Er du forberedt?

Forberedt på hvad? Ja, se det af­hænger af dig. Er du for­beredt til at blive af hentet af Jesus, som kommer for at hente sin rene og smykkede brud? Eller er du for­beredt på at blive ladt tilbage? Og som følge deraf må leve i den værste periode i jordens historie. Se det er dit valg. Hvordan kan du så være for­beredt? Ja, om­vend dig fra al synd og bed om til­givelse for al synd. Husk også at tilgive alle andre for ALT. Se: “Tilgivelse“. Lyt også gerne til, hvad Jerry Toney for­tæller her.

Kina i konflikt med Taiwan? 

Dr. Joseph Mercola har inter­viewet Edward Dowd. Du kan høre inter­viewet og finde Mer­colas beret­ning her: “Finan­sielt sam­men­brud“. Og se mine kom­men­tarer her: “Sam­men­kæd­ningen“. Dowd for­udser, at Kina kan komme med en af­led­nings­ma­nøvre i form af kon­flikt med Taiwan.

Jaco Prisloo for­udser det samme. Se/­hør det i – The RAPTURE: When the Trumpet Sounds, it is Time for War and Judg­­ment – han for­tæller det her: 34:11. Han viser en for­ud­seelse fra et blad også: 36:51. Jacos beretning fort­sætter med:

Brina Weltner fik vist noget på en speciel måde i 2015: 37:23. Det, hun arbejdede med på com­pu­teren på det tids­punkt, var Jesu gen­komst. Så hun plud­selig ordene: “Kina invaderer Taiwan Jesus kommer” på skærmen. Hun lukkede com­puteren ned og tændt igen, fordi skærmen op­førte sig meget mær­keligt. Den var ikke i orden. Det samme skete to gange mere. Altså fik hun beskeden 3 gange. Da hun så lukkede com­puteren ned for 3. gang og tændte den igen, så var com­puteren normal igen.

Flere forudser

Her er altså flere som for­udser, at der vil komme en kon­flikt mellem Kina og Taiwan. Brina Welther fik det at vide i 2015. Og det er også vist i denne tegne­film:

Tegnefilmen

Det er også for­ud­vist i: I, pet goat II ani­mation  – “Jeg, kæle­dyrs ged 2 tegne­film” (7:28), der udkom d. 3. juli 2012. Jaco Prinsloo er meget god til at afkode den tegne­film. Og hvis det, Jaco ser, er rigtigt så kan det være meget snart fore­stående nu. Alle­rede i for­bin­delse med den kom­mende trom­pet­fest. – Trompetfesten i 2022