Endetiden – kædes sammen

For at kunne danne sig et sandt over­blik over ende­tiden, så er det fak­tisk ikke lige­gyl­digt i hvilken ræk­ke­følge vi finder og sætter op­lys­ning­erne sammen, har jeg fundet ud af. Se: “Ende­tidens bil­lede“.

Opd. d. 20. maj 2024

Sammenkædning

Her på siden vil jeg kæde op­lys­ning­erne samme i den ræk­ke­følge som gør, at vi med sik­kerhed kan sige, hvilke be­giv­en­heder der be­skrives. Og derved også finde ud af hvor og hvornår de vil ske i for­hold til hi­nanden. Når vi læser noget et sted, får vi jo nogle op­lys­ninger. De op­lys­ninger, vi får, kan være be­skrevet andre steder også. Så er det om at finde noget, som er helt sikkert,­ hvad det er og så finde nogle op­lys­ninger der, som vi kan bygge videre på med endnu flere op­lys­ninger. Derved danner vi os et billede over de be­giv­en­heder, der vil ske.

Der findes mange flere op­lys­ninger og de­taljer på de sider, jeg linker til.

Udgangspunktet

Zak. 14.1-7 – “Jesu gen­komst på Olie­bjerget“, hvor de hel­lige kommer med ham. Det er den oplysning, vi kan bygge videre på. Derfor kalder jeg den for “Ende­tidens hjør­ne­sten“. Ud fra dette sikre ud­gangs­punkt (Zak. 14.1-7) kan vi både be­væge os frem og til­bage i tiden.

§ – Før HERRENs fødder står på Olie­bjerget vil han samle alle folke­slag til angreb på Jeru­salem og byen vil blive ind­taget. (Om du så kan lide det eller ej, men det står der.)

Angreb på Jerusalem

Zak. 14.2 – “Zaka­rias 12-14“, før HERREN kommer til Olie­bjerget samler han alle folke­slag til angreb på Jeru­salem. – Det er den op­lys­ning, vi kan bygge videre på.

Joel 3.6-8 – “Gud samler alle hed­ninge­folk” om Jeru­salem i den sidste tid af Daniels 70. år-uge. Se mange flere op­lys­ninger om den tid i “Joels Bog“.

Joel 3.19-20: Skarer på skarer i opgørets dal! Thi nær er HERRENS dag i opgørets dal. Sol og måne sortner ….

§ – Her i disse skrift­steder (se det på si­derne jeg linker til) får vi at vide, at det er når, disse skarer er sam­lede i Josa­fats dal, at sol, måne og stjerner for­mørkes.

Solen sortner og månen som blod

I Joel 2.10-11 får vi også at vide, at når sol og måne sortner så kommer HERREN.

Joel 3.4-8 – “Solen skal formørkes og …” månen til blod, før HER­RENs store og fryg­te­lige dag kommer.

Joel 3.20-21: Sol og måne sortner … og HERREN brøler fra Zion

§ – Når Gud har samlet hed­ninge­fol­ke­skar­erne i Josa­fats dal, så vil solen blive sort og månen blive som blod og så kommer Jesus til­bage til Olie­bjerget.

Jesu genkomst på Oliebjerget

Joel 3.21: HERREN brøler fra Zion, fra Jerusalem …. Altså må Jesus her være kommet til Olie­bjerget, ellers kunne han ikke brøle fra Zion og op­løfte sin røst fra Jeru­salem.

Zak. 14.1-7: Så er vi kommet til “Jesu gen­komst på Olie­bjerget“.

Matt. 24.29-31 + Mark. 13.24-27 – Her får vi de oplysninger, at det vil være “Straks efter trængslen“, at solen vil formørkes og månen blive som blod og “Men­nes­ke­sønnens tegn vil vise sig på him­melen” – Jesus kommer – “Jesus vil samle hans ud­valgt sammen“.

§ – Straks efter træng­slen i de dage vil solen for­mørkes og månen blive som blod. De vil se Men­nes­ke­sønnens tegn på him­melen. Jesus kommer i sky­erne. Jesus samler hans ud­valgte sammen. – Jesus kommer straks i dagene efter træng­slen.

