Gud samler alle hedningefolk


Thi se, i de dage og på den tid, når jeg vender Judas og Jeru­sa­lems skæbne, | samler jeg alle hed­ninge­folk og fører dem ned i Josa­fats dal. Der vil jeg holder ret­ter­gang med dem om mit folk og min arvelod Israel, som de spredte blandt fol­kene; og de delte mit land.

Joel 3.6-7


Judas og Jerusalems skæbne

Hvad er det for en skæbne, der er tale om? Det er Guds vrede mod Israel. Det kan vi læse om i Da­niels Bog. Den han, der siger noget her, er ærke­engelen Ga­briel, som Gud har sendt til Da­niel: Dan. 8.17: Og han sagde, se jeg for­­tæller dig, hvad der skal ske i slut­­ningen af vreden i endens fast­­satte tid. Dan. 8.19: Og han [Gabriel] sagde: “Se, du skal vide, hvad der skal ske i slut­­ningen af (den ret­­fær­­dige) vredes fast­­satte ende­­(tid).

Guds retfærdige vrede mod Israel

Det er altså Guds ret­fær­dige vrede mod Israel, som vil ud­løses i slut­ningen af “Vre­dens sidste tid“; som er i “Ende­tidens fast­satte tid“. Denne fast­satte ende­tid er de sidste 7 år af “Daniels 70 år-uger“. Denne tid kaldes også for “Den store trængsel“. Men det er først efter de 3 ½ år, at den store trængsel be­gynder.

Der skal komme 10 konger og efter dem kommer “Kongen i ende­tiden“: Dan. 11.36: Og kongen skal gøre, som han selv vil, og han skal op­­høje og for­­her­­lige sig selv over en­hver gud, og mod gudernes Gud skal han tale blas­­fe­misk og skal have frem­­gang, indtil vreden er fuld­­byrdet, for det, der er be­stemt, skal ske. – Gud til­lader det, fordi  han er vred.

Når Gud vrede mod Israel er ovre

I de dage til den tid, hvor Guds vold­somme vrede mod Israel er ovre, der samler HERREN alle hed­ninge­folk og fører dem ned i Josa­fats dal. Der vil Gud holde ret­ter­gang mod alle disse fol­ke­slag. Hvad har disse folk gjort? Der står, at det er om Guds folk, som er jøderne og Israel. De spredte jøderne blandt folkene og delte Guds land, som er Israel. Det er år­sagen til, at Gud vil holde ret­ter­gang mod hed­ninge­fol­kene.

Kan det tænkes, at Gud til den tid vil dømme alle folke­slag for at nogle i det første år­hun­drede ind­tog Jeru­salem og brændte templet ned og fol­kene blev spredt? Vil Gud straffe nogen, som ikke har gjort det? Det tror jeg ikke. Så kan det kun be­tyde at folk igen vil sprede jø­derne og dele landet.

Hvis du ikke vil blive gen­stand for denne Guds meget vold­somme vrede, så gør du klogt i ikke at være imod Israel og jø­derne. For jø­derne er Guds øje­sten; og Israel er Guds land. Om du så kan lide det eller ej. Om du vil res­pek­tere det eller ej.

Gud vil samle alle folkeslagene

Zak. 12.2: Se, jeg gør Jeru­salem til et be­ru­sende bæger for alle folke­slag trindt om; også Juda skal være med til at be­lejre Jeru­salem. – Videre står der i vers 3, at det skal ske på den dag, at HERREN gør Jeru­salem til en byrde­fuld og be­las­tende sten for alle folke­slag. Alle som på­tager sig den byrde vil blive skåret i stykker. Og alle na­ti­oner vil samle sig imod Jeru­sa­lem.

Her ser vi igen, at det er Jeru­salem, som alle folke­slag vil samle sig imod, og det er hed­ninge­fol­kene. Og der står endda, at også Juda skal være med og be­lejre Jeru­salem. Det er da utro­ligt.

Slå med blidhed og gøre seende

Videre står der i Zak. 12.4-9, at HERREN vil slå alle heste med angst og ryt­terne med van­vid. Så vil han åbne øj­nene på Judas hus og slå alle folke­slagene med blind­hed. Ud fra, hvad der videre står, ser det ud til at Juda så vil vende om. Da der står, at de vil æde om sig til højre og venstre alle folk/­nationer rund om. Jeru­salem stadig samme sted Jeru­salem. Der vil Gud værne om sit folk, og der vil han ønske at til­intet­gøre alle de folk, der går imod Jeru­salem.

