Dyrets mærke er her

Nedenunder er et bud­skab af Julie Whedbee. Først vil jeg lige sige, at jeg er over­bevist om at “Dyret er her!” se selv på siden hvorfor. At men­nesker får et digi­talt mærke via COVID-19 vac­ci­nerne, se “Vac­cinen inde­holder din streg­kode” og “Nano­pro­cessor i ‘vac­cinen’“, des­uden kan det bruges til Dyrets mærke, se: “Er MAC-mærk­­nings­sy­stemet ‘Dyrets mærke’?

Budskab

Via siden her, fandt jeg dette bud­skab, som blev mod­taget af Julie Whedbee d. 27. juli 2020. Det er fra siden “I am calling you now” – Jeg kalder dig nu.  – Overskrifterne har jeg sat ind. Og det der står i disse [klammer].


Julie skriver om sig selv her: Jeg er en gen­født discipel af Yah­shua (Jesus), og jeg er blevet vasket i hans dyre­bare blod. Jeg har fået til op­gave at ad­vare dem, der har ører til at høre, om at om­vende sig – Han kommer snart! – Min eneste prio­ritet er at fremme hans rige her, indtil han kommer for sin brud. Jeg har haft drømme og visi­oner i over 20 år om bibelsk profeti og dens op­fyldelse, især ved­rørende USA. Alle de ord, han giver mig, findes i hans hellige ord.


Dyrets mærke er her!!!

Indgangsporte – troner – koder i vores DNA

Budskab modtaget d. 27. juli 2020
af Julie Whedbee

 ~ Del dette med alle du kan ~


Ændring af DNA

En stor og frygt­ind­gydende fjende søger at trænge ind i mine børns blod gennem æn­dring af jeres DNA. På grund af den for­ban­delse, der opstod efter det første men­neskes fald, Adam, kom jeg for at skabe en vej til jer. I bliver for­nyet og gjort rene igen ved jeres tro på og frelse i mig, jeres konge og Messias, som min Fader har sendt for at forløse jer ved mit blod­offer på Golgata kors.

Kun gennem mig, døren, bliver det for­kræn­kelige ufor­kræn­keligt, det ufor­løs­elige bliver for­løs­eligt. Jeg har løskøbt jer for at bringe skabelsen tilbage til sin skaber. Skaberen YHWH blev gjort kød for at over­vinde døden, Helvede og graven og for at tage det, der var besmittet og urent, og gøre det helt igen.

Guds billede i vores DNA

Den åndelige kamp, der raser nu, er i sidste ende at fratage jer det gud­dom­melige billede af mig selv, som er blevet placeret i min skabelses DNA. Bed mig om mere visdom og åben­baring om dette, og det vil blive givet til dig. Sløret blev revet over, ad­gangen blev givet, da jeg udgød mit blod, døde og gen­op­stod. Vi har skabt jer i vores billede, og når I vandrer i hellighed, retfærdighed og renhed og adlyder mine bud, troner jeg i jeres hjerte. I bliver da forvandlet i krop, sjæl og ånd.

Når denne for­vandling finder sted, er selve fre­kvensen i jeres celler i over­ens­stem­melse med mig og bringer jer tættere på jeres skaber og længere væk fra det lavere rige og de lavere fre­kvenser, som holder jer bundet. Dette er med vilje, og når min Hellige Ånd er iboende, vil min Hellige Ånd være port­vagt for dit hjerte og hele dit væsen, mit hellig­sted og det sted, hvor jeg bor i dig.

Når dette sker, er mit rige på jorden, som det er i Himlen. Det er da, at jeg er i stand til at give dig sejr over for­ban­delsen og bevare det gud­dom­melige design, som jeg har placeret i dit DNA. Der er mange lag af åben­baring for at vide, hvad der er kodet der og skjult, hem­me­lig­heder, der kun skal af­sløres for dem, der over­vinder.

Kampen om sjælen og blodet

Men hvis portene bliver brudt af synd, mang­lende lydighed, kom­promis eller lun­kenhed, sætter fjenden troner (fæst­ninger) op i stedet for mig, fordi mine love, mit ord, ikke er blevet skrevet i jeres hjerter. I har en svoren fjende, hvis ab­so­lutte mission er at øde­lægge jer.

Han vil ikke stoppe for noget, og som mit ord har for­ud­sagt, er tiden kommet, da den største volde­lighed og ond­skab mod mit folk, dem, der er skabt i mit billede, finder sted. Kampen er om sjælen, og kampen handler om blodet. Satans ultimative mål fra begyn­delsen var at for­dærve sæden, for­dærve blodet, der bærer mit blåtryk i jer, mit design for dem, der er skabt i vores billede, jeres DNA.

Lev ud fra ånden!

Der er kun én måde at sikre, at min trone er over dit hjerte og din evige desti­nation er for­seglet, ellers vil din sjæl være tabt for evigt. Du må blive født på ny. Dit hjerte skal for­segles med mit blod. Du må være hurtig til at om­vende dig ofte og søge hel­lighed frem for alt andet.

Elsk det, der er sandt og ret­færdigt. Vær yderst forsigtig med, hvad dine øjne ser og dine ører hører. Dette er at vogte dit hjerte, at bevogte dets port. Det er ved at forsegle disse porte til sjælen, ved at befale ånden at styre eller have herre­dømmet over sjælen, at I sejrer. I vil så være for­beredt på min gen­komst og være be­skyttet mod den onde.

Forsegl portene!

