God’s Roadmap to the end – videoer

Du kan finde mere af Jaco Prinsloo ud fra min oversigtsside: 

Jaco prinsloo – oversigt


Om siden

Videoerne herunder kommer fra siden: God’s Roadmap to the End – Guds ende­tids­plan. Du kan se det på ikonet oppe i venstre hjørne. Det er Jaco Prinsloo der har siden. Der er også denne face­book­side. Jeg har sat videoerne i den række­følge, de er ud­kommet. De nyeste ligger nederst og de ældste ligger øverst. Jeg har ikke linket til dem alle, for der er over 100 videoer på kanalen. Men du kan finde dem her på hans kanal på YouTube. For at se dem alle klik på fanebladet videoer.

For at se dem alle er det nød­vendigt at abonnere på siden “God’s Rodmap to the End“, være lokket ind.  Under Abon­nenter i menuen i venstre side, skal man klikke på “God’s rodmap to the end“. Og når man er kommet ind på siden, klikke på “videoer” i menuen under over­skriften. Så kan hele sam­lingen ses i den ræk­ke­følge de er ud­kommet. Med de nyeste øverst. 

Danske undertekster

Alle videoerne er på engelsk. Men når de er på You­Tube, så er det muligt at få under­tekster på, og det er muligt at få dem over­sat til danske under­tekster. Ved du ikke, hvordan du kan gøre det og gerne vil vide det, så har jeg skrevet, hvordan jeg gør her:

Undertekster på videoer på YouTube


Jaco Prinsloo

Det er Jaco Prinsloo, der står for kanalen. I dette inter­view fra d. 13. dec. 2016 for­tæller han, at han er maskin­in­geniør. Han har altid været inter­esseret i profeti og bibelske profetier. Lige siden sine teen­ageår har han studeret de bibelske pro­fetier og prøvet at få dem til at passe sammen. Du kan finde inter­viewet her:

Jaco Prinsloo interviewed by Daniel Ott

Som sted står der Sydafrika. Så det må være der, han bor.

Introduktion

Der er en intro­duk­tions video til Jaco Prins­loos kanal på You­Tube med Guds ende­tids­plan. Den kan du se her – Sep­tember 23, 2017 – Part 1: The Reve­lation 12 Sign – Unlocking Daniel’s Sealed Proph­ecies – 23. sep­tember 2017 – 1. del: Åben­bar­ingen 12 tegnet – at låse op for Daniels for­seglede pro­fetier.


God’s Roadmap to the End

Her er nogle videoer fra Jacos kanal

Brugte Trump . . . ? 

Did Trump just use Predictive Programming to confirm the I, Pet Goat 2 Time­line and our Escape? – Brugte Trump lige for­ud­seende pro­gram­mering til at bekræfte “Jeg, kæledyrs ged 2” tidslinjen og vores for­svinden? – Videoen varer 8 min. – Havde pre­miere d. 26. marts 2020


Mandela-effekten

The Mandela Effect Predicted in 2009 – Fearful Heavenly Signs & World War 3 Coming Soon! Be Ready!!! – Mandela-effekten for­ud­sagt i 2009 – Frygtfulde him­melske tegn og 3. verdens­krig på vej! Vær klar!!! – Videoen varer 1 time og 36 ½ min. – Havde premiere d. 28. april 2020

https://youtu.be/hS8YCmOdcxw


Når du ser . . . 

When You see all these things . . . Know that Summer is Near! We Fly Soon!! – Når du ser alle disse ting . . . Du skal vide, at sommeren er nær! Vi flyver snart!! – Videoen varer 39 min. – Havde premiere d. 4. juni 2020


Planlagt invasion af rumvæsener

An Alien Invasion “Planned” anytime from June 21st – To Cover the Truth of what Really Hap­pened. – En “planlagt” in­vasion af rum­væsener fra den 21. juni – for at dække over sand­heden om, hvad der virkelig skete. – Videoen varer 27 min. – Havde premiere d. 17. juni 2020


Profetier, drømme og visioner om endetiden

End Times Prophecies, Dreams & Visions all Poin­ting to USA’s Destruction and Judg­ment coming Soon! – Profetier, drømme og visioner om ende­tiden, der alle peger på USA’s øde­læg­gelse og dom, der snart kommer! – Videoen varer ca. 1 time og 8 min. – Havde premiere d. 11. juli 2020.


