Endetidens billede

Opd. d. 19. feb. 2024

Vist i billeder

I Guds ord får vi tit vist noget i bil­leder. Jesus fortalte i lig­nelser, som jo er bil­led­sprog. Jo­hannes fik vist visi­onerne i bil­leder, og det gjorde Da­niels jo også. Så derfor kalder jeg siden her for ende­tidens billede. Dette billede er sat sammen af mange for­skel­lige bi­drag fra Guds ord, som brikker i et pus­le­spil. Vi finder “Lidt her og lidt der“. Da det er den rigtige måde at forstå Guds ord på ifølge Guds ord.

Brikkerne i puslespillet

Kan du lægge 2 og 2 sammen? Kan du lægge et pus­le­spil? Kan du sætte in­for­ma­tion sammen? Det er fak­tisk nød­ven­digt for at kunne danne ende­tidens bil­lede. Pro­blemet er bare at mange ting slet ikke er oversat rigtigt på dansk. Og at dansk er så fattigt et sprog, så der slet ikke er mu­lighed for at ud­trykke de samme ting, som kan lade sig gøre på græsk. Jeg kan ikke he­braisk, men jeg kan da se, hvad de skriver, at ordene be­tyder. Des­uden er der også nogle som siger, at engelsk også er et fattigt sprog.

Hvor kan vi starte?

Hvor kan vi starte i ende­tidens pus­le­spil? Umid­del­bart ville det vel være mest lo­gisk at starte fra be­gyn­delsen, men når vi nu ikke på nu­vær­ende tids­punkt ved, hvornår be­gyn­delsen er? Nej, det bedste er at be­gynde med noget, som vi er helt sikre på hvad er og så bygge videre på det. Lad os finde ende­tidens hjør­ne­sten.

Endetidens hjørnesten

Den fandt jeg i Zak. 14.1-7. Se: ” Jesu gen­komst på Olie­bjerget“, hvor de hel­lige kommer med ham. – Så skulle jeg finde noget at bygge videre på. Jesu gen­komst er be­skrevet flere steder, men hvilken gen­komst? Er det til Olie­bjerget eller bort­ryk­kelsen? Det vil jeg jo gerne være helt sikker på. I Zak. 14.2 står der, at før HERREN kommer til Olie­bjerget samler han alle folke­slag til angrebJeru­salem. Se: “Gud samler alle hed­ninge­folk” + “Zaka­rias 12-14” + “Joels Bog“.

I Joel 3.4 står der, at før HERRENs den store og frygtelige dag kommer, vil solen blive for­mørket og månen blive som blod. Se: “Solen skal formørkes og …“, (Matt. 24.29 + Mark. 13.24-25) der kan du se, at det vil være straks efter den trængsel, at det sker, og det er jo den store trængsel.

Guds vrede udøses

Efter Jesu gen­komst til Olie­bjerget, hvor Gud har samlet alle hed­ninge­folk, så kommer “HERRENS store og frygtelige dag“, som er “Den store vredens dag“. Det læste vi lige i Joel 3.4.

Himmelen og jorden skal forgå

Er det denne Guds store vredes dag, som be­skrives i Matt. 24.35: “Him­melen og jorden skal forgå“? – Hvorom der står i det føl­gende vers: “Ingen kender dagen eller timen“. – Eller kommer den først senere?


Forløbet

Så vi kan slå fast, at Jesu gen­komst på Olie­bjerget kommer nogle dage efter at den store trængsel er slut. I slut­ningen af den store trængsel vil HERREFN samle alle folke­slag til angreb på Jeru­salem. Byen vil blive indtaget. Jøderne vil om­vende sig. Gud vil for­barme sig og udgyde sin Ånd over alt kød. Jøderne vil for­stå, at Jesus er deres Messias. Gud samler alle folke­slagene i Josa­fats dal. Solen for­mørkes og månen bliver som blod. Så kommer Jesus til Olie­bjerget sammen med alle de hellige, og der­efter kommer HERRENs store og fryg­te­lige dag, hvor Gud hævner som aldrig før.

Jeg er over­bevist om at nøglen til at forstå ende­tiden er at finde “Lidt her og lidt der“, at finde “brik­kerne” til ende­tidens “pus­le­spil”. Derved kan op­lys­ning­erne, “brik­kerne”, sættes sammen; se: “Ende­tiden – kædes sammen“.


HERRENS festtider

Du kan læse om HERRENS fest­tider i 3. Mosebog 23. Mange kristne vil nok sige, at det er jo bare for jøderne, de har da ingen be­tyd­ning for os i dag. Tag lige og læs, hvad der står. I 3. Mos. 23.21 står der til sidst: Det skal være eder en evig gyldig an­ord­ning, overalt hvor I bor, fra slægt til slægt. – Disse fester fik de besked på at blive ved med at fejre. Disse fester kan deles i to grupper: for­års­festerne og efter­års­festerne.

Er du klar over at Jesus op­fyldte alle for­års­festerne, da han var her på jorden første gang? Er du klar over, at de blev opfyldt i den ræk­ke­følge, de kommer i i løbet af året? Og mit ind­tryk er, at mange kristne ikke ved dette eller tror, at det har nogen be­tyd­ning. Men jeg er over­bevist om, at som Jesus op­fyldte alle for­års­festerne ved sit første komme så vil han også op­fylde alle efter­års­festerne i for­bin­delse med sit andet komme.

Trompetfesten med de dødes op­stan­delse. – For­son­ings­dagen, hvor jøderne vil mod­tage Jesus som deres Messias. – Løv­hyt­te­festen – med …


Ikke færdig

Denne side er langt fra færdig, men skulle der være nogen, som ønsker at under­søge og studere Guds ord selv ud fra denne me­tode, så lægger jeg den ud nu. Den me­tode “at finde lidt her og lidt der”, og danne billedet ud fra det sikre “ende­tidens hjør­nesten” og bygge vi­dere ud fra de op­lys­ninger, som der kan findes. Og så få lidt flere op­lys­ninger, som der kan bygges videre med. Derved kan dannes et klart billede af de be­giv­en­heder, der vil komme til at ske.


Inaktive link

Hvis der er link, der ikke virker endnu, så er det fordi siden ikke er færdig og lagt ud endnu. Jeg kan jo ikke lægge alt ud på en gang. Jeg lægger siderne ud efter­hånden, som de bliver færdige.