Danmark er besat

– af – 

Corona-virus

Fremmede tropper har besat for land. En farlig corona-virus. Den smitter meget hur­tigt og ef­fek­tivt. Der er næsten ingen, der bliver fysisk syge af den mere, fordi den har muteret så hurtigt, at dens far­lighed er blevet så lille. Da de siger, at fordi den smitter så meget, men den er så usynlig og ikke mærkbar, så er men­nesker nødt til at lade sig teste, for at finde ud af om de er blevet smittet og kan smitte andre.

Alle skal testes

Corona-virus er så farlig, så landets ledere har be­sluttet, at alle skal testes i hver uge for at få lov til at gøre de ting, vi i følge vore ret­tig­heder som mennesker har lov til at gøre. Vores ledere er nemlig meget al­vor­ligt an­grebne af en anden “virus” og har yderlige fået en farlig syg­dom mere oveni. De er så syge og be­satte af den “virus” og sygdom, så de hverken kan høre eller se, hvad der er sandt, eller hvad der er svindel. De er fuld­stændig lam­mede af frygt. Et menneske, der dør af den efter­hånden ufarlige corona-virus fra Wuhan, er et døds­fald for meget, har Mette Frede­riksen sagt.

Den frygtelige farlige virus

At mange mennesker lider, bliver syge og dør af føl­gerne, af den farlige “virus” re­gering og mange i folke­tinget for­uden en stor del af be­folk­ningen er blevet syge af. Det betyder ikke noget. Bare regeringen får sin vilje og men­nesker ikke dør af COVID-19. Den virus, som en stor del af be­folk­ningen er blevet smittet af, er så farlig. Den har nemlig fået re­ger­ingen til at  lukke en stor del af vort sam­fund ned og for­budt men­nesker at samles. Selvom vi har ret til det ifølge vores grundlov. Men det betyder ikke noget, grund­loven retter man sig kun efter, når det passer sammen med reger­ingens politik.

Den “fryg­te­lige farlige virus”, som reger­ingen, en stor del af folke­tinget og mange men­nesker i sam­fundet er blevet smittet af, er “coronafrygtsyge“. Den er så dødsens farlig. Men­nesker bliver så syge af den, så de mister evnen til at vurdere og tænke selv. De vil hellere dikteres, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Så de fleste gør bare, som der bliver sagt. Men vil men­nesker ikke adlyde, så får de også bøder, om politiet finder ud af det. Og der er nemlig nogen, der gerne stikker andre til politiet.

Vacciner

Den “corona-frygt-syge” er så farlig, så de har bedt om en vaccine mod den rimeligt uska­de­lige corona-virus. Og nu har medici­nal­in­du­strierne fået lavet flere vacciner, som godt nok ikke er blevet god­kendt, som de normalt skal, men det er der bare ikke tid til, fordi mennesker er så bange. De er kun blevet nød­god­kendt. Men de kalder det bare god­kendt. Så føler mennesker sig nemlig mere trygge ved dem. De skal jo helst lade sig vaccinere fordi . . . Ja, hvorfor skal de egentlig det?

Disse corona-vacciner er gen­terapi. De går ind og mani­pu­lerer med men­neskers gener. Ingen ved, om de er sikre. Først om 10-15 år ved de det. Men det er der jo ikke tid til at vente på. Der er men­nesker, der ad­varer mod disse mRNA så­kaldte vacciner. Men mange men­nesker tror ikke på de advarsler. De vil gerne være “for­søgs­dyr”. Mange får ikke ad­vars­lerne, da medierne ikke fortæller noget om det. Det er nemlig regeringen og medierne, der bestemmer, hvad der er sandt, og hvad der er løgn, og hvad mennesker må få at vide. Folk skal jo ikke fyldes med løgn, det ville jo ikke være godt.

De sunde og raske

Der er mennesker, som enten ikke er blevet smittet og syge med den “virus”, eller er blevet raske og sunde igen, efter de har været syge, og som kan tænke selv. Om de til­lader sig at mene og sige noget andet end det, som er ved­taget af de “corona-frygt-syge”, som vær­ende sandt (selvom det er løgn og bedrag), de men­nesker bliver be­skyldt for at sprede kon­spi­ra­tions­teorier og får sølv­papir hatte.

De “corona-frygt-syge” mennesker er så bange, at mange ikke kan se, at de ikke behøver at frygte for den corona-virus mere, så de gør alt for at lukke munden på dem, der fortæller sandheden. For tænk nu, hvis der var nogen, som kom til at se og forstå og tro på sand­heden i stedet for at tro på løgnen og bedraget. Det ville ikke være godt.

Redskaber

Alle midler tages i brug, for at forhindre at in­va­sionen af de frem­mede tropper (corona-frygt-sygen), bliver afsløret og slået tilbage. Der bruges be­stik­kelse, pro­paganda: “corona er farlig”, mani­pulation, løgn og bedrag. Medierne har været så samarbejdsvillige, så de er blevet belønnet for det. Men det har de selvfølgelig ikke fortalt i medierne.

De fleste i folke­tinget tror også, at corona-virus er farlig. Sund­heds­minis­teren Søren Bro­strøm sagde godt nok i staten, at COVID-19 er corona, det er for­kølelse, hold op! Men så blev han truet med en fyre­seddel og har siden opført sig efter reger­ingens ønsker. Så de fleste men­nesker tror, at corona-virus er farlig, selvom det faktisk er ret svært at dø af den. Da det er så svært, har reger­ingen op­fundet noget, der hedder smitte­tal. For at bevise det må men­nesker lade sig teste.

