Dyrets tal – 600 60 6


Her er visdom, den havende forstand, han regne Dyrets tal ud. Nemlig et menneskes tal det er, og tallet dets χξς. – Åb. 13.18. – Der står disse tre bogstaver.

Bogstavernes talværdi

De græske bogstaver har talværdi. Talværdien af disse tre bogstaver: χ [ch] = 600 og ξ [x] = 60 og ς [?] = 6. Det sidste tal er et bogstav, som ikke bruges mere. Det er ikke et sigma ς, det er mere fladtrykt. De har det ikke engang som bogstav i alfabetet mere, så det er ikke muligt at skrive det, men dets talværdi er 6.

Hvis du lægger tallene sammen så får du 666. Hvis du ganger tallene, 600 gange 60 gange 6 så får du 216.000. Der står jo ikke noget om, om vi skal lægge dem sammen eller gange dem eller hvad, så jeg tror begge dele er aktuelt. – Har du 144.000 gener?Tre strenge i menneskers DNA

Tilfældigt?

Tror du, at det er til­fældigt, at vi har 144.000 gener for­delt på to strenge, så de hver har 72.000 gener? Tror du, at det er til­fældigt, at de onde vil om­skabe men­nesker så de får en streng mere i deres DNA, så de derved “skaber” 72.000 gener mere? At 144.000 + 72.000 = 216.000 er selv­følgelig heller ikke til­fældigt. Og at 600 x 60 x 6 = 216.000 er jo heller ikke til­fæl­digt. Kan du ikke se, hvad det kan be­tyde? Eller er du så fast­låst i egne eller andres me­ninger, at Gud ikke kan komme til at åbenbare ting for dig? Er du for stolt til at se og erkende og at om­vende dig?

Kryptovaluta

Er dette tilfældigt? Et patent med num­meret WO 2020 060606krypto­valuta­system, der an­vender op­lys­ninger om krop­pens akti­vitet.

Hvad er kryptovaluta?

Krypto betyder skjult, i hem­me­lighed. Det er altså noget, man ikke kan se, det kan også være hem­meligt. Valuta er et lands betal­ings­middel. Det er med andre ord penge. I dag bruger mange så bare elek­tro­niske penge. Altså at pengene over­føres elek­tro­nisk. Det er jo også skjult, da de ikke over­føres fysisk, men bare deres værdi. Krypto­valuta er valuta, der ikke eksi­sterer som fysiske sedler og mønter, men som kun findes i digital form. – Krypto­valuta er beteg­nelsen for en digital bereg­nings­enhed, hvis formål er at blive an­vendt som betal­ings­middel.

Hvad er dets formål?

Altså er kryptovaluta noget skjult, noget hem­meligt, som er en digital bereg­nings­enhed, der skal bruges til be­taling. Hvad skal Dyrets mærke bruges til? Åb. 13.17: Og så at ikke nogen kunne købe eller sælge, hvis ikke [uden] den havende mærket eller Dyrets navn eller dets navns tal. – Altså nøjagtigt det, som Dyrets mærke skal bruges til. – Dette patent WO 2020 060606 er i disse COVID-19 såkaldte vacciner. Om du så vil tro på det eller ej.

Og det forsvinder ikke, fordi du nægter at tro på det. Det eneste det resul­terer i, at du ikke vil se sand­heden i øjnene og dermed risi­kerer at blive be­draget. Har du valgt at få dette sprøjtet ind i dig og nægter at erkende, hvad det er, og hvad dets formål er, så om­vender du dig vel heller ikke?

Fuldførelsen eller forførelse?

Er dette for at fuldføre værket med Dyrets mærke? Eller er det for at forføre men­nesker til at tro, at dette er Dyrets mærke, så andre “ting” ikke kan være Dyrets mærke? Jeg ved det ikke. Over billedet står der: Her er, hvad de ønsker, at du skal gøre.

Dette patent anvender Luciferase. (Se side 2-7.) Resul­tatet: Quantum dot vacci­na­tioner vil bruge luciferase, som det aktive kom­po­nent.

Tatoverings­mærker i for­skel­lige stør­relser og med for­skellige mel­lem­rum af­læses med en smart­phone. Implant­abelt kvante­punkt mikro­nåls vacci­na­tions system.

Der står, at det bruger quantum dot og luciferase. Der er quantum dots i COVID-19 vacci­nerne. De findes i paten­­terne fra Pfizer og Moderna. Og der er også luciferase i. Så derfor ved jeg ikke, om disse “vacci­na­tioner” er fuld­førelsen af værket, eller det er en afled­nings­ma­nøvre. Fordi når mennesker tror, at dette mærke kommer senere, så forstår de måske ikke, at disse ting er i COVID-19 vacci­nerne også. Se afsnittet: Lyser under sort lys.

Omvend dig i tide!

Min klare opfordring til alle, som har taget disse COVID-19 vacciner er at om­vende sig og bede Gud om til­givelse. At nægte at tage flere af disse sprøjter. Og søge op­lys­ninger om, hvad du ellers kan gøre for at hjælpe kroppen til at komme af med giften.

Hvem ejer dig?


Se også:

Hvis du allerede har taget COVID-19 vaccine
Dit helbred er i fare
COVID-19-vacciner ændrer vores DNA, og det hele var planlagt 

Har du 144.000 gener?
Tre strenge i menneskers DNA
Omskabelse til Dyrets billede


Jeg kan have flere op­lys­ninger om emnet.