Grafenoxid + 5G = COVID-19

La Quinta Columna – Den femte søjle skriver:

Grafenoxid + 5G = COVID-19

Her er en artikel fra Orwell City fra d. 3. juli 2021

Graphene oxide + 5G = COVID-19

Biostatistikeren og grund­læggeren af La Quinta Columna Ricardo Delgado har ikke holdt op med at give inter­views i dag. – For et par timer siden har han på Twitch-kanalen La Caja de Pandora lavet en sammen­fatning af al den forsk­ning, han har udført sammen med dr. José Luis Sevillano og holdet fra univer­sitetet i Almería.

Grafenoxid + 5G = COVID-19

Da mange men­nesker til­syne­ladende stadig er i tvivl om, hvordan grafenoxid for­år­sager COVID-19, har Ricardo for­klaret det endnu en gang, kort og enkelt, så alle kan forstå det, da det til­syne­ladende ikke er klart for alle, hvad 5G-tek­no­logien har med alt dette at gøre.


Orwell City tilbyder det ud­valgte uddrag og har oversat og under­tekstet det til engelsk, som de har givet sig i kast med det på det seneste. Del denne video på de sociale net­værk, få den til at gå viralt, for det handler om at redde liv. For alvor.


Hvad er det?

Og indtil folk opdager det – for nogle men­nesker tror, at tv’et er Gud selv – og slukker for tv’et og læser en rapport fra en pro­fessor, der arbejder på et offent­ligt uni­ver­sitet i Spanien, som siger, at der er solide beviser, mere end over­bevis­ende, for, at der findes et afledt stof af grafen, nærmere bestemt grafen­oxid. Først da vil de sige:

“Okay, hvis grafenoxid for­år­sager blod­propper i kroppen, trombo­geni­citet*, virker størk­nende på blodet, ændring af immun­systemet – dvs. hvis der er flere grafen­oxid-toksiske stoffer end gluta­thion i reserve, for­år­sager det sammen­brud af immun­systemet og cyto­kin­storm -, hvis det ved ind­ånding spredes jævnt i lungerne og frem­bringer dobbelt­sidige lunge­betæn­delser . . .”. Folk vil spørge: “Hvad er det her?” Hvad lyder det her til at være for mig? For mig lyder syg­dommen som alvorlig COVID-19; den ægte, unikke, ekstra­ordi­nære alvorlige COVID-19.”


* – Trombogenicitet henviser til et mate­riales tendens til at danne en blod­prop eller størk­ning i kontakt med blodet. Der er ikke kun tale om faste blod­propper, men også om emboler, dvs. blod­propper, der er blevet løs­revet og bevæger sig gennem blod­banen.


Forgiftning med grafen

Så folk vil forstå, at alle de beskyt­tel­ses­ele­menter, der er blevet givet til befolk­ningen, som f.eks. mas­kerne med grafen-nano­partikler, som blev trukket tilbage, husker du det? Men de bliver stadig markeds­ført den dag i dag!

I går opdagede vi to virk­som­heder i Spanien. Den ene har hurtigt trukket varen til­bage fra butikken, men vil alligevel blive an­meldt, fordi det alle­rede har kon­taktet FACUA-kom­mu­nika­tions- og for­bruger­tjeneste­agen­turerne. Maskerne, PCR-testene, sand­syn­ligvis anti­gen­testene, i influ­enza­vac­cina­tionen, i de nye inha­lative vac­ciner frem­stillet af Nano­grafi, inde­holder alle grafen­oxid.

Hvordan er det så muligt? Carlos og de mennesker, der lytter til mig: Hvordan er det muligt, at efter de masker, der blev trukket tilbage, fordi de inde­holdt grafen­oxid og for­år­sagede lunge­syg­domme, er grafen­oxid alligevel blevet ind­ført i flas­kerne, i de berømte anti-COVID-vacciner?

