Den falske profet


Og dyret blev grebet og sammen med det den falske profet, som for dets øjne havde gjort tegnene, hvormed han havde for­ført dem, der tog dyrets mærke på sig, og dem, der tilbad dets billede. De blev begge kastet levende i ild­søen, som brænder med svovl.

Åb. 19.20


Hvem er den falske profet?

Ja, det ville jeg faktisk også gerne vide. Men der er nogen, vi kan ude­lukke. Der står om Dyret og den falske profet, så det er to for­skellige væsner. Det er ikke Satan, for han om­tales som Dragen, og han bindes i første om­gang i tusinde år. Det kan heller ikke være den lov­løse, lov­løs­hedens men­neske, for­tab­elsens søn, fordi der står i 2. Tess. 2.8 at ham skal Jesus dræbe med sin munds ånde, når han (Jesus) kommer i sin her­lighed.

Det græske ords betydning

Det græske ord over­sat til den falske profet er: 5578 – ψευδο­προφήτης pseudo­prophḗtēs. Det be­tyder: en falsk profet. Bruges om: en falsk profet; en, der i Guds navn under­viser i, hvad der er falsk. | Ordet kommer fra: 5571: løgn, falsk. Bruges om: falsk, bedrag­e­risk, løgn­agtig, usandt; + 4396: en profet (en for­tolker eller for­tæller om den gud­dom­me­lige vilje). Bruges om: en profet, digter; en person, der er be­gavet til at ud­lægge gud­dom­melig sandhed.

Altså, en falsk profet; en person, der fore­giver at tale Herrens ord (profeti), men faktisk er falsk (en be­drager), der fun­gerer som en ulv i fåre­klæder. | “En falsk profet” har specia­liseret sig i “kunsten at give et for­kert ind­tryk”, som f.eks. hvordan de er “bestilt” af Herren til at berøre verden med deres bud­skab. Men når de i vir­ke­lig­heden ope­rerer af sig selv og for sig selv, så skal de af­sløres for det, de er – og ikke er! (Citat­­slut.)

Den falske profet i Åbenbaringen

Den falske profet omtale i Åben­bar­ingen. Der står ikke, hvem eller hvad det er, men mon ikke den falske profet er den/­de ondes mod­stykke til Hel­lig­ånden? Det tror jeg, at det er. Her i Åb. 16.13, 19.20 og 20.10 er det den falske profet der omtales. Det står i ental.

Åb. 16.13 kommer der 3 urene ånder ud af mundene på Dragen, Dyret og den falske profet. Disse ånder ligner frøer.

I Åb. 19.20 står der: Og Dyret blev fanget, og med det den falske profet som havde lavet/­gjort teg­nene/­mær­kerne foran det, med hvilke det vild­ledte de mod­tagende Dyrets mærke og de til­bedene dets billede. De to blev kastet levende i ild­søen den brænd­ende med svovl. – Her står at det er den falske profet, som havde gjort eller lavet teg­nene/­mær­kerne. Se om: teg­nene/­mær­kerne: “Tegn, mirakler og mærker” – vild­ledte: “Afvige fra den rette vej” – til­bedene: “Tilbede“.

I Åb. 20.10 står der om, at Djævelen, den forførende dem blev kastet i ild- og svovl-søen, hvor Dyret og den falske profet allerede var. Her er det også 4105, der er brugt for den for­førende. Der i ild- og svovl­søen skal de pines dag og nat i evig­he­dernes evig­heder.

Den falske profet gør

Ja, den falske profet gør noget. Det kan du se mere om på min side: “Den falske profet gør“.

Person eller ånd?

Så måske er den falske profet sim­pelthen “ånden”, der “pro­fe­terer” løgn. Der står jo ikke noget om, at den falske profet er et men­neske. Hel­lig­ånden er jo Guds Hellige Ånd. Hel­lig­ånden har aldrig været et men­neske, men han kan bo i men­nesker. Kan det ikke tænkes, at det er det samme med den falske profet? Og så er det selv­føl­gelig onde ånder, dæmoner, faldne engle, der kan være tale om. Onde ånder, dæmoner, kan også bo i men­­nesker. Det står i ental, men Den Hellige Ånd kan jo være overalt, selvom han står i ental.

Så kan det ikke tænkes, at den falske profet sim­pelthen er “løgne­ånden”? Djæ­velen, Satan, omtales jo som løg­nenes far. I Åben­baringen står der den falske profet, men andre steder står der om falske pro­feter.

Far ikke vild!

Jesus advarede os imod at fare vild. Der vil komme falske profeter, og de vil føre mange vild. Så uanset hvad eller hvem, denne falske profet i Åben­baringen er, så bør vi passe på, at vi ikke bliver ført vild.

Hvad gør den falske profet?

Det er klart, at denne falske profet pro­fe­terer løgn. Den falske profet vil be­drage mange. Hvordan vil han så bedrage mange? Ja, det kan du se mere om på min side:

Den falske profet gør