Den røde drage

Og et andet tegn viste sig på him­melen; se, der var en stor, ildrød drage med syv hoveder og ti horn og syv kroner på sine hoveder.

Åb. 12.3


Tegnene på himmelen

Disse vers står lige efter de først vers i Åb. 12, som for­tæller om kvinden, der har solen som klædebon og månen under sine fødder. Det er tegnet på, at nu er det “Trom­pet­fest”. Det store tegn i dette vers er så med en krans af 12 stjerner om sit hoved. Det kaldes for “Åben­bar­ingen 12 tegnet”. Men der er et tegn mere, for der står: Og et andet tegn viste sig på him­melen; se, der var en stor, ildrød drage . . . .

Om denne drage står der i Åb. 12.4-5: 4. Og dens hals fejede en tredje­del af him­melens stjerner væk og kastede dem ned på jorden. Og dragen stod foran kvinden, som skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun havde født det. 5. Og hun fødte et drenge­barn, som engang skal vogte alle folke­slag med jern­spir; og hendes barn blev bort­rykket til Gud og til hans trone.

Jerry Toney fortæller

I udsendelsen her fra ca. d. 20. juni 2022 for­tæller Jerry om og viser, hvad han har fundet på nettet på Google sky. Her (11:20) læser han fra Luk. 21.9 og Åb.12.3. Og så for­tæller Jerry, at mange har ikke set, hvad han er i stand til at vise os. (12:12) Så viser Jerry os et screen­shot som han har taget af sin skærm af Google Sky. Det viser stjerne­billedet jom­fruen. Og der er et sted lige mellem kvin­dens ben, som er halvt til­dækket med en sort firkant. Hvad er det vi ikke må se?

Jerry viser billedet her.

Og zoomer ind her.

Hvad er dette?

Jerry Toney viser et bil­lede, som han har taget af det tid­ligere. Dette er, hvad der er er halvt til­dækket på og af Google Sky, for at vi ikke må se det. Det er mellem kvin­dens ben på stjerne­bil­ledet. Jerry er ikke sikker på, hvad han skal tage af det, men han kan kun læse skriften igen fra Åb. 12.3. Om den store ild­røde drage med 7 hoveder og 10 horn og 7 kroner på sine hoveder.

Dette er NWO som kommer på plads. Og Jerry læser Luk. 21.26 (15:27) igen. Mænds hjerter svigter dem af frygt, seende på de ting der kommer over jorden, for himlens kræfter skal rystes. Lyt om­hyg­geligt for nu kommer det vig­tigste budskab:

Det er på tide, at du kommer i gang med din om­ven­delse og van­drer i den rette nåde. Jerry citerer igen Titus 2.11-14. For vi kan ikke sidde ved to borde. “Ingen kan tjene to herrer“.

Grundpillen i Jerrys tjeneste

Tit. 2.11-14: 11 Thi Guds nåde blev åben­­baret til frelse for alle men­nesker 12. og op­drager os til at sige nej til ugude­lighed og verdslige begær­inger og leve be­sindigt og ret­skaf­fent og gud­frygtigt i den nu­værende verden 13. i for­vent­ning om det salige håb og den store Guds og vor frelsers Jesu Kristi herlige til­syne­komst, 14. han, som hengav sig selv for os for at løskøbe os fra al vor lov­løshed og rense sig et ejen­doms­folk, der er ivrigt efter at gøre gode ger­ninger. 

Dette er den eneste nåde, som kan frelse dig!

Hvis du vil have frelse, så må du vandre i den nåde.

Se mine sider om:

Guds sande nåde


Mine kommentarer

Jeg kan virkelig ikke se andet end, at det må være den store røde drage, der er om­talt i Åb. 12.3-5.

Lukas fortæller

Da jeg læste Luk. 21. 5-28, så jeg noget nyt. Ja, i vers 5-6 for­­tælles om templet, hvor alt skal brydes ned. Det blev det nogle år efter Jesu rejste hjem til sin Far. Fra vers 9 for­tæller Jesus, de ikke må lade sig skræmme for de vil høre om krig og oprør. Men enden kommer ikke med det samme. Fra vers 10-12:

10. Derpå sagde han til dem: »Folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige. 11. Og store jord­skælv skal der være, og pest og hungers­nød både her og der, og der skal ske for­fær­delige ting og store tegn fra Him­melen. 12. Men forud for alt det skal de lægge hånd på jer og forfølge jer og over­give jer til syna­goger og kaste jer i fængsler, og I skal føres frem for konger og lands­høv­dinger for mit navns skyld.

