Dit helbred er i fare

Hvis du allerede har taget COVID-19-vac­cinen, så er dit helbred er i fare. Det skriver denne viden­skabs­mand Mark Peterson, ph.d. i dette ny­heds­brev fra Life in the Spirit, fra d. 8. august 2022 – som er 1. del. – If You Have Already Taken the Covid-19 Vax, PART I: Your Health is in Danger – Hvis du alle­rede har taget COVID-19 vac­cine, 1. del – Dit helbred er i fare. – Mark Peterson skiver:

Kære venner

Vi er blevet løjet for. Ikke alene er COVID-19-vac­ci­nerne hverken sikre eller effek­tive, men de er også farlige. Jeg er klar over, at det er logisk at tage vac­ci­nerne og boos­terne, fordi reger­ingen, medi­erne, det medi­cinske system og ofte vores egne læger op­for­drer os til at tage vac­ci­nerne for at være sikre.

Men vi ved mere om vacci­nerne nu, hvad de virkelig er, deres bivirk­ninger og dags­orden­erne bag dem. Jeg er viden­skabs­mand og har brugt mange år på at under­søge spørgs­mål og deres under­lig­gende dy­namik kritisk. Jeg har op­daget, at vac­ci­nerne ikke er gode, hvilket be­kræftes af de mange artikler fra auto­ri­tative kilder i dette nummer af Life in the Spirit. Hvis du har taget vac­ci­nerne, beder jeg til, at du vil være i stand til at forblive sund på trods af disse ind­sprøjt­ninger.

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere i dette nummer: Covid-19 Vaccines Are Neither Effective Nor Safe (Shocking Results of Vac­cines). – COVID-19 vac­ciner er hverken ef­fektive eller sikre (cho­ke­rende resul­tater af vac­ciner).

If You Have Already Taken the Covid – Part I
(PDF-fil)

Del II – “Covid-19 Vaccines Change Our DNA and It Was All Planned” kommer snart, samt del III, som om­handler de åndelige dimen­sioner af vores nu­værende situ­a­tion (og inde­holder et vigtigt skridt til hand­ling). Jeg håber, at du vil være med. Du må ikke gå glip af dette.

Som altid skal du sætte spørgs­måls­tegn ved alting, fore­tage din egen forsk­ning og tage dette med til Herren for at få det be­kræftet.

Velsignelser for jeres dag

Mark

Mark Peterson, Ph.D.


Introduktion

Mange men­nesker, som jeg kender, har taget COVID-19-vac­ciner og boo­sters. Det er en logisk ting at gøre, når vi lytter til reger­ingen, me­dierne og kilder, det medi­cinske system og ofte op­for­drer vores egne læger os til at tage vacci­nerne for at være sikre.

Men vi ved mere om vacci­nerne nu, hvad de vir­kelig er, deres bivirk­ninger og dags­orden­erne bag dem. Jeg er viden­skabs­mand og har brugt mange år på kritisk at under­søge spørgs­mål og deres under­lig­gende dyna­mikker. Jeg har op­daget, at vac­ci­nerne ikke er gode, hvilket er be­kræftet af de mange ar­tikler fra auto­ri­tative kilder neden­for. Hvis du har taget vacci­nerne, beder jeg til, at du vil være i stand til at for­blive sund på trods af disse ind­sprøjt­ninger.

For alle, der har taget vax, har jeg op­daget en vigtig hand­ling skridt, som du skal tage nu, før det er for sent. Du har en kort tids­peri­ode, hvor du kan handle. Men hvis du venter for længe, lukkes vin­duet, og din skæbne vil være be­seglet. Jeg er klar over dette lyder dra­matisk, men der er meget på spil – dit liv, og tiden er kort. Før jeg af­slører for dig, hvad dette ene hand­lings­trin er, må jeg give lidt bag­grund om COVID-19 og vaxen. Som altid skal du din egen forsk­ning, tjek flere kilder, sæt spørgs­måls­tegn ved alt, hvad der og alle, og tag alting med til Herren.

Citatslut.


Der står selv­følgelig meget mere i ny­heds­brevet. Jeg ved ikke om jeg kan nå at over­sætte mere. Men nu har du fået linkene til ny­heds­brevet. – Se også: “Hvis du har taget COVID-19 vaccine