Den sidste trompet – J.P.


Den sidste basun eller den sidst trompet. Det er det græske ord 4536 σάλ­πιγξ ≈ sálpigx / σάλ­πιγγος ≈ sál­piggos, der er brugt, og det betyder: en basun, en trompet, en hornlyd. Det bruges om lyden af en trompet, af en basun.


Guds vejviser om enden

Jaco Prinsloo har skrevet en bog “God’s Roadmap to the End” – Guds vejviser om enden. Den er på engelsk, og du kan læse den her.

Her har jeg oversat det 11. kapitel af Jacos bog med deepl. Des­værre virker linkene i ind­holds­for­teg­nelsen ikke i hans bog, men det 11. kapitel starter her. Over­skrif­terne har jeg indsat for over­skue­lig­hedens skyld og disse fir­kan­tede klammer [. . . ] har jeg også ind­skudt.


Kapitel 11 – Den sidste trompet

Fra Det Nye Testamente ved de, der for­venter deres brud­goms gen­komst, at Gud har givet klare indika­tioner om tids­punktet for denne begivenhed. Dette kan også for­ventes på baggrund af de mønstre, der er givet i Det Gamle Testa­mente, som peger på Israels Messias’ første komme. Nedenfor er nogle af disse hen­vis­ninger givet til Guds Kirke, som jeg kort vil gennemgå for at tage fat på noget af den for­vir­ring, der findes i de troendes legeme om tids­punktet for disse begiven­heder:

1. Kor. 15.51-52: Se, jeg viser jer et myste­rium: Vi skal ikke alle hen­sove, men vi skal alle for­vandles i et øjeblik, i det øjeblik [in the twink­ling of an eye], ved den sidste basun [the last trump]; thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå ufor­kræn­kelige, og vi skal for­vandles.

Da Paulus skriver sit brev til korin­terne, nævner han “den sidste trompet”, og dette har efter min mening ført til mange mod­stridende syns­punkter i Kristi legeme med hensyn til kirkens afgang fra jorden. Mange mener, at tids­punktet for Guds ind­griben for at fjerne sin Kirke fra jorden og det, som Paulus talte om ovenfor, hænger sammen med de pro­fetier, som Johannes får i Johannes’ Åben­baring, når han for­tæller, at den syvende basun lyder, og at dette er “Den sidste trompet”.

Ingen modsigelser i Guds ord

Der er dog nogle pro­blemer med denne op­fattelse, som jeg gerne vil på­pege. Det er meget vigtigt at huske, at når man for­tolker Guds ord, må det aldrig føre til mod­sigelser med andre pas­sager, som også findes i Guds ord. Hvis man støder på en til­syne­ladende mod­sigelse, er vores for­ståelse for­kert, og vi må søge efter en alter­nativ for­tolk­ning af det på­gæl­dende spørgs­mål.

Ingen forklaring på den sidste basun

For det første, når Paulus nævner “Den sidste basun” i denne passage, giver han ingen yder­ligere præci­sering af, hvilken basun han hen­viser til, hvilket ville være mær­keligt, hvis han hen­viste til den syvende basun i Johannes’ Åben­baring. Den syvende trompet i Johannes’ Åben­baring var ikke blevet åben­baret på det tidspunkt, hvor Paulus skrev dette brev, og brevet til korin­terne blev skrevet længe før Johannes modtog åben­baringen på Patmos.

På det tidspunkt, hvor Paulus skrev dette brev, ville han ikke have været bekendt med den syvende basun i Johannes’ Åben­baring, da Gud åben­barede den speci­fikt for Johannes. Efter min mening ville det derfor være meget usæd­vanligt at nævne noget som “Den sidste trompet” uden at Paulus for­klarer det nærmere, hvis det virkelig var den syvende trompet i Johannes’ Åben­baring, han hen­viste til.

Herrens festdage markeres

For det tredje er det ud fra de mønstre, som vi har set anvendt i Guds ord, en selv­følge, at når tids­punktet for en særlig begiv­enhed an­gives eller om­tales i Guds ord, så har det at gøre med op­fyld­elsen af en bestemt Herrens festdag. Vi ved fra et eksempel, at når Gud annon­cerer særlige begiven­heder gennem dem, som han inspi­rerede til at skrive de bøger, der er inde­holdt i hans ord, vil de altid falde på en festdag og vil være led­saget af en him­melsk markør, hvis det er starten på en serie.

På trompeternes fest

En fortolkning, der er mere logisk, og som kan an­vendes på Paulus’ hen­vis­ning til “Den sidste trompet”, som efter min mening også giver meget mere me­ning, er, at han hen­viste til den sidste trompet, der blæses på en af Herrens høj­tider. Det er da helt ind­lys­ende, at dette ville pege på trom­pet­ernes fest. Hvis vi ser på Israels historie og tra­dition om­kring denne festdag, ved vi, at der historisk og tradi­tionelt set forud for denne [trompeternes] festdag blæses i trom­peter hver dag i hele Elul-måneden for at kalde Israel til selv­ran­sagelse og om­vendelse.

