Festdagenes opfyldelse

De bibelske festdage, som Gud be­fa­lede jøderne at fejre år efter år står omtalt i 3. Mosebog.

Jesus opfylder festdagene

Jeg forventer at det bliver til for­son­ings­dagen, at Jesus kommer igen til Olie­bjerget, som vist for øvrigt hedder Oliven­bjerget, så vidt jeg har for­stået. Det er den 6. af Guds fest­dage. Som er den 2. af efter­års­fes­terne. Jesus op­fyldte alle 4 for­års­fester i ræk­ke­følge, da han var her første gang. Hvorfor skulle han så ikke op­fylde de res­te­rende 3 efter­år­fester i ræk­ke­følge, når han kommer anden gang? Den første af efter­års­fes­terne, som er den 5. fest­dag, er trom­pet­festen.

Se også: “Guds fast­satte tids­punkter – M.B.” og “Fast­satte tids­punkter – moed“.

Det eneste logiske vil da være at Jesus fort­sætter med at op­fylde fest­dagene. Den næste som skal op­fyldes er trom­pet­festen. Det blev ikke i 2022, men den næste gang an­tallet af dage passer er i 2024. Fra trom­pet­festen i 2024 til for­son­ings­dagen i 2031 er der præcis 2550 dage som for­ud­sagt til profeten Daniel i Dan. 12. Det er nøjagtig 7 år efter Åben­baringen 12 tegnet d. 23. sep­tember 2017. Og det vil sand­syn­ligvis også være 10 dage efter d. 23. sep­tember, den dato hvor glo­ba­listerne sand­syn­ligvis har plan­lagt at over­tage verden.

Næste chance i 2024

I følge over­sigten med “Efter­års­fes­terne” så er trom­pet­festen i 2024 sat til onsdag d. 2. oktober 2024. Det er d. 1. dag i d. 7 måned i jødernes ka­lender, som også er Guds kalender. Det er der trom­pet­festen skal fejres. For­son­ings­dagen er d. 10. dag i den 7. måned altså 9 dage senere. For­son­ings­dagen i 2031 er sat til at begynde fredag d. 26. sep­tember 2031.

2 dage for tidligt

Der er 3 per­soner (Jerry Toney, Jaco Prinsloo og en mere, hvis navn jeg ikke kan huske), som kan tjekke “Guds tids-ur” i “the maz­za­roth”, som har for­talt om for­skel­lige trom­pet­fester, at de har sat dem 2 dage for tid­ligt i deres kalen­dere i for­hold til de op­lys­ninger, som Gud gav til sit folk. Det er selv­føl­gelig Guds placering, der er den rig­tige. Så kan den 1. dag i den 7. måned starte d. 4. oktober 2024 i stedet for d. 2. Dermed rykker den 10. dag i den samme måned selv­føl­gelig også 2 dage frem.

Jeg skrev, kan være d. 4. ok­tober 2024, for det er jo sådan med den 1. dag i hver måned, at de ved ikke hvilken dag det er, før de ser den første flig af ny­månen. Rosh Ha­­Shanah er den eneste fest­dag, som starter til en ny­måne­dag, derfor kaldes den dagen hvor ingen kender dagen eller timen. Det be­tyder, at det kan være en dag eller to senere.

2550 dage

Lad os se antallet af dage fra d. 4. ok­tober 2024 til d. 28. sep­tember 2031. Da dag­tæl­leren altid tæller den første dag med, er vi nødt til at ude­lade den sidste dag. Da den enten tæller begge dage inkl. eller uden ende­dagen. Og vi skal have ende­dagen med, men ikke den første dag. Resul­tatet bliver jo det samme. Hvad er re­sul­tatet? 2550 dage.

Det er det antal af dage, som er for­ud­sagt til pro­feten Daniel i Dan. 12. Det er nøj­agtig 7 år efter Åben­bar­ingen 12 tegnet d. 23. sep­tember 2017. Og det vil sand­syn­ligvis også være 10 dage efter d. 23. sep­tember, som er den dato, hvor glo­ba­lis­terne sand­syn­ligvis har plan­lagt at over­tage verden.

Gud har forudsagt det

Dette fortæller mig en masse. Gud har for­ud­sagt, hvor mange dage der vil være fra det starter til det er slut. Jeg har også set det på en anden måde, men det har jeg ikke nået at få skrevet endnu. Men an­tallet af dage er for­ud­sagt. Når jeg tjekker alle de dage, som jeg kan, efter deres over­sigt, så var der kun fra trom­pet­festen i 2022 til for­son­ings­dagen i 2029 og trom­pet­festen i 2024 til for­son­ings­dagen i 2031, som passer med an­tallet af dage.

Efterårsfesternes opfyldelse

Jesus kom ikke i 2022, så derfor håber og for­venter jeg, at det bliver i 2024, når trom­pet­festen slutter ca. d. 4./5. oktober om aftenen ved sol­ned­gang. Det er nemlig der den sidste basun lyder ifølge jødernes tra­di­tion. Det kan blive til op­fyld­else af den 5. fest­dag, som er trom­pet­festen, og derfra vil der være de 2550 dage til d. 28. sep­tember 2031, som kan blive til op­fyld­else af den 6. festdag, som er for­son­ings­dagen. Dagen, hvor jeg er overbevist om, at Israel vil blive for­sonet med Jesus som deres Messias. Og så mangles der kun den 7. festdag som er løv­hyt­te­festen.

Ordenens Gud

Gud er ordenens Gud. Han har orden i tingene. Han har for­ud­sagt, hvad han vil gøre på for­hånd. Det står skrevet i hans ord. Vi må bare finde det og forstå det i lys af Guds ord og jødernes historie. Se: “Ordenens Gud“.