Dyret er et system

Om natten d. 19. maj 2021 blev Laura vækket af disse ord: “Dyret er et sy­stem”. – Jeg læste ar­tiklen – ’The Beast is at system’ – Alle knæ skal bøje sig – på 444 Profetic News fra d. 4. sep­tember 2021. Den kommer fra siden – Every knee shall bow – The Beast is a system.

Jeg har oversat artiklen med deepl.


Dyret er et system

19. maj 2021
Laura

Gud velsigne jer alle brødre og søstre i Kristus.

Jeg vil gerne dele et ord og en åben­bar­ings­viden, som jeg modtog for nylig, og som jeg endnu ikke havde delt. Gud har mindet mig om at gøre det i nogle dage nu, så her er det.

Et system

Natten til den 19. maj 2021 vækkede ordene “Dyret er et system” mig fra min søvn. Jeg gentog dem og var enig med dem, idet jeg tænkte, at jeg allerede vidste (havde for­stå­elsen), at for at ” Dyret” kan handle, har det brug for et helt under­støt­tende sy­stem.

Undersøg det

Jeg tog ordene med til Herren og forstod, at jeg var nødt til at gå dybere ind i dette. Mange gange vil Herren give dig ord, som du har hørt før. Det betyder, at han ønsker at under­vise dig i dem fra hans syns­punkt og åben­bare hans sandhed for dig. Hvilket privi­legium at have en Gud, der ønsker at tale med os om sine ting!

Det tog mig flere uger at sætte endelig tid af til at gå dybt ind i at se på Guds ord i alle aspekter, der har med Dyret at gøre.

Dyret ER et system

Mens jeg studerede, blev mange ting klarlagt i mit sind om, at Dyret faktisk er et system (Åben­baringen viser, at det har hoveder og horn, og at hvert af dem er en konge), og også at Bibelen bruger dette udtryk til at tale om et individ i nogle til­fælde. Det var en meget øjen­åbnende under­søgelse. En, som jeg må fort­sætte med at arbejde på for at opnå yder­ligere for­ståelse.

Åbenbaringen 13.5-6

Det var dog først, da jeg kom til Åben­baringen 13 og læste den med meget nær­værende, at Dyret er et system, at jeg fik en åben­baring fra Guds Helligånd ved­rørende vers 5 og 6. – De lyder som følger: (tag dig venligst tid til senere at studere hele kapitlet):

5 Og der blev givet ham en mund, som talte store ord og bespot­telser, og der blev givet ham magt til at blive ved i to og fyrretyve måneder. 6 Og han åbnede sin mund for at bespotte Gud og for at bespotte hans navn og hans taber­nakel og dem, som bor i Him­melen.

Munden er medierne

Så snart jeg havde læst dem, kom Hellig­ånden over mig og sagde til mig: “Munden er me­dierne”.

Søg Herren i bøn

Jeg har gengivet ordene. Nu er det alles pligt at gå til Herren i bøn med dem og bede om hans bekræf­telse og yder­ligere for­ståelse af de konse­kvenser, som denne åben­barings­viden kan få for dit liv og dit for­hold til medierne, ikke kun nu, men efter­hånden som dette system får mere og mere magt over hele verden.

Må Gud velsigne sin rest og lede sin kirke til om­ven­delse og fuld over­givelse i de tider, vi er blevet ud­peget til at leve.


Definition af et system: en gruppe af elementer, der regel­mæssigt inter­agerer eller er ind­byrdes afhængige og danner en samlet helhed.