Dette vil ske snart, meget snart!

Pastor Jose David fra El Salvador i Central-Amerika modtog denne åbenbaring lørdag morgen d. 28. august 2021. Den er fra – 444 Pro­phecy News – d. 4. september 2021. – Et stykke nede i højre side (på deres side) er der en funktion, hvor man kan vælge sprog.

This will happen soon, very soon

Jeg har oversat åbenbaringen med deepl.


Dette vil ske meget snart!

I atmos­færen

Helligånden tog mig til himlen, jeg kunne se atmos­færen, da jeg forlod pla­neten jorden. Jeg kun­ne se mange klipper, og jeg hørte en stemme sige til mig: “Se, hvad der foregår heroppe, disse ting vil de (NASA og NYHEDERNE) ikke fortælle dig, men jeg vil vise dig det og åben­bare det for mit folk.

Jeg kunne se mange sten i for­skellige stør­relser, jeg vidste, at disse sten ville falde på en nation i Asien, men hvis de ikke faldt på denne asia­tiske nation, så ville de falde på alle nationer. Jeg kunne se, hvordan disse klipper (meteri­oritter) kredsede om jorden, og de kom til alle jordens nati­oner. Herren sagde: “Se, hvad der vil ske”. Jeg så, at disse klipper faldt på natio­ner­ne, Herren sagde: “Se, hvad der bliver for­beredt her­oppe, se, hvad der sker heroppe.”

Masser af naturkatastrofer

Jeg kunne se over­svøm­melser og mange jord­skælv på jorden. Jeg så, at tsunamier fandt sted, og jord­skælv fandt sted, som for­år­sagede over­svøm­melserne og tsuna­mierne. Jeg kunne op­fatte, at der ville komme mange stærke orkaner på jorden, og orkanerne akti­verede eller for­år­sagede også over­svøm­melserne, tide­vands­bøl­gerne og jord­skælvene, jeg kunne se, at folk gik i panik og råbte og søgte hjælp.

Dom p.g.a. ugudelighed

Herren sagde: “Se, hvad der vil ske nede på jorden, og det vil ske snart, meget snart, jeg så byg­­ninger falde ned, jeg så disse ting overalt. Jeg så, hvordan tsuna­mierne tog med sig og øde­lagde biler, huse og alt på deres vej. Jeg var bange, og Herren sagde: “Alle disse ting kommer, fordi men­nes­kenes hjerter bliver hårdere, jo mere ugude­lige folk bliver, jo større vil mine domme bli­ve over jorden.

Der vil komme flere domme, min genkomst nærmer sig, men folk vil ikke forstå det, de vil ikke ydmyge sig selv. Jeg så folk råbe, græde og mange døde men­nesker over­alt. Jeg så tonsvis af døde men­nesker i bilerne og på vejene overalt. Jeg så men­nesker i alle aldre unge og gamle døde overalt. Der var så meget smerte og lidelse på jorden.

Antikrist kommer

Antikrist vil snart dukke op, han for­be­reder alt for at afsløre sig selv, han har alting klar. Mange tager allerede dyrets mærke, mange over­giver sig alle­rede til anti­krist (gennem vac­cinen). Mange, der er døde, er gået tabt med mærket.

Vind sjæle!

Herren YESHUA sagde, at nu er det tid til at vinde sjæle, der er ingen tid at spilde, er tid til at tale sand­heden, selv om de bliver vrede og ikke mod­tager sand­heden. Herren sagde, dommen kommer til denne jord, fødsels­smerterne er her, stærk for­føl­gelse er på vej for de kristne.

Forfølgelse

Herren sagde: “Hold jeres hørelse ren, hel­liggør jer, vær for­beredt, vær klar. Jeg så, hvordan de kristne blev ført bort med bind for øjnene for at blive tor­tu­reret, de blev ført bort for at blive af­hørt for at angive deres brødre og søstre, men til sidst ville de også dræbe dem.

Del af dyrets mærke

Pastor Jose David siger: “Tag ikke vaccinen, det er en del af dyrets mærke, det er anti­kristens mærke, hvis du tager det, vil det vende dit hjerte væk fra GUD, du må være infor­meret, se og bed, GUDs dom kommer og bliver stærkere. Vi må søge Hellig­åndens nærvær.”

3 dages mørkezombier

Jeg så, hvordan mødrene græd med deres børn på armene, jeg så en stor kata­strofe over jorden. Hellig­ånden fortalte mig, at der kom 3 dage med mørke over jorden, som det står skrevet i hans ord i Matthæus 24. Jeg kunne se mange børn og men­nesker, der havde taget mærket (vaccinen) som zombier, de havde mistet deres for­nuft, de opførte sig meget mær­keligt, de var ikke længere nor­male men­nesker. Jeg kunne se hospi­talerne fulde af børn, nogle lå i koma, mange lå i slanger på hospi­talssenge, mange gik rundt som zombier.

Bed!

Vi må være klar til Herrens gen­komst, vi må være bevæbnet med GUDS fulde rust­ning, så fjen­dens pile ikke kan slukke GUDs ild i os. Vi må søge GUD dagligt og bede Herren om at beskytte os dagligt.

Jeg modtog dette til ære for Herren JESUS CHRISTUS YESHUA.

Tag ikke mærket!

Når alle frivilligt har taget mærket, så vil de gøre det obliga­torisk i alle nationer. Hvis de tager dig med magt og tvinger mærket ind i din krop, så befal, at det skal for­vandles til vand. Tag ikke mærket med vilje eller ved pres eller ved mani­pulation.

Bed alle om ledelse, vej­ledning og råd­givning om enhver beslut­ning, I tager, fordi vi befinder os i de sidste tider, og enhver beslutning kan påvirke os. – Tag ikke dyrets mærke.