Den 4. indu­stri­elle revo­lution


Klaus Schwab: “Et af kende­teg­nene ved den fjerde indu­stri­elle revo­lution er, at den ændrer ikke, hvad vi gør, den ændrer os. Denne tvungne indu­strielle revo­lution er ander­ledes, den ændrer ikke, hvad vi gør, den ændrer os, hvis vi tager en gene­tisk redi­gering. For at tage et eksempel. Det er os, der ændrer os, og det har selv­følgelig en stor ind­fly­delse på vores iden­titet.”


– Er Klaus Schwab den farligste mand i verden?


Hvad er den fjerde indu­stri­elle revo­lution?

Ja, Klaus Schwab har jo faktisk svaret. Han siger, at den ændrer men­nesker via en genetisk redi­gering.

Den danske stat samarbejder med WEF

WEF/DK-aftalen ram­me­sættes via en tek­no­logisk ”Fourth Indu­strial Revo­lution”, som er i gang med at ”for­andre naturen af vores globa­liserede verden”, som det hedder. Derfor vil WEF og den danske stat ”join forces” [slå sig sammen]. Hele tiden kører FN’s mål og de tek­no­logisk-øko­no­miske dis­kurser sammen. Der er ingen hen­visning til spørgs­mål om ret­tig­heder, dan­nelse eller tradi­tionel politik.

Forening af menneske med maskine

WEFs stifter og direktør, Klaus Schwab, har direkte skrevet en bog med titlen ”The Fourth Indu­strial Revo­lution”, hvor han argu­men­terer for en dyb inte­gration [forene i en helhed] af men­neske, tek­nologi og bio­viden­skab. Dermed kommer han tæt på den så­kaldte trans­hu­ma­nisme, som også lå til grund for Singu­larity Uni­versity, som vil om­danne men­nesket til en såkaldt ”cyborg”, dvs. en slags tek­nifi­ceret kød (Dele af den mo­derne femi­nisme og iden­titets­politik trækker også på dette “cyborg”-begreb).

Henviser til coronaen

Ifølge aftalen del­tager Danmark også i det WEF-initierede ”Centre for The Fourth Indu­strial Revo­lution”. Går man i dag ind på dette centers hjem­me­side under ”about”, ind­ledes der med føl­gende med direkte hen­vis­ning til coronaen:

“I takt med at verden gen­nem­går en stor om­lægning, vil vores evne til at ud­nytte og ud­brede de nye tek­no­logier fra den fjerde indu­strielle revo­lution (4IR) spille en af­gørende rolle for at sikre, at vi kommer ud af pan­demien og und­går frem­tidige kriser.”

Dette “Great Reset”, som endda har fået sin egen hjem­me­side, er sim­pelthen den corona-initi­erede [ind­førsel af corona] beteg­nelse for en for­stærket ”fjerde revo­lution”. Det er ikke ”kon­spi­ration”, men ben­hård ideologisk og po­litisk realitet.

Citatslut herfra.

Fortsætter næste side med:
Min kommentar