-reviewed forsk­nings­doku­ment, der blev offent­lig­gjort i denne uge, beskriver Stephanie Seneff, ph.d., en meka­nisme i COVID-sprøj­terne, der resul­terer i under­tryk­kelse af dit med­fødte immun­system. Det sker ved at hæmme type-1 inter­feron­vejen.

COVID-sprøjten kan få neu­roner i din hjerne til at pro­ducere giftigt spike-protein eller optage cirku­lerende spike-protein, og neu­ro­nerne for­søger at fjerne spike-pro­teinet ved at sende det via exo­somer. Exo­so­merne op­fanges af mikro­glia, immun­celler i din hjerne, som akti­verer en in­flam­ma­torisk reak­tion, der kan bidrage til dege­ne­rative hjerne­syg­domme.

To mikroRNA’er, miR-148a og miR-590, spiller en central rolle i denne proces. Disse mikro­RNA’er – der udskilles i exo­so­merne sammen med spike­proteinet – for­styrrer i betydelig grad type-1-inter­feron­re­sponset i enhver celle, her­under immun­celler.

I gennemsnit er der dobbelt så mange rap­porter om kræft efter COVID-ind­sprøjt­ninger sam­men­lignet med alle andre vac­ciner til­sammen i de sidste 31 år.

Det faktum, at signalet er så stærkt, er endnu mere bemær­kel­ses­værdigt, når man tænker på, at de fleste men­nesker ikke tror, at COVID-sprøjten kan være en variabel faktor i deres kræft­fore­komst, så de rap­por­terer det aldrig.

Fortsætter næste side med

Indledning