Én gang frelst – altid frelst

Der er mennesker, der tror, at når de engang er blevet frelst, altså er begyndt at tro på Jesus, så er de frelst for altid. Og der er INTET, som kan tage den “frelse” fra dem igen. Uanset, hvor mange synder de gør, så vil de blive ved med at være frelst. Er det sandt? Stemmer det med Guds skrevne ord?

NEJ

Pastor Jerry Toney har nævnt det mange gange i hans videoer på YouTube. Jeg ved faktisk ikke om ret mange, der præ­diker om­vendelse fra synd. Jeg fandt ka­nalen “Living Waters” – Levende vande – på You­Tube. Se også min side: “Levende vand fra Living Waters“. De for­kynder også om­ven­delse fra synd. Men hvad står der i Guds ord?

For de, der præ­diker det “engang frelst – altid frelst” evan­ge­lium, mener selv­føl­gelig også, at det er sådan Guds ord skal for­stås. Men husk, at ALT i Guds ord stemmer overens og er kende­teg­nene for, at noget er sandt. “Lidt her og lidt der“.

Desuden står der mange steder i Guds ord om, at de der gør dette eller dette kan for­vente dette. Se gerne: “Vær Guds efter­lig­nere” – “Åbne døre for Djæ­velen” – “Kødets ger­ninger” – “Hvad er kødet?” – “Stolthed og hovmod” – “Jesus er – vejen til frihed“. Jesus er vejen til Him­melen. Jesus er Guds ord. Jesus er døren, vi må gå igennem. Jesus er den eneste vej til frelse fra for­tab­else.

Omvendelse fra synd

Jaco Prinsloo for­tæller også, at om­ven­delse fra synd er nød­vendig for at komme med, når Jesus vil hente sin brud. Og jeg tror, at han har fuld­stændig ret i det, for jeg har selv tænkt over, om de men­nesker, der ikke vil om­vende sig fra synd, kommer med i bort­ryk­kelsen. Jaco nævner det igen i slut­ningen af denne video på You­Tube fra d. 4. februar 2023.


Afskrift fra videoen

Jeg har oversat afskriften af det sidste af Jaco Prinsloos video med deepl. Under­over­skrif­terne og det, der står i denne fir­kan­tede klamme [. . .], har jeg indsat.

Én gang frelst – altid frelst

Det stemmer ikke med Guds ord

Se selv hvorfor

Vaskes ren

Hvis du er blevet frelst, men tror, at vores him­melske Far ikke kræver om­ven­delse fra synd, så se ven­ligst denne video indtil slut­ningen, hvor alt dette for­klares mere detal­jeret. Hvis du er en person, der har lært at tro, at frelsen giver dig til­giv­else for alle dine synder i fortid, nutid og frem­tid. Og at du ikke be­høver at be­kende nu­vær­ende og frem­tidige synder til Jesus for at blive vasket af ham, så overvej, hvad Paulus har at sige om sagen i to pas­sager fra Romer­brevet:

Tilgivelse af fortidens synder

Rom. 3.23-25: For alle har syndet og mangler Guds her­lighed og er blevet ret­fær­dig­gjorte af hans nåde til den for­løs­ning, der er i Kristus Jesus, som Gud har indsat til at være et for­son­ings­middel ved troen på hans blod for at for­kynde sin ret­fær­dighed til til­giv­else af for­tidens synder ved Guds over­bær­enhed.

Kan du se, at dette afsnit spe­ci­fikt peger på, at det kun er vores tid­ligere synder, der bliver til­­givet, når vi tror?

Ikke automatisk forladelse

Denne pas­sage siger ikke, at syn­d­ernes for­lad­else auto­matisk dækker nu­vær­ende og frem­tidige synder. Selv om mange falske lærere kildrer folks ører med denne falske dok­trin, som vil få mange af Guds folk til at blive tilbage efter bort­ryk­kelsen.

Syndsbekendelse

Vores nuvær­ende og frem­tidige synder skal be­handles ,som in­stru­eret af Jo­hannes i 1. Jo­hannes 1 vers 9. Især hvis vi tror, at vi ikke læn­gere har nogen synder at be­kymre os om.

1. Johs. 1.8-9: Hvis vi siger, at vi ikke har nogen synd, be­drager vi os selv, og sand­heden er ikke i os, hvis vi be­kender vore synder, er han tro­fast og ret­færdig så han til­giver os vore synder og renser os for al uret­fær­dighed.

Vær ikke hovmodig, men frygt

En anden passage, som Paulus på­peger, er denne fra Romer­brevet 11, hvor der står føl­gende:

Rom. 11.19-22: Du vil sige, at gre­nene blev knækket af, for at jeg kunne blive ind­podet. Ja, på grund af vantro blev de knækket af, og du for­bliver på grund af tro. Vær ikke høj­modig, men frygt; thi hvis Gud ikke sparede de na­tur­lige grene, så tag dig i agt for, at at han ikke sparer dig også. Se derfor Guds godhed og strenghed: over dem, som faldt, strenghed; men mod dem, godhed, hvis du bliver i hans godhed; ellers skal også du blive af­hugget.

Paulus giver en ad­varsel til de tro­ende hed­ninger, som er blevet ind­podet i oliven­træet på grund af deres tro på Jesus og har mod­taget frelse, og som derfor praler mod Israel. Paulus siger spe­ci­fikt i denne pas­sage, at tro­ende skal holde fokus på Guds godhed og strenghed, og at troende skal fort­sætte i Guds godhed eller risi­kere at blive af­skåret.

Risiko for afhugning

Hvordan ville det “at være en gren, der risi­kerer at blive skåret af træet” være i over­ens­stem­melse med dok­trinen om, at den, der er frelst, altid er frelst?

Doktrinen er falsk

Kan du se mod­sigelsen mellem denne doktrin [Én gang frelst – altid frelst] og det, der står skrevet i Guds ord?

Omvendelse i tide

Jeg håber, at denne video vil vel­signe dig, og at du vil bruge den lille tid, der er til­bage, til at komme i orden med Gud, inden tiden løber ud.

Indtil næste gang eller indtil vi mødes i luften Gud vel­signe.

Citatslut fra videoen.


Se min kommentar til Jacos udsendelse på næste side.

Min kommentar