Gud vil udgyde sin Ånd

Så vil Gud ud­gyde bønnens og nådens Ånd, så de vil se hen til ham, de har gen­nem­stunget, og det er Jesus. Så for­står jøderne altså endelig, at Jesus var og er deres Mes­sias. Så vil de sørge. Og så vil Gud rense ud. Der står i Zak.13.8 at i hele landet vil to tred­je­dele af fol­kene ud­ryddes. Og resten vil Gud rense. Se: “Zakarias 12-14“. Det står også her i Joel 3.1-2. Men der står også nogle flere vigtige op­lys­ninger.

Solen formørkes og månen til blod

Det er her i Joel 3.3-4, at der står, at solen skal vendes til mørke og månen til blod før “HERRENS store og fryg­te­lige dag” kommer. Jeg tror, at Gud har samlet alle hed­ninge­folkene før solen for­mørkes. For hvordan skulle de ellers kunne se til at samles? Og det får vi også bekræftet i Joel 3.17-21.

Folkene samles til angreb

I Joel 3.6-8 ser vi, at Gud vil samle alle hed­ninge­folkene. Gud vil samle dem til angreb på Jerusalem. Jeru­salem vil blive ind­taget. Ja, det står der altså. Husene vil blive plyndret og kvin­derne skændes. Halv­delen af be­folk­ningen i byen vil flygte, men resten skal ikke ud­ryddes.

Lige før Jesus genkomst

Så vi kan altså sige med sik­kerhed, at det er kort før Jesu gen­komst til Olie­bjerget, at Gud vil samle alle hed­ninge­fol­kene til an­greb mod Jeru­salem. Selv­følg­elig er det ikke Gud, der virker deres had mod Jeru­salem. Det er fordi, de har det had mod Jeru­salem, at Gud samler dem for at holde ret­ter­gang mod dem. Og fordi de har gjort noget, som de ikke måtte: De delte hans land og spredte hans folk.

Gud vil dømme dem

I Joel 3.17 står der, at HERREN vækker hed­ninge­fol­kene og får dem til at drage til Josa­fats dal. Fordi Gud der vil sidde til doms over dem.

I Joel 3.17-21 står der flere vigtige op­lys­ninger, som vi kan bygge videre på: Hed­ninge­fol­kene skal drage til Josa­fats dal for at blive dømtSving seglen, høsten er moden, kom og stamp thi per­se­kummen er fuld, perse­kar­rene løber over, thi fol­kenes ond­skab er stor. Det hen­viser til HERRENs dag i op­gørets dal (19), som også er “HERRENS store og fryg­te­lige dag“.

Så sortner solen

Så står det igen i Joel 3.20, efter at HERREN har samlet alle hed­ninge­fol­kene i op­gørets dal, så sortner sol og måne. Så står der noget i vers 21, som også er værd at tænke over: HERREN brøler fra Zion, fra Jeru­salem løfter han sin røst; him­melen og jorden skælver. Men HERREN er ly for sit folk og værn for Israels børn.

Nogle spørgsmål med svar

HERREN brøler fra Zion. For at kunne brøle fra Zion er det nød­ven­digt at være der. For at kunne løfte sin røst fra Jeru­salem er det også nød­ven­digt at være i Jeru­salem. Hvad be­tyder det? Det må nød­ven­digvis be­tyde, at så er HERREN Jesus kommet til Zion og Jeru­salem. Videre står der, at himmel og jord skælver, altså må der ske jord­skælv og rys­telser i himlen. Hvilket også har­mo­nerer med andre for­ud­sig­elser i for­bin­delse med “Jesu gen­komst på Olie­bjerget“.

Så kommer Jesus

Så er vi kommet til det, jeg kalder ende­tidens hjør­ne­sten. Jeg kan også kalde det for det sikre ud­gangs­punkt: Zak. 14.4-5: På den dag står Jesus fødder Olie­bjerget, og det vil revne midt over fra øst til vest og den ene halvdel viger mod nord og den anden mod syd. Der skal folk flygte til den dal. Og der kommer HERREN min Gud og alle de hellige med ham. – Halleluja!