Forgiftning af mennesker

Vi har analyseret Pfizer-vaccinen, men på grund af den mag­ne­tisme, som alle de men­nesker, der er vac­ci­neret med Moderna, Astra­Zeneca og andre, har fået, er det mest sand­syn­lige, at disse betyd­elige doser af grafen­oxid, som er den vigtigste kom­po­nent, vi har fundet i vac­cinen, er i dem alle (∗). – Vi taler om en syste­matisk, massiv og gradvis for­gift­ning af hele verdens befolk­ning ved at tilbyde dem netop det, som vaccine og håb, der inde­holder en kraft til at gøre dem syge.

Og hvorfor siger jeg, at det har en kraft der vil kunne gøre dem syge? Fordi nogle mennesker siger: “Jamen, jeg er blevet vaccineret, jeg har fået to doser. Jeg har haft stærk feber, jeg har nået 40º (hvilket logisk set ville betyde døden for en 82-årig, og det ville være den sidste feber), men der er ikke sket noget med mig.” “Der er intet galt.” Men det, der virkelig sker, er, at de ikke er døde. Det er det, de mener. At der ikke er sket noget med dig, før de foretager den berømte 5G-tænding, ikke sandt? Som de gjorde i marts og april.

Elektronisk absorptionsbånd

Graphenoxid er et mate­riale, og som ethvert mate­riale har det det, der kaldes et elek­tro­nisk absorp­tions­bånd*. Det er en bestemt fre­kvens i det elek­tro­mag­netiske spek­trum, også radio­fre­kvent tele­foni, hvor mate­rialet bliver akti­veret og for­merer sig speci­fikt. Grafenoxid mangedobler sine frekvenser, de modtager et meget svagt radio­fre­kvens­signal, og det bliver ophidset, for­merer sig, iltes hurtigt.


* – Elektronisk absorp­tions­bånd – Absorp­tion af elek­tro­mag­netisk stråling fore­går ved, at strå­lingens energi af­gives til om­giv­elserne. Absorp­tionen (op­tag­elsen) af­hænger kraf­tigt af mate­rialet, som strå­lingen passerer igennem.


5G

Hvad vil der så ske, når de trykker på den lille knap, som de for­venter at trykke på i over­morgen? Fordi de sagde, at det var senest den 5. juli. – Det er den Delta-variant, der er på vej. Så de ved, hvor­når Delta-varianten kommer, og hvornår hjerne-tsu­na­mien kommer. De trykker på den lille knap.

Folk, der er blevet vacci­neret eller har mod­taget grafen­oxid ad andre veje, oxi­derer grafen­oxid meget hurtigere, og de bryder balancen, balancen mellem gluta­thion og det giftige grafen­oxid. Og den berømte cyto­kin­storm og COVID-19 ud­løses i løbet af få timer. Så det er derfor, de ved, hvornår den kommer, hvor den kommer, hvor den vil gå hen. Virussen går til de om­råder, hvor de trykker på den lille knap, hvor der er tele­fon­in­fra­struktur, for hvor der ikke er nogen, er der prak­tisk talt ingen rigtig COVID-19, som mikro­bio­logen Bartomeu Payeras Cifre viste med græn­se­ef­fekten.

Det ved vi udmærket. Også dem i toppen. Andre i midten igno­rerer alt dette og skubber resten mod af­grunden. Men der er også andre i midten, som også ved det og handler ond­skabs­fuldt. Det er dem, vi skal gå efter.”

Ricardo Delgado


Du kan finde La Quinta Columna på Tele­gram, Insta­gram, You­Tube og Twitch. Hvis du vil kontakte dem, kan du sende dem en besked til: tutoronline@hotmail.es

Begynd at følge Orwell City på Telegram, og gå ikke glip af eks­klusive nyheder.


Fodnote: Jeg forsøger at være så hurtig som muligt med at levere nye op­lys­ninger på engelsk, da disse for­skere ud­fører et beun­drings­værdigt arbejde. Vær tål­modig, hvis jeg tager mere tid end normalt. Jeg har ikke altid tid til at skrive disse artikler, som det tager lang tid at for­berede. Tak for din for­ståelse og støtte.

Orwellito