Endens tid

The Time of the End – Confirmed by Signs, Dreams, Visions and God’s Word – Endens tid – bekræftet af tegn, drømme, syner og Guds ord – Videoen varer 1 time. – Havde pre­miere d. 16. august 2020

https://youtu.be/BkrUx5LyhuY


Flere drømme og syner

More Dreams and Visions Pointing to the Rapture, the Resur­rection of the Dead and Great Des­truction – Flere drømme og syner, der peger på bor­tryk­kelsen, de dødes gen­op­stan­delse og den store øde­læggelse – Videoen varer 46 min. – Havde pre­miere d. 31. august 2020.


Halloween-bortrykkelsen i 2020

The Halloween Rapture of 2020 – Dreams and Visions Con­fir­ming God’s Timing. – Hallo­ween-bort­rykkelsen i 2020 – Drømme og syner, der bekræfter Guds timing. – Videoen varer 56 min. – Havde premiere d. 21. september 2020. – (Bort­ryk­kelsen blev altså ikke til noget på det tids­punkt, men den kommer.) 


Den 10. december 2020

December 10th Is Coming and Soon the World will Face a Choice With Eternal Conse­quences. – Den 10. december er nært fore­stående, og snart vil verden stå over for et valg med evige kon­se­kvenser.  – Videoen varer 43 min. – Havde premiere d. 29. november 2020.


Tre dages mørke

Three Days of Darkness Starting on Easter Sunday or soon after? PART 1 – Tre dage med mørke begynder på påskesøndag eller kort efter – 1. del. – Videoen varer 53. min. Havde premiere d. 2. april 2021 – 


Den skjulte festdag

The Hidden Feast Day and the Return of the Good­man from His Long Journey – Den skjulte festdag og Guds­mandens til­bage­venden fra sin lange rejse – Videoen varer ca. 15 min. – Havde premiere d. 17. april 2021


Budskab fra Daniel

Blessed are those who WAIT for 1335 days! Another hidden message from Daniel to the watch­men? – Salige er de, der VENTER i 1335 dage! Endnu et skjult budskab fra Daniel til vagterne? – Videoen varer 31 min. – Havde premiere d. 4. maj 2021

 

I videoen herover bruger han klip fra denne video: I, pet goat II animation – Jeg, kæledyrs ged 2 tegnefilm – Den varer 7 ½ min. – Den udkom 3. juli 2012.


Hvilken velsignelse?

What Blessing is given to those who wait for 1335 days? Could it be the Sign of the Son of Man? – Hvilken vel­sig­nelse gives til dem, der venter i 1335 dage? Kunne det være Men­nes­ke­sønnens tegn? – Videoen varer ca. 10 min. Havde premiere d. 11. maj 2021


14 års tidslinje

14 Year Timeline Centered on May 26, 2021 – 14 års tids­linje cen­treret på d. 26. maj 2021. – Videoen varer ca. 15 min. – Havde pre­miere d. 13. maj 2021


Ugen om storhed

The Week of Greatness – Does Our Enemy Know When We Will Depart? I Think He Does!! – Ugen om storhed – Ved vores fjende, hvornår vi vil rejse? Det tror jeg, at han gør!! – Videoen varer ca. 14 min. Havde premiere d. 15. maj 2021.


21. maj 2021

Could May 21st be Judgement Day? When they say Peace and Safety – then Sudden Des­truc­tion Comes – Kan den 21. maj være domme­dag? Når de siger fred og sik­ker­hed – så kommer den pludselige øde­læg­gelse – Videoen varer ca. 5 min. Havde premiere d. 20. maj 2021.


Bortrykkelsen

The Rapture – Just Around the Corner! This is the “Calm Before the Storm!” – Bort­ryk­kelsen – lige om hjørnet! Dette er “Stil­heden før stormen!” – Videoen varer 21 min. Havde pre­miere d. 23. maj 2021.


Et himmelsk tegn

A Heavenly Sign Awaited from Ancient Times Being Ful­filled? – Et him­melsk tegn, ventet på fra old­tiden, er det ved at blive op­fyldt? – Videoen varer 19 min. Havde pre­miere d. 29. maj 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=fBrLIIghMEc


Bare helt utroligt!

Just Absolutely Amazing! – Bare helt utro­ligt! – Videoen varer 17½ min. Havde pre­miere d. 9. sep­tember 2021.


Hold øje med . . .

The Rapture: Timing and Events to Watch for Leading Up to our Blessed Hope! – Bort­ryk­kelsen: Timing og begiven­heder at holde øje med i tiden op til vores vel­sig­nede håb! – Videoen varer 2 timer og 43 min. Havde pre­miere d. 18. juni 2021.


Fjendens slutspil

Operation Black Jack – The Enemy’s End­game Already Under­way – Operation Sorte Jack – fjendens slutspil er allerede i gang – Videoen varer 10 ½ min. Havde pre­miere d. 14. juni 2021.


Der ligger mange flere videoer på Jacos kanal på YouTube.