Dette går forud for den to-dages periode, hvor den første dag i det jødiske nytår annon­ceres med “den sidste trompet”. Det forhold, at Paulus nævner “Den sidste trompet” uden at skulle for­klare mere detal­jeret, hvad det er, han hen­viser til, tyder på, at læserne af brevet ville have vidst præcis, hvad Paulus talte om – nemlig trom­peternes fest, hvor “den sidste trompet” er et velkendt aspekt af denne speci­fikke fest. Yder­ligere beviser til støtte for dette syns­punkt kommer fra Jesus selv, da han dis­ku­terede ende­tiden med sine dis­ciple:

Dagen eller timen

Matt. 25.13: Vågn derfor, for I kender hverken dagen eller timen, på hvilken Menneske­sønnen kommer. Denne hen­visning til trom­pe­ternes fest blev fore­taget af Jesus selv, da det er den eneste festdag i Israels kalender, hvor ingen kendte den dag eller det tidspunkt, hvor det nye år ville blive annon­ceret. Bemærk også, at det kun er dagen og timen, som ikke ville være kendt af dem, der så på, men der står intet om måneden eller året. Dette ville ind­snævre den mulige tids­ramme for denne begiv­enhed til 2 dage. Dette bekræftes yderligere af pas­sager, som ses nedenfor:

Som en tyv om natten

1. Tess. 5.2-6: For I ved selv ud­mærket, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. For når de siger: “Fred og tryghed!”, så kommer den plud­selige øde­læg­gelse over dem som veer over en frugtsommelig kvinde, og de kan ikke und­slippe. Men I, brødre, I er ikke i mørke, så at den dag skulle komme over jer som en tyv. I er alle lysets og dagens børn; vi er ikke af natten eller af mørket. Lad os derfor ikke sove, som de andre, men lad os våge og være ædru­elige.

Men ikke for os, der lever i lyset

Det er klart, at Paulus, der her på­pegede, at de troende skal se frem mod “den sidste trompet”, også på­peger, at de troende ikke be­finder sig i mørket, og at vi vil være i stand til at kende “den dag”, hvor vores håb vil være fuld­komment. Dagen vil ikke over­falde de troende som en tyv om natten. Det er desuden virkelig for­bløf­fende, at Paulus også ind­drager den him­melske markør ved at nævne “kvinden i veer“, der endnu en gang er vævet ind i for­tæl­lingen og giver den him­melske markør, der vil led­sage fest­dagens opfyl­delse, som vi er ved at opdage.

Jesus for­tæller også dem, der lyttede til ham, at de skal se op – på den him­melske markør, der vil være til stede i en periode på 9 måneder med et meget karak­te­ristisk tegn kort før tegnets op­fyl­delse – når de ser ende­tidens tid nærme sig og de begiv­en­heder, der kommer til at ske, som han for­talte dem om:

Luk. 21.28: Og når disse ting begynder at ske, så se op og løft jeres hoveder, for jeres for­løs­ning nærmer sig.

Begyndelsen til sorger

Jesus fortalte sine disciple, at der ville være visse tegn før hans gen­komst. Disse tegn vil gå forud for hans gen­komst som en tyv om natten, når de “som er i mørket” ikke for­venter hans gen­komst. Gud er også yderst nådig ved at til­lade dem, der venter på hans gen­komst, at sam­men­ligne de pro­fetier, som Jesus gav i Mattæus 24, med de begiv­en­heder, der vil finde sted i verden i den tid, hvor tegnet “den fødende kvinde ” på himlen vil ud­spille sig.

På denne måde vil der ikke være nogen tvivl for dem, der holder øje med, om virke­lig­heden af Herrens gen­komst, når disse begiv­en­heder begynder at ud­spille sig. Jesus nævner de tegn, der vil pege på hans snarlige til­bage­venden, før endens tid begynder, og at speci­fikke tegn vil føre ind i enden, men ikke være selve enden. Han omtalte dem som “begyn­delsen til sorger”:

Matt. 24.4-8: Jesus svarede og sagde til dem: “Pas på, at ingen for­fører jer! Thi mange skal komme i mit navn og sige: “Jeg er Kristus!” og de skal for­føre mange. Og I skal høre om krige og rygter om krige; se til, at I ikke bliver for­færdet; thi alt dette skal ske, men enden er endnu ikke kommet. Thi nation skal rejse sig mod nation og rige mod rige [krig], og der skal være hungers­nød og pest og jord­skælv på for­skel­lige steder. Alt dette er begyn­delsen til sorger.

Den fødende kvinde ses hvert år

Hvis vi holder os for øje, hvad Jesus, Paulus og andre sagde om denne tidsperiode og de mange hen­vis­ninger til “den fødende kvinde” både bil­ledligt og i det fysiske tegn, der vil vise sig mellem den 16. december 2016 og den 23. september 2017, kan vi logisk for­vente, at sorgernes tid er peri­oden mellem und­fang­elsen og barnets fødsel.

Vi ved, at Gud sagde i 1. Mosebog 3.16, at han ville mange­doble kvindens “sorger” under fødslen meget, hvilket ville for­tælle os, at de forud­gående tegn, som Jesus nævnte ovenfor, også ville fore­komme mellem disse to datoer og ville stige i inten­sitet, efter­hånden som den fast­satte dato nærmer sig.

