Græsk præsts vidnesbyrd

efter COVID-19 vaccination


Kilden

Fader Savvas Agioritis deler vid­nes­byrd om åndelig til­bage­gang efter at have taget vac­ci­nerne! (Video) – “Father Savvas Agio­ritis shares testi­monies of spiri­tual de­cline after taking the vac­cines! (Video)” – Lagt ud d. 24. sep­tember 2021 af: “State of the Nation“.

Min indledning

Når jeg skriver “Min ind­ledning” eller “Min kom­mentar”, så er det altså mig, der har denne hjem­me­side, der kom­men­terer det nogen andre har skrevet eller sagt. – Her­under har jeg oversat siden med deepl. Nogle af over­skrif­terne har jeg til­føjet. Og det, der står med kursiv og det er står i disse fir­kantede klammer [. . .] har jeg indsat. (På nær når der står hvem, der siger noget.) Når der står om vac­ci­nerne, så er det altså disse så­kaldte COVID-19 vac­ciner, der om­tales.

Herunder begynder over­sæt­telsen fra “State of the Nation”s hjem­me­side:

Men du kan finde deres ind­led­ning oversat på min side her:
Græsk præst – efter COVID-19 vac­ci­nation“.


Vaccinerne og åndelighed

Påvirker vacci­nerne vores ånde­lig­hed? – Der er måske mere i det, end vi tror fader Savvas Agioritis deler vidnes­byrd om åndelig ned­gang efter at have taget vacci­nerne. Der er nu mange beret­ninger om skadelige virk­ninger efter ind­tagelse af COVID-vac­cinen, som ikke kun har på­virket tusindvis af men­nesker fysisk, men også åndeligt.

Efterhånden som vacci­nerne ud­rulles mere og mere, er der kommet yder­ligere op­lys­ninger/­data/­under­søg­elser frem i lyset, og en stor del af befolk­ningen op­lever nu vaccin-for­tryd­else. Midt i alle de nega­tive bi­virk­ninger, døds­fald og vac­cine-vanvid er der også per­soner, der er plaget af skyld­følelse, og som er sikre på, at denne vaccine har skadet deres ånde­lige/­sjæle­lige for­bin­delse.

Nogle advarede

Måske ikke over­ras­kende har der været for­ud­sig­elser og under­søgelser af netop denne effekt for­år­saget af vac­ciner af flere teologer, for­skere, læger og viden­skabs­mænd, som jeg vil linke til efter den føl­gende video.

I nedenstående video deler fader Savvas Agio­ritis er­far­inger fra sine med­men­nesker, der har fået COVID-vac­ci­ne­in­jek­tionen. Det er en skræm­mende og for­uro­lig­ende beret­ning; og der er andre, der op­lever den samme for­tviv­lelse.

Tak til Fader Savvas Agioritis for at bringe disse vidnes­byrd frem i lyset. Og en stor tak også til den, der har til­føjet de engelske under­tekster til videoen.


Videoen

Kilde: Odysee | Mulato Man Gabe | Fader Savvas Agioritis: Hvad der venter dem, der er vaccineret – “Father Savvas Agio­ritis: What is to come for those who are vac­ci­nated” – Videoen er fra d. 17. september 2021.

Videoen er blevet af­skrevet nedenfor ved hjælp af under­teks­terne fra videoen. Der er til­føjet lette stave­æn­dringer (vaxxine-vaccine) og ud­smyk­ning for at under­strege.


Oversættelsen af afskriften

På de næste sider har jeg oversat over­sæt­telsen af afskriften.

Fortsætter næste side med

Første præstemunks beretning