Hvilket har­mo­nerer med det, vi lige læste i Joel 3.21, at HERREN brøler fra Zion, fra Jeru­salem løfter han sin røst. Altså er HERREN Jesus kommet til Jeru­salem.

Når Guds vrede mod Israel er ovre

Som vi læste i starten, så vil dette ske, når Guds vrede mod Israel er ovre. Når Israel har fået Guds vrede at føle i den store trængsel, som også er Guds vrede mod Israel. Så ud­gyder Gud sin Ånd over jøderne og åbner deres øjne, så jøderne ser, at Jesus er deres Mes­sias. Så de om­vender sig og sørger. Gud harsamlet alle hed­ninge­fol­kene, som er imod Israel uden om Jeru­salem. Og når disse fjender an­griber Jeru­salem og ind­tager den, så vil Jesus komme til­bage til Olie­bjerget, som deres frelser og Mes­sias.

Der vil HERREN Jesus blive for­sonet med Israel. Og det vil undre mig meget om det ikke vil komme til at ske til for­son­ings­dagen. At det vil være den dag, hvor Jesus op­fylder den 6. festdag, som kaldes for­son­ings­dagen. Ligesom han har op­fyldt alle de første 4 for­års-fester, da han var her på jorden første gang. Hvis det ikke bliver til for­son­ings­dagen, hvilken dag skulle det så være? Det er det eneste logiske for mig. For Gud er “Ordenens Gud“. Gud er altid den samme, han ændrer sig ikke.

Jesus opfylder HERRENs festdage

Det er Gud HERREN, der har indsat disse fest­dage med et formål. Og Jesus op­fyldte alle de 4 forårs-fester, da han var her på jorden første gang. Hvorfor skulle han så ikke op­fylde de res­te­rende 3 efter­års-fester i for­bin­delse med sit andet komme til jorden?

Der er én festdag, som jeg tror vil blive op­fyldt før for­son­ings­dagen, det er den 5. fest­dag, som er trom­pet­festen. Hvornår mon den vil blive op­fyldt? Og hvad vil der ske den dag? Paulus skriver i 1. Kor. 15.51, at han for­tæller os en hem­me­lighed, vi skal ikke alle hen­sove, altså dø, men vi skal alle for­vandles, “I et nu, i et øje­blik” når “Den sidste basun” lyder, da skal de døde opstå, og vi skal for­vandles. Hvornår lyder den sidste basun? I følge jøderne så kaldes den sidste basun som blæses til Rosh Ha­Shanah, trom­pet­festen, for den sidste basun.

Så kommer HERRENs store vredes dag

Når Gud har samlet alle hed­ninge­folkene, som går imod Jeru­salem uden om Jeru­salem, og de har an­grebet Jeru­salem og ind­taget den. Når solen og månen er gået i sort, og Jesus er kommet igen til Oliebjerget, og det har delt sig. Så vil HERREN Jesus stride for sit folk, og han vil straffe alle de folk der vil gå imod Jeru­salem. Så kommer “HER­RENS store og fryg­te­lige dag“, som er “Den store vre­dens dag“.

Djævelen hader det

Jeg kan godt for­tælle dig, at Djæ­velen hader, at jeg skriver om disse HERRENs fest­dage. Djæ­velen har gjort meget for at for­søge at for­hindre mig i at skrive dette. Så kan du jo tænke over, hvorfor Djæ­velen hader det så meget og for­søger at for­hindre mig i at få disse ting skrevet og lagt ud? Djæ­velen hader sand­heden. Han ved, at når denne HERRENs store vredes dag er kommet, så vil Djæ­velen selv blive bundet i tu­sinde år.

Men jeg er over­bevist om, at Jesus vil op­fylde de res­te­rende 3 efter­års-fester i for­bindelse med sit andet komme til jorden. Så må du tro, hvad du vil. Og så får vi se, hvad der kommer til at ske.


Inaktive link

Hvis der er link, der ikke virker endnu, så er det fordi siden ikke er færdig og lagt ud endnu. Jeg kan jo ikke lægge alt ud på en gang. Jeg lægger siderne ud efter­hånden, som de bliver færdige.