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du for­segle portene til fjenden nu! Bekend dine synder og om­vend dig, for mid­nats­timen er kommet! Bind de ind­gangs­porte, der har givet Satan juridiske ret­tig­heder i dine templer, i din krop, dit sind, din sjæl og din ånd. Giv Satan og hele hans mørke rige en skils­misse­attest og bliv straks fri fra træl­dom og fra al under­trykkelse og be­sættelse i din stam­linje!

Bryd for­ban­delsen fra dine forfædre tilbage til Adam. Dæk det hele med mit blod og befal fjenden ud af din blod­linje og forsegl den også, por­tene til dit hjerte, ved hjælp af den auto­ritet, du har fået gennem mig. Udøv domæne som port­vagt og søn eller datter af den højeste Gud, idet I ind­tager jeres posi­tioner som ar­vinger til mit rige. Min Hellige Ånd vil så have til­lad­else til at bruge dig til min her­lighed og mani­festere sig gennem dig i denne af­gør­ende time.


Bøn

Se venligst bønnen: Increased Demonic Warfare Prayer – Kraft­fuld krigs­før­elses bøn mod øgede dæmo­niske angreb. Den dækker alt, hvad han in­struerer her.


Luk dørene!

Dette skal gøres nu!!! Dette er af­gørende! Der er dyre­bare øje­blikke tilbage før gen­nem­før­elsen af fjendens plan om at øde­lægge DNA’et i min skabelse og gøre jer for evigt ufor­løs­elige. Himmel­riget hjælper de udsatte for voldsomhed, og det skal tages med magt! Tag mit hellige ord og bort­skaf det, der har haft kontrol over dine porte og din slægts­linje gennem pagter, eds­af­læggelser, sjæle­handler og af­taler ind­gået af dine for­fædre. Gør det i dette øjeblik! I mig vil du blive gjort FRI!

Planer om ændring af vores DNA

Gennemførelsen af planerne om at ændre jeres DNA og gøre det pro­gram­mer­bart af noget andet end mig, jeres skaber, er her. Jeg kon­trol­lerer og styrer det DNA, som jeg har pla­ceret i jer, men hvis I til­lader men­nesket at ad­mini­strere noget i jeres kroppe, som vil omkode jeres DNA, vil jeg ikke længere være kon­trol­lanten.

Jeg vil ikke længere aner­kende jer som min skabelse. I vil være blevet en blanding af noget andet, en ændret form af men­neske og tek­nologi, og derfor vil I ikke længere være i mit billede. Forstår du, hvad jeg siger?

I sandhed, timen er kommet, hvor I må for­berede jer på at træffe valget om at for­blive fuldt ud men­nes­kelige, gen­nem­syret af min Ånd. Fjenden ønsker ikke andet end at be­drage jer gennem pro­pa­ganda, frygt og mani­pu­lation og få jer til at tillade enten et mærke eller et im­plantat (vaccine eller digital tato­veringer) i jeres kroppe, som for altid vil ad­skille jer fra mig. Dette er jeres vir­ke­lighed lige nu! I må vide, hvad I vil vælge at gøre.

Døråbnere for fjenden

Når du åbner døre for fjenden gennem synd og gennem dine valg i livet uden for mine veje, ud­nævner de dæmoniske ånder port­vagter over dit hjerte, dit sind og din sjæl. Så invi­terer disse ånder til mere, og når der ikke sker nogen om­ven­delse, opstår der høj­borge. Hjertet hos et ikke-genfødt men­neske er ond­skabs­fuldt og be­drag­erisk over alting. Men mit ord er hurtigt, kraft­fuldt og skar­pere end ethvert tve­ægget sværd, og det trænger ind til skellet mellem din sjæl og din ånd, dine led og din marv, når jeg skelner dit hjertes tanker og hen­sigter.

Tillad mig at skrive mine love på dit hjerte, så du endelig vil kende sand­heden. Du vil vide, hvad der nu er di­rekte foran dig og de valg, der er her for dig og dine kære. Mit folk bliver ødelagt på grund af mang­lende viden, men det behøver IKKE at være sådan. Tillad min her­lighed at trænge ind i din ånd, så din sjæl vil under­kaste sig.

Hvis du ikke tillader dette, betyder det, at du vil for­blive i træl­dom, og du vil let blive be­draget. Hvis jeg ikke bor fuldt ud i dig, og dine porte er blevet brudt op, vil en anden let på­virke dig og over­tage styret.

Himmerigets nøgler

Mit folk, jeg har givet jer nøglerne til konge­riget. Alt, hvad I binder på jorden, skal være bundet i Himlen, og alt, hvad der er løst på jorden, skal være løst i Himlen. [Matt. 16.19] Bind den stærke mand, bind fæst­ning­erne i dit liv og bliv ud­friet!

Dyrets mærke

Teknologien til dyrets mærke er her. Den er over dig. Det vil først blive præ­sen­teret til at blive taget fri­villigt, og meget snart der­efter vil I ikke kunne købe, sælge eller arbejde. Vent ikke et øjeblik mere. Kom ud af Babylon og gør mig til konge af dit hjerte, den gud­dom­melige port­vagt for din sjæl.

Onde planer sat i gang

De onde har sat deres onde planer i gang, som det skal være ifølge mit ord. Mange, mange domme vil finde sted, som jeg til­lader det. Dette er for at vække min kirke. I må vide, hvor I står i jeres van­dring med mig, for på et øjeblik vil alting ændre sig, og der vil ikke være en ny mu­lighed for at vælge, for valget vil blive truffet for jer. Enten er du helt med, eller også over­giver jeg dig til dit kødelige sind og din kødelige natur. I har valget, mine elskede, vælg liv og evighed i mig frem for evig død i mørket.

Tiden er nu.

YAHUSHUA

Yahushua – er det hebraiske navn for Jesus