Guds store vredes dag

Efter Jesu gen­komst på Olie­bjerget, så kommer “HERRENS store og frygtelige dag“, hvor han vil holde rettergang og dømme. Det er “Den store vredens dag“.

Kædet sammen

HERREN samler alle fol­ke­slag til angreb på Jeru­salem og byen bliver ind­taget. Straks efter den store trængsel, når jø­derne har om­vendt sig, og Gud har for­barmet sig over dem og ud­gydt sin Ånd over alt kød, der vil Gud samle alle hed­ninge­fol­kene og føre dem ned i Josa­fats dal. I de dage vil solen blive for­mørket og månen blive som blod, og så vil Jesus komme igen sammen med alle de hellige til Olie­bjerget. Så kommer HER­RENs store og fryg­te­lige dag, hvor han vil holde ret­ter­gang og dømme. Det er nogle af de op­lys­ninger, vi fik herfra. (Se også de sider, som jeg linker til.)

Ordenens Gud

Gud er ordenens Gud. Jeg an­be­faler, at du læser siden “Ordenens Gud“, før du fort­sætter på siden her.

Den store trængsel

En op­lys­ning vi fik i Matt. 24.29, som vi kan bygge videre på, er trængs­len. Så er det om at finde alle de andre skrift­steder, som om­handler denne trængsel. Det er jeg ikke færdig med at skrive om endnu, så du må selv studere videre, om du vil. –

Jeg fortsætter næste side med
Den store trængsel


Jeg er ved …

Jeg er ved at studere og skrive om Daniels 70 år-uger. Dem komme vi nemlig også snart til. Og HER­RENs fest­tider. De er også meget vigtige. For jeg er over­­be­vist om, at det vil være til for­­son­­ings­­dagen, at Jesus kommer igen til Olie­bjerget. Fordi hvis for­son­­ings­­dagen ikke vil være den dag, hvor jøderne, Israel, vil blive for­­sonet med Jesus som deres Messias, hvad skulle det så være?

For at de hellige kan komme med Jesus, så må de nød­­ven­­digvis være kommet til ham før det. For­son­ings­dagen kommer 9 dage efter trom­pet­festen, som også er jø­dernes nytår. Jeg er over­bevist om at Daniels 70. år-uge, som vil være den store trængsel, vil be­gynde ved jødernes nytår til trom­pet­festen og slutte til trom­pet­festen 7 år senere. For det er straks efter den trængsel, at Jesus kommer igen til Olie­bjerget.

Ved du …?

Men er du også klar over, at det er for­udsagt i Guds ord, hvor mange dage, der vil gå, fra den store trængsel begynder, til det er slut, når Jesus kommer igen til Olie­bjerget? Så kan du jo selv be­gynde at tælle dagene fra trom­pet­fest til for­son­ings­dagen 7 år senere. Det har jeg gjort. Se: “Efter­års­festerne“. Des­værre fik jeg ikke gemt linket til siden med disse jødiske fest­dage. Men der er kun to steder, hvor an­tallet af dage passer med pro­fe­tierne. Det var fra 2022 til 2029 og fra 2024 til 2031.

Desuden vil trom­pet­festen i 2024 være 7 år efter d. 23. sep­tember 2017, som er Åben­bar­ingen 12 tegnet (det første store tegn). Trom­pet­festen i 2024 vil dermed ud­gøre et midter­punkt set i for­hold til Åben­bar­ingen 12 tegnet d. 23. sep­tember 2017 og trom­pet­festen før for­son­ings­dagen i 2031, hvor jeg tror, at Jesu gen­komst til Olie­bjerget, kan ske. Vi får se! – “Vær rede!” og “Værdig til at flygte væk“.

HERRENS festdage

Det er Gud – HERREN – YHVH, som har be­stemt og sat sine fest­dage. Du kan høre Mark Biltz for­tælle kort om disse fest­dage her: “Guds fastsatte tidspunkter – M.B.“.


Inaktive link

Hvis der er link, der ikke virker endnu, så er det fordi siden ikke er færdig og lagt ud endnu. Jeg kan jo ikke lægge alt ud på en gang. Jeg lægger siderne ud efter­hånden, som de færdige. – Men denne side er ikke færdig endnu.