Daniels 70 år-uger


Halvfjerdsindstyve uger er fastsat over dit folk og din hellige by, indtil over­træd­elsen er fuld­endt, synden mål fuldt, mis­ger­ningen sonet, evig ret­fær­dighed hid­ført, syn og profet be­seglet og en høj­hellig hel­ligdom salvet.

Dan. 9.24


Usikker tekst

Til og efter versene i Dan. 9.26-27 skriver Det danske Bibel­sel­skab: “teksten er for en del usikker”. Jeg ved ikke, hvad de mener med det. Jeg har set på en del for­skel­lige bibel­over­sæt­telser af versene i Dan. 9.24-27, og det er vir­kelig mange for­skel­lige over­sæt­telser. Hvad står der egentlig i disse vers?

Jeg har forsøgt at over­sætte, hvad der står i den he­braiske tekst. Ud fra deres eng­elske for­klar­inger om ordenes be­tyd­ning. Des­værre kan jeg ikke he­braisk og for­står ikke deres gram­ma­tiske be­teg­nelser, så der er meget, jeg ikke kan se, men jeg kan da se, hvad de skriver, at ordene be­tyder.

Ser det, når det sker

Desuden så er det jo til tider sådan, at det er først, når tingene sker, at man kan se, at det er det, som er for­ud­sagt, som sker nu. Og med de ting, som er for­ud­sagt, som er sket, der kan vi jo se til­bage og sige, det var de ting, som blev for­ud­sagt, som der gik i op­fyld­else.

Dan. 9.24

Oversat fra engelsk/hebraisk

Dan. 9.24: Halvfjerds uger er bestemt for dit folk for din hellige by for at begrænse overtrædelsen, at gøre en ende på synd, og for at give forsoning for uretfærdighed, og bringe langvarig (evig) retfærdighed ind, at forsegle vision og profeti, at salve det helligste indviede sted. – Hvis du kan engelsk, kan du se andre eng­elske over­sæt­telser her.

De sidste to hebraiske ord i verset er det samme ord 6944. Det står først i ental og dernæst i flertal. Det er et nav­ne­ord og be­tyder: ind­viet ting, til­egnet ting, hel­liget ting, hel­lighed, hel­ligste dag, portion, ting, helgen. – Det kommer fra 6942: et helligt sted eller en hellig ting; sjældent ab­strakt, hel­lighed – indviet (ting), hel­liget (ting), hel­lighed, (X mest) hellig (X dag, por­tion, ting), hellig, hel­ligdom. [De bruger flere for­skel­lige eng­elske ord.] De over­sætter det til “det helligste” eller “det helligste sted”.

70 uger

En uge kan også betyde en 7-års periode. I Daniels bog bruges en speciel fler­tals­form “sha­vuim“, der for­klares som 7-års peri­oder. Den almin­delige fler­tals­form af “sha­vuah” (som be­tyder en uge på hebraisk) er “shavuot“, som normalt be­tyder en almin­delig uge med 7 dage. (Fra J.D.’ bog). Der er andre steder, de skriver det samme, men det er lidt for­skel­ligt, hvordan de staver over­sæt­telsen af de he­bra­iske ord.

Daniels 70 år-uger er 490 år 

Der står om 7 uger og 62 uger og 1 uge, hvor den sidste uge så deles i 2 halv­dele. Det bliver til­sammen 70 år-uger, som jo altså be­tyder 70 gange 7 år, som er 490 år. Af disse år er de 483 år gået i op­­fyld­­else, der mangler kun de sidste 7 år, som også kaldes Da­niels 70. år-uge.

For Israel og Jerusalem

Der står, at disse 70 uger, som jo altså er år-uger og 490 år, er be­stemt for dit folk og for din hellige by. Daniels folk er jø­derne. Og den hellige by er Jeru­salem. Hvem har be­stemt det? Det er selv­føl­gelig Gud. Hvad be­tyder det? Det be­tyder, at de ting, som vil ske i disse år-uger, også er be­stemt af Gud. Hvorfor er disse år-uger be­stemt? Det står der også:

Det er for at be­grænse over­træd­elsen. Altså må der være en over­træd­else. Over­træd­else er værre end synd. (Se: “4 ord for synd på græsk“) Gøre en ende på synd, stoppe den for­fejl­ing af målet. Synd be­tyder at ramme ved siden af, at for­fejle målet. Give for­soning for uret­fær­dighed. Det gjorde Jesus. Bringe lang­varig altså evig ret­fær­dig­hed ind. Det gjorde Jesus også. For­segle vision og pro­feti. Salve det hel­ligste ind­viede sted.

Det hel­ligste ind­viede sted må være templet i Jeru­salem. Det skal altså salves. Så spørger jeg, hvordan kan det salves uden at være der? Nej, det kan ikke lade sig gøre. Så templet må blive bygget igen. Og dette er ikke sket endnu.

Sket eller ikke sket?

Hvad er der sket af disse ting, og hvad er endnu ikke op­fyldt? Over­træd­elsen skal be­grænses, altså stoppes. Hertil og ikke længere. Vi får se, hvad det er for en over­træd­else. Jeg tror ikke denne over­træd­else er blevet be­grænset endnu; eller denne synd er blevet stoppet endnu. Jesus har be­talt for al synd, men al synd er jo ikke stoppet. Når man gør en ende på noget, så stopper det. Jesus har givet for­soning for al uret­fær­dighed og har bragt evig ret­fær­dighed ind. Visionen og pro­fetien blev for­seglet til endens tid. Templet er endnu ikke blevet salvet.

Lukke og segl

Daniel fik at vide i Dan. 12.10, at der er sat lukke og segl for ordene til endens tid. Hvad betyder det? Det må betyde, at indtil endens tid vil disse ord være luk­kede og ikke mulige at se og forstå på den rette måde. Men det be­tyder også, at de vil blive åbnede, når endens tid be­gynder. De vil være for­seglede af Gud. Hvem vil åbne disse segl? I Åb. 5 får vi at vide, at Jesus kan åbne bog­rullen og de 7 segl. Er det mon de samme segl? Det er om den samme tid. Hvornår be­gynder denne endens tid?

Endens tid

Min for­nem­melse er, at rigtig mange kristne (i hvert fald her i Dan­mark) tror, at denne endens tid, som er omtalt fra Åb. 6, først be­gynder efter bort­ryk­kelsen. Det er jeg altså ikke enig i. Hvorfor kan du se mere på siden: “Endens tid“. Jeg tror nemlig, at denne ende­tid be­gyndte med Åben­bar­ingen 12 tegnet”, som var d. 23. sep­tember 2017.


Inaktive link

Hvis der er link, der ikke virker endnu, så er det fordi siden ikke er færdig og lagt ud endnu. Jeg kan jo ikke lægge alt ud på en gang. Jeg lægger siderne ud efter­hånden, som de bliver færdige.

Fortsætter næste side med:
Dan. 9.25