Finansielt sammenbrud


Dr. Joseph Mer­cola ud­giver 3 skrevne artikler hver dag om for­skel­lige emner. Jeg har lagt nogle PDF-filer ud af ham. Du kan finde dem herfra.


Et spørgsmål

Dr. Joseph Mercola skrev i mailen med link til ny­heds­breve d. 2. september 2022:

Hvorfor døde så mange men­nesker fra “Millennialsi 2021 og 2022?

Vi mistede 349.000 yngre ame­ri­kanere mellem den 3. april 2021 og den 16. august 2022 på grund af andet end COVID og ikke-na­turlig død. Og det tæller ikke med i de titus­indvis af døds­registre, som CDC slet­tede.

Hvad for­søger reger­ingen at skjule?

Her kommer han selv med et svar d. 4. september 2022.


Nyhedsbrev – 04-09-2022

Finans-‘guru’ afslører finansielt sammenbrud
og COVID vaccine data

Du kan se den engelske tilhørende video her.

Overblik over beretningen

Edward Dowd er en såkaldt hedge­fond-“guru” og tid­ligere aktie­porte­følje­for­valter for verdens største kapital­for­valter, Black­Rock. I løbet af de sidste to år er Dowd modigt trådt frem for at vække folk til bevidsthed om COVID-pan­de­miens følge­skader.

Et globalt finansielt sammen­brud er en mate­matisk sik­kerhed. Dowd for­udser, at sammen­bruddet for alvor vil begynde inden for de næste seks til 24 måneder.

COVID har givet cen­tral­banker og reger­inger et dække og gjort det muligt for dem mid­ler­tidigt at skjule vir­ke­lig­heden, nemlig at det finan­sielle system er ved at bryde sammen.

COVID gjorde det også muligt at op­bygge et kon­trol­system for at be­skytte reger­inger og cen­tral­banker mod ned­faldet fra kol­lapset af føde­vare-, energi- og finans­sy­ste­merne. Det gjorde det muligt for dem at begrænse rejser og ind­føre digi­tale ID’er og central­ban­kernes digi­tale valu­taer ved at sam­men­kæde dem med vac­ci­ne­pas.

Forsikrings­sel­skaberne melder om en stig­ning på 40 % i over­døde­lig­heden blandt voksne i den arbejds­dygtige alder i fjerde kvartal af 2021. Mil­len­nials i alderen 25-44 år havde en stig­ning84 % i over­døde­lighed i samme tids­rum. Siden ud­rul­ningen af COVID-vac­ci­nerne er an­tallet af ameri­kanere, der hævder at være han­di­cap­pede, steget med mindst 10 %, muligvis mere.

Citatslut.

Læs selv hele artiklen, om du vil. Du kan finde den engelske PDF-fil her.


Er du forberedt?

Se det sidste af dr. Joseph Mercolas afsnit på dansk her:

Er du forberedt?


Mine kommentarer

Jeg har skrevet nogle kom­men­tarer til det dr. Joseph Mercola skrev. Du kan se dem her:

Sammenkædningen