Bevismaterialet

Det, der bruges til at bevise, om men­nesker er farligt smittet med corona-virus, er en PCR-test. De fleste mennesker ved jo ikke, at opfinderen døde i 2019. At metoden først var blevet solgt til medici­nal­in­du­strien for 30. mio kr. At der i starten af 2020 blev skrevet et videnskabelig skrift, som ligger til grund for brugen af PCR-testen. Men at dette skrift ikke blev under­søgt af anonyme for­skere og god­kendt til udgivelse. De godkendte det bare selv og udgav det. Det er da det nemmeste og det hurtigste. Så pyt med at det er svindel, det betyder ikke noget, bare mennesker tror, det er sandt, det er det vigtigste.

De fleste ved heller ikke at Corman Drosten, der skrev det viden­skabelige skrift har et tæt sam­ar­bejde med manden, der ejer pa­tentet på PCR-testen. Desuden har de også fået penge af Bill Gates, han er jo så gav­mild. Nu tjener de jo styr­tende med penge på det. Manden der opfandt PCR-testen har nemlig sagt, at det kun kan bruges viden­skab­eligt. PCR-testen kan ikke og må ikke bruges til at stille nogen diag­nose med. Den måde, den bruges på, er nemlig svindel. Derfor er Corman Drosten an­klaget for svindel i Tysk­­land, men det for­tæller medierne selv­føl­gelig ikke, for men­nesker skal helst tro, at den er OK, så længe som muligt.

Forkastet som brugbar

Dokumentet er blevet gennem­gået af anonyme for­skere og de har meget at kri­tisere det for. Én ting ville være nok til at for­kaste me­toden. Og forskeren fandt 10 fejl og mangler. Altså er den fuld­stændig ubru­gelig til det, de bruger den til. Søren Bro­strøm har fået kri­tikken serveret. Har han sagt noget til den? Jeg ved det ikke. Medierne for­tæller jo ikke noget. De gør jo bare, som regeringen ønsker. De får jo penge for at gøre, som der bliver sagt, og hvem vil ikke gerne have lidt flere penge?

Men WHO anbe­falede men­nesker at blive testet. Og reger­ingen gør jo, som WHO an­be­faler (“befaler”. – At de skal gøre det ifølge WHO’s lov, fortæller de jo ikke til andre), des­uden kan de jo ikke selv vur­dere, hvad der er sandt og løgn, fordi de lider af “corona-frygt-syge”. Da folke­tinget også var grebet af panik i starten og ikke fik tid nok til at sætte sig ind i tingene, så skyndte de sig at få ved­taget en ny mid­lertidig epide­milov, som gav sund­heds­minis­teren en uhørt stor magt. Den har han, stats­minis­teren og reger­ingen gjort rigelig brug af i det, år den har været brugt. Men det med­førte des­værre at reger­ingen fik en alvorlig sygdom mere.

Magtsyge

Regeringen synes, det er så rart at have sådan en magt til bare at kunne be­stemme, hvad folk må og ikke må. Så de er blevet helt “syge” med det. De har nemlig fået “magt-syge” også. Så nu har reger­ingen og en del af folke­tinget fået både “corona-frygt-syge” og “magt-syge”. Det er virkelig en farlig cock­tail. De er så be­ruset, så de vil have lov til at tvinge den danske be­folkning til at gøre det, som reger­ingen vil. De ignorer alle kon­ven­tioner om, hvad de kan tillade sig eller ej. Og grund­loven retter de sig jo kun efter, når det passer med deres politik om­kring corona.

Tænk hvis . . . 

Tænk, hvis de blev revet ud af deres il­lusion: “at corona-virus er farlig, og PCR-testen viser, om de er smittet med COVID-19”, det ville da være for­fær­delig. For så bliver de nødt til at se i øjnene, at det er svindel, og de har troet på en masse løgne i lang tid. Tænk hvis reger­ingen mister sin magt til at ville tvinge så mange men­nesker til at gøre en masse sund­heds­skadelige ting? Det ville de da ikke kunne bære. Det ville da virkelig være synd for dem. Så pyt med, at det er synd for alle os andre, at vi skal tvinges til at bruge og spilde en masse tid og penge på reger­ingens politik. Bare reger­ingen får sin vilje, så er alt jo godt!


Ironi

Jeg håber, at du kunne se og forstå, at meget af det, jeg skrev, var ironisk? Nogle gange er man nødt til at sige ting på en anden måde i håb om, at det vil kunne rive nogen ud af deres forførelse.


Danmarks befrielse

Jeg håber på og beder om, at vi snart får lov at opleve Dan­marks be­fri­else igen. Fordi der ingen steder står i Guds ord, at 80-95 % af ver­dens be­folk­ning vil dø, så tror jeg også, at denne verdens største svin­del­num­mer vil blive af­sløret. Fordi det er nogles ønske og plan at få af­livet 80-95 % af ver­dens be­folk­ning. Og nogle af de så­kaldte corona-vac­ciner faktisk er lavet for at hjælpe med det. Men der står ikke noget i Guds ord om, at det vil lykkes. – Altså må det blive stoppet, for ellers kan det lykkes for dem.

Må denne sides indhold blive en øjenåbner for nogen!