Dr. Carrie Madej


Udsendelser med dr. Carrie Madaj

Her er link til udsendelser med dr. Carrie Madaj.

Udsendelser med dr. Carrie Madaj


Opdag sandheden om COVID-19

Slut dig til millioner af sand­heds­søgende og modtag eks­klusive, ucen­surede fakta om 2020/­2021 COVID-19 kaos og den store nul­stilling – Tid til at befri Amerika –

Time to free America


På Twitter

Dr. Carrie Makaj er også på Twitter – der skriver hun til ind­led­ning: “Jeg er en osteo­patisk prak­tise­rende læge i intern medicin – jeg blander traditionel og holistisk medicin for at opnå op­timal sundhed. Jeg er et Guds barn og en troende i Jesus Kristus.”


Som overskrift på sin hjemmeside skriver dr. Carrie Madaj

Hvorfor vacciner ændrer det menneskelige DNA

Der er en kamp i gang om men­nes­ke­heden. Dr. Carrie Madej af­slører, hvordan Big Tech sam­arbejder med Big Pharma om at ind­føre nye tek­no­logier i de kom­mende vac­ciner, som vil ændre vores DNA og gøre os til hy­brider. Dette vil gøre en ende på men­neske­heden, som vi kender den, og starte processen med trans­huma­nisme: HUMAN 2.0 Planerne er at bruge vacciner til at in­jicere nano­tekno­logi i vores kroppe og for­binde os med skyen og kunstig intel­ligens. Dette vil gøre det muligt for kor­rupte reger­inger og tekno­logi­gi­ganter at kon­trollere os, uden at vi er klar over det.

Hvem er dr. Carrie Madej?

Dr. Carrie Madej ledede to store læge­kli­nikker i staten Georgia, USA. Siden tyverne har hun været fas­cineret af vacciner og har studeret dem lige siden. Hendes grundige forskning førte hende til at opdage, hvilke teknologier der er foreslået til de nye COVID-19-vacciner. Det, hun afslører, er alar­merende.

Denne video er en dybt­gående doku­men­tar­film, der viser, hvordan disse nye vac­ciner kan ændre vores DNA og gøre os til hybrider. Planerne er at for­binde men­nesker med kunstig intel­ligens og globale kon­trol­net­værk. Dette er starten på trans­hu­ma­nismen, der gør os til MEN­NESKER 2.0

Det lyder måske sejt for dem, der har set for mange sci-fi-film, men vir­ke­lig­heden er, at det vil gøre en ende på vores auto­nomi og gøre os til slaver af glo­ba­lis­tiske tek­no­lo­gi­virk­som­heder, som så kan kon­trol­lere os, uden at vi er klar over det.


Dette er oversat med deepl fra dr. Carrie Madajs hjemmeside forside.

Så det kan du finde flere oplysninger om på hendes hjemmeside.


Interview med dr. Carrie Madaj

Kamalpreet Singh  inter­viewer dr. Carrie Madej om for­skellige ting. – Der er mange vigtige op­lys­ninger. Der ligger flere gode op­lys­ninger på hans hjemme­side til den udsendelse og andre relevante oplysninger. – Lagt ud d. 26. marts 2021 – 47 min.

Dr. Carrie Madej

Jeg har skrevet lidt af fra udsendelsen, det kan du se her.

Patent på mennesker


Jeg troede at hjemme­siden “Stop verdens kontrol” var dr. Carrie Madajs. Det har jeg så fundet ud af, at det er det ikke. Det er David Sorensen, der har siden, men han deler op­lys­ninger fra dr. Carrie Madaj også.

Stop World Control

Siden er på engelsk, men med en browser, der kan over­sætte, er det muligt at få det på dansk. Eller brug deepl til hjælp til over­sæt­telse. Der står rigtig meget vigtig in­for­mation.