De fire onde væsner

Disse 4 omtalte væsner i Åb. 9.14-15 er nogle bud­bringere. Og de er absolut ikke gode, da de står bundne. Og de er for­beredt til at slå én tred­je­del af men­neskene ihjel. Der står at de fire engle, som var blevet for­beredt til den time, dag, måned og år, blev frigivet for at dræbe en tredjedel af men­nes­ke­ne.

Et bestemt tidspunkt 

Hov! Der står time, dag, måned og år. Hvor er der et andet sted i Åb., hvor der an­gives et tids­punkt? Hvis vi tror, at Jons åben­baring om de 7 beret­ninger i Åb. er rigtig, så be­gynder d. 3. beretning i Åb. 9.13. Og der står, at de 4 angelos bud­bringere holdes rede til den time, dag, måned og år. Altså et bestemt an­givet tids­punkt. Hvor er der en anden start, der viser et an­givet tids­punkt? I den 4. beret­ning, som be­gynder i Åb. 12.1. Åbenbaringen 12 tegnet. Det først store tegn.

De 4 ryttere

I Åb. 6 er der 4 ryttere, og de får magt til at dræbe ¼ af jordens befolk­ning. I den 2. be­retning, som starter i Åb. 7.1 er der 4 “angelos“, der holder de 4 vinde tilbage. Det er det samme græske ord, som bruges om engle. Men jeg tror ikke, at det er de “angelos” som bliver løs­ladt i Åb. 9.14. Hvorfor skulle onde “angelos” holde jordens fire vinde tilbage, når vindene fak­tisk vil skade. Nej, jeg tror faktisk at Jon har ret i, at de 4 vinde er de 4 onde “angelos“, der er blevet løs­ladt. Dette græske ord for vind betyder også ånd. De 4 (gode) “angelos” skal altså holde 4 (onde) ånder tilbage, som vil skade jorden. Indtil de 144.000 er blevet beseglet.

Der er 4 onde væsner

Der er 4, der får lov til at skade jorden:
I 1. beretning: 4 ryttere i Åb. 6.
I 2. beretning: 4 vinde i Åb. 7:1.
I 3. beretning: 4 vinde/ånder i Åb. 9:15.
Daniel så 4 dyr.
Johannes så et dyr, der var sat sammen af flere dyr.

Giver det mening for dig? I min norske Studie Bibelen  skriver de, at det dyr Jo­hannes så i Åben­baringen er sat sammen af de 4 dyr Daniel så. Så tænker jeg: “Igen 4.” Er de 4 dyr, de 4 faldne gude­sønner sat sammen til Dyret i Åb.? Jeg ved det ikke, men jeg tror faktisk, at det kan være til­fældet.

Dyret

Har du set noget af Youval Noah Harari? I en lille video siger Yuval Noah Harari: “How to work with the Beast and not try to work against it.” – “Hvordan arbejde med dyret og ikke for­søge at arbejde imod det.” – Hvordan arbejde med Dyret. Hvad for­tæller det dig? Det for­tæller mig, at man kan ikke arbejde med noget, der ikke er der. Altså må Dyret være der i bag­grunden. Se:

– De faldne gudesønner
&
Dyret er her!