1. Mos 3.16: Han sagde til kvinden: “Jeg vil gøre din sorg og din und­fang­else meget større; i sorg skal du føde børn, og din lyst skal være til din mand, og han skal herske over dig.

Vi får se

Hvis min forståelse af dette er forkert, vil I vide det, da verden bare vil fort­sætte som sædvanlig. På den anden side, hvis min for­tolk­ning af Guds ord er kor­rekt, vil der ifølge Jesu ord ske bemær­kel­ses­værdige begiven­heder mellem de to nævnte datoer, som har at gøre med krige, mærkbar hungersnød og plager og store jordskælv rundt om i verden.

Ifølge Jesu ord skal vi for­vente at se en stigning i krige, specielt i Mellem­østen, da vi ser den røde hest, der repræ­sen­terer krig, og som nævnes i Zakarias 5, for­blive i Melle­møsten, mens de andre heste bevæger sig ud i resten af verden. Der vil også være hungers­nød og syg­domme, der vil stige i denne periode – vi ved allerede, at ebola-virussen har kostet store tab på men­nesker i Vest­afrika og stadig er aktiv. Zika-virussen (sand­syn­ligvis en mani­puleret GMO for at kon­trol­lere verdens befolk­ning), som ikke er blevet set tidligere, synes at være en anden kan­didat, der kan få meget alvorlige kon­se­kvenser for verden.

Med vejrmønstre, der har ændret sig dra­matisk i løbet af det seneste årti, vil hungers­nød og føde­vare­mangel få en dybt­gående ind­virkning i 2017 [eller hvilket år det nu bliver, det kan være i år], hvis denne profeti for­stås kor­rekt. Det vig­tigste vil være stig­ningen i store jord­skælvs­akti­viteter rundt om på kloden som følge af den slyngel­planet/­det slyngel­planet-system, kendt som Nibiru, der nærmer sig jorden og på­virker jorden med sin stærke magne­tiske og gravi­ta­tio­nelle ind­flydelse.

Se og forstå

Jeg tror, at det er Guds barm­hjertighed og nåde, der til­lader en periode på 9 måneder, hvor de men­nesker, der tvivler på hans ord og tids­punktet for hans komme, vil få mulighed for at veri­ficere de op­lys­ninger og tegn, som er profe­teret i hans ord, i for­hold til den situ­ation, der op­leves på jorden, og som vil ud­spille sig foran vore øjne.

Gud har til­ladt sit folk, som venter på hans gen­komst, at vide, at tiden er kommet til vores af­rejse fra denne verden ved at se på begiven­hederne om­kring os i verden og mar­keret ved tegn i stjer­nerne. Disse tegn og profetier har han givet sin brud, så hun kan vide, at hans gen­komst for at hente hende og tage hende med sig til himlen er nært fore­stående.

Kapitel slut.


Efterskrift

Jaco Prinsloo har skrevet denne bog nogle måneder før d. 23. sep­tember 2017, hvor det første af Åben­baringen 12 tegnene viste sig på him­melen.

På det tidspunkt var han over­bevist om, at Jesus ville komme igen, når dette tegn ville vise sig på him­melen.

Citat fra Jacos bog “God’s Roadmap to the End” – Guds vej­viser om enden – kapitel 9:

Når vi ser på beskriv­elsen i Åben­baringen 12, sker den speci­fikke stjerne­ju­stering den 23. sep­tember 2017. Det, der gør denne dato utrolig vigtig og rele­vant med hensyn til fest­dagene, er det faktum, at “kvinden i veer-tegnet” markerer og af­slutter trom­pe­ternes fest. Hvorfor er dette så vigtigt? Det er af største be­tyd­ning, da Israels pro­fe­tiske ur vil blive gen­startet, så snart kirke­alderen er slut. Baseret på Yeshuas og Paulus’ hen­vis­ninger til denne tid ved vi, at Gud vil fjerne sin Kirke fra jorden på det tids­punkt, hvor den him­melske markør sig­na­lerer af­slut­ningen af trom­pe­ternes højtid.

Det faktum, at tegnet i Åben­baringen 12 falder nøj­agtigt sammen med det tids­punkt, hvor denne højtid af­sluttes, sig­na­lerer klart det tids­punkt, hvor Gud af­slutter kirke­alderen og flytter sit fokus tilbage til Israel. Dette svarer til en korrekt gen­start af Israels profe­tiske ur med 7 år, der be­gynder at tælle ned fra denne dag, indtil Gabriels profeti som givet til Daniel i Daniel 9 er fuld­ført.

Citat­slut.


Den sidste trompet afslutter trompeternes fest

Når der blæses i den sidste basun/­trompet/­shofar på trom­pe­ternes fest, så mar­kerer det altså, at nu slutter trom­pe­ternes fest. Jeg troede fak­tisk, at det mar­kerede at nu startede festen. Men jøderne fejrer trom­pet­fest over to dage, da de ikke ved på for­hånd hvilken dag, der vil være dagen for trom­pet­festen.