Endetidstegn

Folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige. Store jord­skælv skal der være. Jerry for­tæller i ud­sen­delsen her fra d. 20. sep­tember 2022 – It is all coming to pass – Det hele kommer til at ske – at styrken i jord­skælvene på jorden øges nu. Der skal være pest og hungersnød både her og der, altså ikke overalt. Men mange flere sulter i verden end vel nogensinde før. OG der skal ske forfærdelige ting og store tegn fra himmelen.

Men før det . . . Og så for­tælles der om tiden før endetiden indtil vers 24: Og de skal falde for sværdets od og føres fangne bort til alle hed­ningerne; og Jeru­salem skal ned­trædes af hed­ninger, indtil hed­ning­ernes tider er til ende. Hvornår er hed­ning­ernes tid til ende? Er det når den store trængsel begynder? Den kan begynde efter trom­pet­festen i år. For der begynder en ny 7-års cyklus.

Og der skal ske tegn . . .

Luk. 21.25-28: 25. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene ængstes i råd­vildhed over havets og bræn­dingens brusen. 26. Men­nesker skal dåne af rædsel og gru for det, som kommer over jorde­rige; thi him­lenes kræfter skal rystes. 27. Og da skal de se ›Men­nes­ke­sønnen komme i skyen‹ med kraft og megen her­lighed. 28. Men når dette begynder at ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder, thi jeres for­løs­ning nærmer sig.«

OG det kæder det kæder dette sammen med verset før. Der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. OG på jorden skal der komme nationers nød­situa­tion med råd­vildhed over havets brusende op­hids­else i uvejr. OG da skal de se “Men­nes­ke­sønnen” komme i skyen” med kraft og megen her­lighed. NÅR dette begynder at ske, skal I rette jer og løfte jeres hoveder thi jeres for­løsning nærmer sig. – Er det bort­ryk­kelsen eller Jesu gen­komst til Oliebjerget der tales om?

Til Oliebjerget

Når Jesus kommer igen til Oliebjerget, så er der krig i Israel. Jøderne vil blive for­sonet med Jesus til den tid. Det kan selv­følgelig være en for­løsning for dem. Nogle mener, det er bort­ryk­kelsen der tales om her. Om der er nogen, der mener, at det er Jesu 2. komme til Olie­bjerget ved jeg ikke. Men jeg ved, at vi bør være klar til afgang? Og der kan komme til at ske vold­somme ting før bort­ryk­kelsen.

Bortrykkelsen

Jeg må sige, at jeg tror også, at det kan ikke være andet end bort­ryk­kelsen, der tales om her. For der står i Luk. 21.34, at vi skal vogte os for at vore hjerter sløves af svir og druk­ken­skab og timelige bekym­ringer så den dag kommer pludselig over os. Jeg tror, at men­nesker absolut har timelige bekym­ringer før Jesu andet komme. Men deres hjerter kan næppe være sløve til den tid, når det er i slut­ningen af den store trængsel. Og desuden skal vi jo væk, før den store trængsel begynder. Så den kan ikke være Jesu komme til Olie­bjerget, der tales om.

Til den tid vil dagen jo ikke kunne komme pludselig over os, eftersom vi ikke er der. Og desuden står der i vers 36: Men våg og bed til enhver tid, så I må blive i stand til at undfly alt dette, som skal ske, og til at bestå for Men­nes­ke­sønnen.« – Undfly alt dette! Ja, jeg vil gerne undgå alt dette. Så vi bør våge og bede til enhver tid. Leve helligt og rent og om­vende os fra al synd og tilgive alle for alt.

Jesu brud skal hentes

Desuden

Der er en hen­vis­ning på siden “Guds ord er skrevet af jøder“, der for­tæller at Lukas skriver til ikke jøder i kap. 21.