Fred og ingen fare!


Når de siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem ligesom veerne over den frugtsommelige, og de skal ingenlunde undslippe.

1. Tess. 5.3


Hvem er “de”?

Ja, det ville da være rart at vide, efter­som der kommer under­gang over dem. Det er Paulus, der skriver det. Og det er faktisk om Jesu gen­komst. Fra 1. Tess. 4.13 til 5.11 for­tæller han om Jesu gen­komst. I verset før har Paulus lige for­talt, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Så det er altså dem, som bliver over­raskede over Jesu gen­komst. Det er om dem, for hvem det kommer som en tyv om natten.

“De” er nogle, som siger: “Fred og ingen fare!” – “De” er ikke lysets børn. Gud er lys. Og det er Gud, der op­lyser os. Så det er vigtigt, at mørket ikke har er­stattet lyset i os. Lever vi så i lyset? Vi må faktisk også elske sand­heden. Vi må vise vores kær­lighed til sand­heden ved at ad­lyde Guds ord. 

Dem og os

Paulus har faktisk delt men­nesker i to lejre, dem og os. Nogle for hvem Jesu gen­komst kommer “som en tyv om natten”, og nogle som ikke bliver over­ras­kede. I 1. Tess. 5.5 skriver Paulus: Thi alle er I lysets børn og dagens børn; vi hører ikke natten eller mørket til.

Lyset eller mørket

Så den deling Paulus gør er altså mellem lysets og dagens børn og dem, der hører mørket og natten til. – Lever vi i lyset? Eller lever vi i mørket? – 

Lysets børn

Paulus skriver, at vi ikke hører natten eller mørket til. Vi bør ikke sove som de andre. (Og her er det selv­føl­gelig ikke søvnens hvile for legemet, han taler om.) Vi skal våge og være ædru. Vi skal ikke beruse os i noget som helst, der hører denne verden til. Vi bør være vågne og på vagt. Når vi hører dagen til, så bør vi være ædru. 

Sober

1. Tess. 5.8: Men da vi hører dagen til, så lad os være ædru, . . . – Ordet, der er oversat til at være ædru, har en langt videre betyd­ning end at ikke være beruset af vin o.lign. Når jeg ser, hvad der står om det græske ord – 3525 – νήφω ≈ nēphō, så ser jeg langt mere. Ordet sober er fak­tisk et langt bedre ord at bruge end ædru. 

Sober – skriver de på engelsk. Det betyder: sober: at være ikke be­ruset eller på­virket af brug af al­kohol eller stoffer. Det kan også betyde: Seriøs eller stand­haftig i ka­rakter eller op­førsel: Sobre men­nesker afholdt sig fra at fælde en dom, indtil alle fakta kom frem. Ordet sober over­sættes også til ædru, af­hold­ende, nøg­tern, ærlig og mange flere.

At være nøgtern betyder: at være saglig, ob­jektiv og rea­lis­tisk. At være objektiv betyder: som ude­luk­kende bygger på eller tager hensyn til fakta og så­ledes ikke er på­virket, præget eller på anden måde under ind­flydelse af bestemte (per­son­lige) inter­esser, op­fat­telser el.lign.

Vi bør være sobre

Ja, det bør vi altså være. Vi bør være sobre. Vi må være seriøse og stand­haftige i vores ka­rakter og ikke bøje os for det, som de onde vil have os til. Vi må faktisk også finde ud af, hvad der fak­tisk er fakta, og dømme ud fra det. Mange for­søger at be­nægte fakta? Hvorfor? Det er vel, fordi det faktisk er sandt! – Mine øjne lyver ikke! – Vi må afholde os fra at gøre de ting, som er synd i forhold til Guds ord. Vi må være afholdende fra alt, som vil beruse os i denne verden. 

Kan man være beruset af frygt? Jeg ved det ikke, men jeg ved at mange har mistet deres sunde for­nuft og deres vur­der­ings­evne, fordi de er blevet lammet af frygt. Kan man være beruset af løgn? Jeg ved det ikke, men mange har hørt så mange løgne så mange gange, at de fak­tisk tror på dem. Selvom fakta faktisk er, at det er løgn. 

Iført tro og kærlighed

Og Videre skriver Paulus i 1. Tess. 5.8: . . . , iførte troen og kær­lig­heden som en brynje og frelses­håbet som en hjelm! – Her er altså noget som skal hjælpe os, hjælpe til at be­skytte os. Og det er troen og kær­lig­heden. Og håbet om frelse. 1. Tess. 5.9: For Gud bestemte os ikke til at rammes af hans vrede, men til at få frelsen i eje ved vor Herre Jesus Kristus, – vi er ikke bestemt til at rammes af Guds vrede. 

Vi må tro på og stole på Guds be­skyt­telse af os og om­sorg for os. Og vi må vise vores kær­lighed til ham, ved at ad­lyde ham. Vi har et håb om frelse, fordi vi er ikke be­stemt til at rammes af hans vrede. 

Guds vrede

Guds vrede vil ramme de ugudelige, som lever i mørket, som gør mørkets ger­ninger, som beruser sig i alt det, der hører denne verden til. De vil komme til at op­leve at under­gangen plud­selig kommer over dem. – Når de siger: “Fred og ingen fare!” 

Er her fred og ingen fare nu?

Det virker faktisk som om, der til­syne­lad­ende er fred og ingen fare nu; m.h.t. corona og deres frygts kam­pagner. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud i resten af verden. – Der var en, der skrev på face­book, at han ville vise, at bort­ryk­kelsen ikke kan komme andet end før den store trængsel. Fordi de siger: “Fred og ingen fare”. For når den store trængsel først er begyndt, så er der INGEN, der kan sige: “Fred og ingen fare”. Og han har fak­tisk fuld­stændig ret. 

Som en tyv om natten

Og efter bort­ryk­kelsen så vil under­gangen komme pludselig over dem, for hvem Jesus kom som en tyv om natten. Ved du, hvem der vil komme til at opleve at Jesus kommer som en tyv om natten? Ellers læs mine sider: “Som en tyv om natten – Mark Biltz” og “Som en tyv om natten“. Ved du god besked om, hvornår Jesus kommer? – “Jesu brud skal hentes” – Er du klar til han kommer? Lever du i Guds nåde

Har du valgt side?

Gud tvinger ingen, men han “tvinger” fak­tisk men­nesker til at vælge mellem lyset eller mør­kets rige nu; for vi lever i ad­skil­lel­sens tid. – Så vi går alle på en farlig vej!Er du stadig et nor­­malt men­­neske? – Hvem ejer dig? – Hvem har sit ejer­­skabs­­mærke i dig? Gud eller Dyret? Har du – Guds navn i dit DNA? Eller har du fået en ny herre? – Ingen kan tjene to herrer. Hvem ad­­lyder vi? Hvem er det, vi til­beder? Hvad vil det sige at tilbede nogen?

Få valgt i tide!

Og skift side, om du er kommet på den forkerte side.

En dag er det for sent!

Jesu brud skal hentes