Endnu en læge advarer

Endnu en læge for­søger at ad­vare os. Vil du høre hende? – Dr. Ariyana Love 11. december 2021 – Another Doctor Tries to Warn Us. Will You Hear Her? – Hver COVID døds sprøjte reducerer immunsystemet med 25 procent.

En læges advarsler

Endnu en læge forsøger at advare os. Vil du høre hende?

Hver COVID døds sprøjte
reducerer immunsystemet med 25 %

Jeg er en naturlig læge. Jeg har omkring 1.600 pati­enter, mange af dem er vacci­nerede, bare for at give dig en lille bag­grunds­his­torie om min tro­vær­dighed. – Det, jeg har set indtil videre, er alle op­lys­ninger fra læger, medi­cinske læger, natur­læger og også immuni­serings- og viro­logi­læger, ting som det, og så også syge­plej­ersker.

Indledning

Så det, jeg er ved at dele med dig, er den første vaccine, den anden vaccine og derefter boos­terne, og hvad de gør ved dig.

Den første vaccine

Den første vaccine, når den kommer ind i din krop, inde­holder en lille mængde salt­vand og en masse ingre­di­enser, som er meget kata­stro­fale for dit celle­system.

Det, det gør ved dit immun­system, som er din dybe knog­le­marv, din thy­mus­kirtel, din milt og alle andre sy­stemer, der er for­bundet med dit immun­system, det ned­sætter din evne til at pro­du­cere hvide blod­legemer med 50 % efter din første vaccine.

Den anden vaccine

Så 8 uger senere, som er de hvide blod­legemers repro­duk­tions­system, så din evne til at lave en ny gene­ration af hvide blod­legemer er 8 uger, det er derfor, de sætter det op 8 uger senere, for at ramme det igen. Så man rammer altså de hvide blod­lege­mers evne, mens den er nede.

Så det, de gør nu, er, at de ned­sætter salt­vandet i den anden og øger de ska­delige ingre­di­enser, så nu har du et skift i ingre­di­enserne. Og så er der den anden dosis, som an­griber din evne til at danne hvide blod­legemer med yderligere 25 %. Så nu har du kun en evne til at danne hvide blod­legemer, der fun­gerer med 25 %. Så du har lige ud­slettet 75 % af dit militær og evnen til at lave det militær.

Den første booster

Derefter sætter de en booster ind. Boosteren inde­holder 81 tråde af fremmede bak­terier, som dine celler aldrig har mødt. Du har ikke anti­stoffer til at be­kæmpe dem. Du har kun 25 % af din pro­duktion af hvide blod­legemer til at kunne bekæmpe det, så det er en tabt kamp.

Så det, der begynder at ske, er, at du begynder at få kronisk betæn­delse, der går til de om­råder, hvor du har en præ­dis­ponering. Så hvis du er en person med tarm­sund­heds­pro­blemer, er det dit område, som dette vil fokusere på, og du vil få inflam­ma­tion i tarm­sund­heden.

Hvis du har tumorer eller kræft, eller hvis du har endome­triose, eller hvis du har en hud­lidelse, hvad det end er, vil det betænde det område, fordi kroppen nu har ramt det para­sym­pa­tiske nerve­system, som er kamp eller flugt, og din krop er i en kronisk inflam­ma­torisk til­stand med en lav im­munitet og et lavt immun­respons.

Den anden booster

Så får du din anden booster. Den anden booster har otte HIV-strenge, og det, det gør, er, at det fuld­stændig lukker din evne til at danne hvide blod­legemer, og hvis du googler, hvilken sygdom det er, er det HIV.

Så nu har vi mennesker, der går rundt uden immun­for­svar, uden evne til at skabe et immun­for­svar, med 81 tråde af frem­mede bak­terier og derefter 8 tråde af fremmed HIV sammen med alle de andre skadelige ingre­di­enser, og så fjerner de al salt­vandet fra den første og anden booster.

Mange vil dø af det

For at gøre tingene endnu værre, vil 20-30% af befolk­ningen dø under denne proces, hver eneste serie af denne proces. Der er fire serier.

Tre boostere mere

De har tre boostere mere, der kommer ud, og grunden til det er, at når de først har gjort dig så dit immun­system ikke længere kan lave hvide blod­legemer, bliver du af­hængig af boos­terne for at over­leve, ligesom nogens liv bliver af­hængig af insulin.

Big Pharma er på udkig efter folk, der enten dør af . . . for at kon­trollere befolk­ningen, og så vil de, der ikke dør af, i stedet være kunder for livet med boostere, så de kan op­ret­holde deres ind­komst og få pengene tilbage fra alle de midler, de har brugt på at frem­stille disse vacciner i første omgang.

Tænk selv!

Så jeg håber, at det var nyttigt, jeg håber, at du lyttede ordentligt til dette, og jeg håber, at du tager dig tid til at fore­tage din egen kritiske tænk­ning og bare give det to til tre år.

Hvert eneste dyr, der deltog i denne under­søgelse med nogen af disse vac­ciner, havde en døds­rate på 100 %, og jeg op­for­drer jer alle til at tage et øjeblik og kigge jer om­kring og vente lidt endnu.

Og lad os se, lad naturen få sin gang, og lad os se, hvad der sker.

Tak.

Kilde: Forbidden Knowledge


Den tidligere Pfizer-medarbejder Karen Kingston afslørede i sidste måned i Stew Peters Show, at COVID-vaccinerne bevidst frem­kalder AIDS, og at Anthony Facui tjener penge på dette folke­mord. Der er en video i bunden af siden.

Citatslut.


2 + 2 + 3 = 7

Lægen her omtaler først to vacciner, så to boostere, og at de har tre boostere mere. | 2 + 2 + 3 = 7 | Jeg har læst fra videoen med den græske præst: “Faktisk er der mange men­nesker, der siger, at der vil være 7 doser. Dæmo­nerne op­lyser også, at der vil være 7 doser.” – (Citatslut.) – Her tyder det på, at dæmo­nerne kan have talt sandt.

Dette må gerne deles med andre.